Zakres niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia i ministrowi właściwemu... - Dz.U.2003.98.903 - OpenLEX

Zakres niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.98.903

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 23 maja 2003 r.
w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia

Na podstawie art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660 i Nr 96, poz. 874) zarządza się, co następuje:
1.
Apteki gromadzą informacje zawierające dane o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, wynikające ze zrealizowanych recept podlegających refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Funduszem", oraz z budżetu państwa.
2.
Dane, o których mowa w ust. 1, są gromadzone i przechowywane w formie elektronicznej.
1.
Zakres przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, określony dla każdego wydanego opakowania refundowanego leku lub wyrobu medycznego, obejmuje:
1)
identyfikator apteki, na który składają się:
a)
dziewięć pierwszych cyfr numeru REGON apteki,
b)
trzy cyfry dodatkowo identyfikujące aptekę, uzgodnione między apteką a Funduszem;
2)
datę przyjęcia recepty do realizacji;
3)
numer nadany w trakcie realizacji recepty w aptece;
4)
datę wydania leku lub wyrobu medycznego - jeżeli jest inna niż data, o której mowa w pkt 2;
5)
kod typu recepty przyjmujący wartość:
a)
"7" - dla recept na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych,
b)
"8" - dla recept, których wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 65 ust. 4 i art. 67 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, zwanej dalej "ustawą", z zastrzeżeniem lit. c,
c)
"9" - dla recept na środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne produkty lecznicze, oznaczone symbolem "Rp.w",
d)
"2" - dla recept wystawionych na kuponach książeczek usług medycznych;
6)
numer recepty - jeżeli występuje na recepcie;
7) 2
 numer potwierdzający identyfikację pacjenta, jeżeli występuje na recepcie, a w przypadku korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji - numer poświadczenia o prawie do świadczeń zdrowotnych, a w razie braku poświadczenia - numer identyfikacyjny znajdujący się na dokumencie uprawniającym do korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji;
8) 3
 identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta, a w przypadku bezdomnego - identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce siedziby świadczeniodawcy, u którego została wystawiona recepta, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 65 ust. 4 i art. 67 ustawy albo symbol państwa, w którym znajduje się instytucja właściwa dla osoby korzystającej ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji;
9)
wskaźnik przyjmujący wartość:
a)
1 - w przypadku gdy na recepcie występuje adnotacja "pro auctore" lub "pro familia",
b)
0 - w przypadkach innych niż wymienione w lit. a;
10)
kod uprawnień dodatkowych pacjenta, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 65 ust. 4 i art. 67 ustawy, lub kod uprawnień dla pacjentów chorujących na choroby określone w przepisach wydanych na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym wydano refundowany lek lub wyrób medyczny; w przypadku braku takich uprawnień przekazywana informacja zawiera znak "X";
11)
rodzaj identyfikatora leku lub wyrobu medycznego przyjmujący wartość:
a)
0 - dla leku lub wyrobu medycznego, o którym mowa w pkt 12,
b)
1 - dla leku recepturowego,
c)
2 - dla leku lub wyrobu medycznego niewymienionego w lit. a i b;
12)
numer kodowy leku lub wyrobu medycznego (EAN13) - jeżeli został nadany;
13)
liczbę wydanych opakowań leku lub wyrobu medycznego;
14)
wartość wydanych opakowań leku lub wyrobu medycznego;
15)
kod odpłatności za lek lub wyrób medyczny przyjmujący wartość:
a)
0 - dla leku lub wyrobu medycznego wydanego bezpłatnie,
b)
1 - dla leku lub wyrobu medycznego wydanego za opłatą ryczałtową,
c)
2 - dla leku wydanego za opłatą określoną w art. 59 ust. 2 ustawy,
d)
3 - dla leku lub wyrobu medycznego wydanego za odpłatnością w wysokości 30%,
e)
5 - dla leku lub wyrobu medycznego wydanego za odpłatnością w wysokości 50%;
16)
kwotę podlegającą refundacji z tytułu wydanych opakowań leku lub wyrobu medycznego;
17)
datę wystawienia recepty;
18) 4
 umieszczony na recepcie identyfikator podmiotu upoważnionego do wystawiania recept, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 65 ust. 4 i art. 67 ustawy;
19) 5
 umieszczony na recepcie numer prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza-dentysty albo felczera.
2.
Jeżeli dziewiętnasta cyfra numeru recepty ma wartość "5", apteka nie musi przekazywać informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 18.
3.
Jeżeli dziewiętnasta cyfra numeru recepty ma wartość "6", apteka nie musi przekazywać informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 19.
4.
Jeżeli dziewiętnasta cyfra numeru recepty ma wartość "7", apteka nie musi przekazywać informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 19.
1.
Apteki przekazują dane, o których mowa w § 2, wynikające ze zrealizowanych recept podlegających refundacji z Funduszu, oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu, właściwemu ze względu na siedzibę apteki.
2.
Fundusz przekazuje dane, o których mowa w § 2, wynikające ze zrealizowanych recept podlegających refundacji z budżetu państwa, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
1.
Dane, o których mowa w § 3, są przekazywane w formie komunikatów elektronicznych.
2.
Sposób budowy komunikatu, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
3.
Komunikaty, o których mowa w ust. 1, są dostarczane na nośniku umożliwiającym odczyt danych w sposób cyfrowy albo poprzez teletransmisję komunikatu.
1.
Przekazywanie komunikatów, o których mowa w § 4 ust. 1, obejmuje następujące fazy:
1)
pierwszą - rejestrację w aptece faktu wysłania komunikatu elektronicznego;
2)
drugą - przekazanie informacji w sposób określony w § 4 ust. 3;
3)
trzecią - rejestrację faktu otrzymania przekazanego przez aptekę komunikatu elektronicznego;
4)
czwartą - potwierdzenie faktu otrzymania komunikatu elektronicznego lub przyczynę odrzucenia komunikatu.
2.
Potwierdzenie otrzymania komunikatu elektronicznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, przekazywane jest aptece, która przekazała komunikat, wraz z datą jego przyjęcia lub odrzucenia.
3.
Błędy lub inne nieprawidłowości dotyczące niektórych recept, stwierdzone w komunikacie wśród danych o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, nie mogą powodować odrzucenia danych o obrocie dotyczących pozostałych recept, przekazanych w tym komunikacie w prawidłowej postaci.
1. 6
 Apteki przekazują dane, o których mowa w § 3 ust. 1, w terminach przekazywania zestawienia, o którym mowa w art. 125 ust. 5 pkt 2 ustawy.
2.
Fundusz przekazuje dane, o których mowa w § 3 ust. 2, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanych przez apteki (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 39, Nr 12, poz. 104 i Nr 74, poz. 799).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2003 r.

ZAŁĄCZNIK  7

WZÓR BUDOWY KOMUNIKATU ELEKTRONICZNEGO

PoziomZnacznikiKrotnośćNazwaFormat [Wartość domyślna]OpisOgraniczenia i inne zależności
ElementAtrybuty
0mz:komunikat1KomunikatElement główny komunikatu
xmlns : mz1Przestrzeń nazwDefiniuje przestrzeń nazw (namespace)Zawiera stałą wartość: http: //www.csioz.gov.

pl/nfz/xml

typ1Typ komunikatu3 znaki (duże litery)Identyfikuje rodzaj przesyłu oraz decyduje o szczegółach składniPrzyjmuje wartość "LEK"
wersja1Numer wersjiDo 2 cyfr + kropka + 2 cyfryNumer wersji komunikatu - może decydować o szczegółach składniPrzyjmuje wartość

"1 . 03"

1mz:producent0-1ProducentElement zawierający informacje o producencie oprogramowania, które generuje komunikat
nazwa1Nazwa producentaDo 20 znakówNazwa producenta i ewentualne inne dane kontaktowe
wersja1Wersja oprogramowaniaDo 10 znakówWersja oprogramowania, które wygenerowało przesłany komunikat
e-adres0-1Adres elektronicznyDo 40 znakówAdres elektroniczny, na który można przekazywać informacje związane z problemami dotyczącymi komunikatu
1mz:dokument1DokumentElement obejmujący wszystkie dane dotyczące przekazywanego dokumentu
id1Identyfikator dokumentuLitera D i 10 cyfrNadawany przez wysyłającego, unikalny u niego numer dokumentu, pozwalający na jednoznaczną identyfikację dokumentuTen sam identyfikator dokumentu obejmuje wszystkie fragmenty sprawozdania określonego poprzez numer i okres, którego dotyczy, w elemencie sprawozdanie. Fragmenty te mogą, być przesyłane w odrębnych komunikatach
nr1Numer przesłaniaNumer (cyfry) [1]Kolejny numer przesłania dokumentu o tym samym idPierwsze przesłanie dokumentu ze sprawozdaniem lub jego częścią za określony okres powinno mieć numer 1; przesłania o kolejnych numerach zawierają uzupełnienia lub korekty dokonywane przed "zamknięciem" bieżącego sprawozdania
zakres0-1Zakres danych1 duża litera [C]Określenie, czy przekazywane dane stanowią nową całość dokumentu, czy jego fragmentyC - nowa całość dokumentu - należy zastąpić wszystkie dokumenty o mniejszych numerach nr i tym samym id (a więc dotyczących tego samego sprawozdania) całością aktualnego dokumentu; F - fragmenty - przekazane dane są uzupełnieniem lub korektą danych (niezamkniętego sprawozdania) , przekazanych w poprzednich dokumentach o tym samym id
tryb0-1Tryb przesłania1 duża litera [Z]Określenie, czy przekazywane dane "zamykają" sprawozdanie (są ostatnim fragmentem danych dotyczących sprawozdania), czy też jeszcze nie zamykają go (N)Po otrzymaniu wskaźnika "Z" odbiorca może traktować sprawozdanie jako kompletne (chyba że nadawca i odbiorca postanowią inaczej). Jeżeli pojawi się konieczność przesłania korekt, odbywa się to poprzez odrębne sprawozdanie korygujące (z nowym id dokumentu). Wskaźnik "N" oznacza, że przekazywanie danych dotyczących bieżącego sprawozdania będzie kontynuowane w kolejnych komunikatach o tym samym id dokumentu
data1Data dokumentuRRRR-MM-DDData przygotowania dokumentu
2mz:nadawca1Nadawca dokumentuDane nadawcy dokumentu
3mz:podmiot1Dane identyfikacyjne nadawcyDane identyfikujące nadawcę
typ0-1Typ symbolu1 cyfra [0]Typ symbolu identyfikującego nadawcę0 - 9 pierwszych cyfr numeru REGON, 1 - 12 cyfr (9 cyfr REGON + 3 cyfry) , 9 - inny symbol ustalony między nadawcą a odbiorcą
symbol1Symbol nadawcyUzgodniony między nadawcą a odbiorcą symbol nadawcy
2mz:odbiorca1Odbiorca dokumentuDane odbiorcy dokumentu
3mz:podmiot1Dane identyfikacyjne odbiorcyDane identyfikujące odbiorcę
typ0-1Typ symbolu1 cyfra [0]Typ symbolu identyfikującego odbiorcę0 - 9 pierwszych cyfr numeru REGON, 1 - 12 cyfr (9 cyfr REGON + 3 cyfry), 9 - inny symbol ustalony między nadawcą a odbiorcą
symbol1Symbol odbiorcyUzgodniony między nadawcą a odbiorcą symbol odbiorcy
2mz:sprawozdanie1SprawozdanieZestaw danych objętych sprawozdaniem
symbol1Symbol sprawozdaniaCiąg znakówUzgodniony między nadawcą i odbiorcą symbol sprawozdania
korekta0-1Wskaźnik korekty1 duża litera [S]Wskaźnik informujący, czy jest to sprawozdanie okresowe (S) , czy jego korekta (K)Jeżeli jest to sprawozdanie korygujące, a więc dotyczące "zamkniętego" już sprawozdania okresowego, wskaźnik przyjmuje wartość "K"
data1Data sprawozdaniaRRRR-MM-DDData przygotowania tej części sprawozdania
3mz:okres1Okres sprawozdawczyDane definiujące okres, którego dotyczy sprawozdanie
typ1Typ okresu sprawozdawczego1 duża literaKod typu okresu sprawozdawczego, którego dotyczą przesyłane daneR - rok, K - kwartał, M - miesiąc, P - pół miesiąca
rok1Rok4 cyfryRok, w którym zawarty jest okres sprawozdawczy
nr1Numer okresuDo 2 cyfrNumer kolejny okresu w roku (np. dla połówek miesiąca 1-24)
data-od1Początek okresu sprawozdawczegoRRRR-MM-DDData pierwszego dnia okresu sprawozdawczegoDla celów kontrolnych
data-do1Koniec okresu sprawozdawczegoRRRR-MM-DDData ostatniego dnia okresu sprawozdawczegoDla celów kontrolnych
3mz:komorka-org1Komórka sprawozdającaDane identyfikujące aptekę, której dotyczy sprawozdaniePodany tu identyfikator apteki oznacza zarówno komórkę sprawozdającą, jak i komórkę, której dotyczą przekazane dane
regon1REGON9 cyfrPierwsze 9 cyfr numeru REGON (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia)
nr0-1Nr komórki3 cyfry [000]Dodatkowy nr apteki (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia)
2mz:pozycja0-nPozycja dokumentuZestaw danych opisujących pozycję dokumentuKrotność = 0 ma sens wtedy, gdy jest to zamknięcie sprawozdania, a więc tryb w mz : dokument powinien mieć wartość "Z"
id1Identyfikator pozycjiLitera P i 10 cyfrUnikalny nr pozycji w ramach określonego sprawozdania okresowego
tryb0-1Tryb przesłania1 duża litera [D]Określa, czy przesyłane dane mają być dopisane, usunięte, czy poprawioneD - dodanie pozycji;

U - usunięcie pozycji;

P - poprawienie pozycji dokumentu

3mz:świadczenie1ŚwiadczenieZestaw danych charakteryzujących świadczenieDla komunikatu LEK świadczenie jest pojedynczą usługą medyczną rozumianą jako realizacja recepty
typ0-1Typ świadczenia1 znak [0]Kod typu świadczenia - w tym przypadku będącego pojedynczą usługą (realizacją recepty)Stała wartość "0" (atrybut może być pominięty); kod mówiący o realizacji recepty wpisywany jest przy danych o usłudze
4mz:zlecenie0-1ZlecenieZestaw danych charakteryzujących fazę wystawiania recepty
data1Data wystawieniaRRRR-MM-DDData wystawienia recepty (§ 2 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia)
5mz:dokument-zlec1Dokument zleceniaDane precyzujące rodzaj i nr recepty
typ1Typ dokumentu1 znakKod typu recepty (§ 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia)
nr0-1Numer dokumentu20 cyfrNr recepty (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia)Przekazywany tylko wtedy, gdy 20-cyfrowy nr recepty na 19. znaku ma wartość od 5 do 9
pro0-1Tryb wydania recepty1 cyfra [0]Określa, czy recepta została wydana z adnotacją pro auctore lub pro familia (§ 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia)0 - w zwykłym trybie,

1 - z adnotacją pro auctore lub pro familia

5mz:komorka-org0-1Komórka zlecającaDane identyfikujące podmiot upoważniony do wystawienia receptyMoże nie wystąpić, jeżeli nr recepty na 19. znaku ma wartość 5 lub 7
regon1REGON9 cyfrPierwsze 9 cyfr numeru REGON (§ 2 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia -człon I)Jeżeli na recepcie występuje zamiast numeru REGON dziewięciocyfrowy numer 98... nadany przez Fundusz, to przekazuje i się go w tym atrybucie
nr0-1Nr komórki3 cyfry [000]Nr komórki organizacyjnej (§ 2 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia -człon II)
5mz:lekarz0-1Identyfikacja lekarzaDane dotyczące lekarza wystawiającego receptęMoże nie wystąpić, jeżeli nr recepty na 19. znaku ma wartość 6 lub 7
nr1Numer identyfikacyjny7 cyfrNr prawa wykonywania zawodu osoby wystawiającej receptę (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia)
4mz:pacjent1PacjentZestaw danych związanych z pacjentem, któremu wystawiono receptę
5mz:ubezpieczenie1Ubezpieczenie
kod-kasy1Kod oddziału wojewódzkiego Funduszu lub innego płatnika2 znakiIdentyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu lub symbol państwa instytucji właściwej dla osoby korzystającej ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji (§ 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia)
5mz:nr-pacjenta0-1Numer identyfikujący pacjentaDane identyfikujące pacjentaDla osób ubezpieczonych w Funduszu przekazywany tylko wtedy, jeżeli występuje na recepcie w postaci kodu kreskowego.

Dla osób objętych przepisami o koordynacji przekazywany obowiązkowo.

typ0-1Typ numeru pacjenta1 cyfra [1]Rodzaj numeru służącego do identyfikacji pacjenta1 - w przypadku numeru kuponu RUM;

2 - w przypadku osoby objętej przepisami o koordynacji, posiadającej poświadczenie wydane przez NFZ;

3 - w przypadku osoby objętej przepisami o koordynacji, posiadającej jeden z formularzy serii E-100;

4 - w przypadku osoby objętej przepisami o koordynacji, posiadającej Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

nr1Numerdo 20 znakówNumer potwierdzający identyfikację pacjenta (§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia)W przypadku kuponów RUM - 20 znakowy numer kuponu.

W przypadku recept wydanych w ramach koordynacji odpowiednio:

- numer poświadczenia wydanego przez NFZ,

- numer identyfikacyjny występujący na formularzu serii E-100,

- numer Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

4mz:usługa1UsługaZestaw danych związanych z usługą realizacji recepty
data1Data rozpoczęcia usługiRRRR-MM-DDData przyjęcia recepty do realizacji (§ 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia)
data-do0-1Data zakończenia usługiRRRR-MM-DDDla leków recepturowych data wydania leku (§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia), dla leków pozostałych - taka sama jak data przyjęcia do realizacji
kod0-1Kod rejestrowy2 cyfry rozdzielone kropką [5.1]Kod rejestrowy usługiW przypadku realizacji recept zawsze wartość 5.1 (można pominąć atrybut)
nr1Numer rejestracji usługiDo 4 cyfrNumer recepty nadany w aptece w trakcie realizacji recepty (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia)
5mz:autoryzacja0-1AutoryzacjaZestaw danych służących do potwierdzenia wykonania usługi na rzecz pacjenta
typ0-1Typ autoryzacji1 cyfra [0]Rodzaj numeru autoryzacji0 dla obecnie wykorzystywanego 20-cyfrowego numeru z kuponu RUM (można pominąć atrybut)
nr1Numer20 cyfrNumer potwierdzający identyfikację pacjenta (§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia)20-znakowy numer, który na 19. znaku ma wartości od 0 do 4
5mz:lek1-nLek na recepcieZestaw danych charakteryzujących wydane leki (dla każdej pozycji przepisanej przez lekarza)Może być do 5 leków na jednej recepcie
uprawnienie1Kod uprawnień1-3 znakiKod uprawnień pacjenta przyjęty przy wydaniu danego leku (§ 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia)Łączy uprawnienia dodatkowe i uprawnienia wynikające z istnienia choroby przewlekłej mogące wystąpić na recepcie równocześnie, przy czym zwykle konkretny lek taksowany jest na podstawie jednego konkretnego tytułu.

W przypadku równoczesnego występowania uprawnień CNiP lub DNiP należy wpisać odpowiednio CNP i DNP

odpłatność1Kod odpłatności1 cyfraKod odpłatności za lek (§ 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia)Określa poziom odpłatności
refundacja1RefundacjaLiczba zawierająca dwie cyfry po kropce dziesiętnejKwota podlegająca refundacji (§ 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia)
6mz:lek-ean1-nOpakowanie lekuZestaw danych opisujących wydane opakowania leku (różne kody EAN13)Dla jednego przepisanego leku może być wiele różnych opakowań EAN13
katalog1Rodzaj kodu1 cyfraOkreśla, z jakim typem kodu leku mamy do czynienia (§ 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia)
kod0-1Kod leku13 cyfrKod leku (EAN13) uwzględniający wielkość opakowania (§ 2 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia)Występuje, jeżeli został nadany
ilość1Ilość lekuLiczbaLiczba wydanych opakowań leku o określonym kodzie EAN13 (§ 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia)Możliwość liczb ułamkowych do pięciu cyfr po kropce dziesiętnej z precyzją pięciu cyfr po kropce dziesiętnej
wartość1Wartość lekuLiczba zawierająca dwie cyfry po kropce dziesiętnejWartość leku o tym kodzie EAN13 (§ 2 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia)
Objaśnienia:

1) RRRR-MM-DD jest formatem daty, w którym pierwsze cztery cyfry oznaczają rok, dwie następne - numer miesiąca w roku, a dwie ostatnie - numer dnia w miesiącu.

2) Sposób zapisu danych w strukturze określonej przez powyższe elementy i atrybuty jest zgodny z zasadami języka XML wersja 1.0.

3) Zmiany treści budowy komunikatu dotyczą:

- w poziomie 0, atrybucie "wersja" - w kolumnie "Ograniczenia i inne zależności"";

- w poziomie 5, elemencie "mz:ubezpieczenie", atrybucie "kod-kasy" - w kolumnach "Nazwa", "Format [wartość domyślna]" i "Opis":

- w poziomie 5, elemencie "mz:nr-pacjenta, we wszystkich trzech atrybutach - w kolumnie "Ograniczenia i inne zależności", a w atrybucie "nr" - w kolumnie "Format [wartość domyślna]".

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).
2 § 2 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.104.1110) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
3 § 2 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.104.1110) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
4 § 2 pkt 18 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.104.1110) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
5 § 2 pkt 19 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d) rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.104.1110) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
6 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.104.1110) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
7 Załącznik:

- zmieniony przez pkt 2 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.03.108.1028).

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.104.1110) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.