Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1893

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 listopada 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie zakresu kwartalnej informacji o wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Na podstawie art. 10h ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i 1334) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa zakres kwartalnej informacji o wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, zwanego dalej "Funduszem", składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ministrowi właściwemu do spraw turystyki oraz ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych.
§  2. Kwartalna informacja, o której mowa w § 1, obejmuje następujące dane:
1) informacje o wpływie środków na rachunek bankowy, o którym mowa w art. 10d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, zwanej dalej "ustawą", w podziale na:
a) wpłaty przedsiębiorców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy,
b) odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 10d ust. 1 ustawy,
c) przychody z lokat środków Funduszu,
d) środki uzyskane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z pożyczek i kredytów na rzecz Funduszu,
e) środki uzyskane przez Fundusz w ramach zwrotnego finansowania udzielonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
f) inne wpływy;
2) informacje o wysokości oprocentowania:
a) środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 10d ust. 1 ustawy,
b) środków uzyskanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z pożyczek i kredytów na rzecz Funduszu;
3) informacje o liczbie dyspozycji wypłaty środków z Funduszu otrzymanych w danym okresie sprawozdawczym od marszałków województw lub jednostek przez nich wskazanych, wraz z informacją o organizatorach turystyki i pośrednikach turystycznych, których niewypłacalności dotyczyły poszczególne dyspozycje;
4) informacje o wysokości środków Funduszu wydatkowanych w danym okresie sprawozdawczym na:
a) pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej,
b) zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna nie została lub nie zostanie zrealizowana,
c) zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu

- wraz ze wskazaniem wysokości środków, na jakie wydane zostały dyspozycje poszczególnych marszałków województw, na podstawie których dokonano wypłaty środków z Funduszu;

5) informacje o wysokości przekazanych Funduszowi przez marszałków województw roszczeń klientów, które na ostatni dzień kwartału nie zostały zaspokojone;
6) informacje o wysokości wydatków poniesionych na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Funduszu w danym okresie sprawozdawczym, z wyszczególnieniem wydatków na pokrycie kosztów:
a) realizacji wypłat z Funduszu,
b) obsługi Funduszu przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
c) odsetek od uzyskanych kredytów i pożyczek,
d) zwrotnego finansowania udzielonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny;
7) informacje o udzielonym przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zwrotnym finansowaniu Funduszu, jego wysokości, terminie i okresie, na jaki zostało udzielone;
8) informacje o stanie środków na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 10d ust. 1 ustawy, na ostatni dzień kwartału, uwzględniającym wszystkie wpływy i wydatki Funduszu narastająco od początku roku kalendarzowego;
9) informacje o stanie rozrachunków na ostatni dzień kwartału (należności/zobowiązania wewnętrzne) pomiędzy Funduszem a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym;
10) informacje o wysokości wszystkich zaległych, nieodprowadzonych w terminie składek do Funduszu na ostatni dzień kwartału, wraz z informacją, których przedsiębiorców i w jakiej wysokości zaległości te dotyczą, zgodnie z deklaracjami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy;
11) informacje dotyczące wszystkich zaległych składek, wraz z wyodrębnieniem terminów ich wymagalności w podziale na przeterminowane do 3 miesięcy, powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy, powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy i powyżej 1 roku;
12) informacje o liczbie wniosków skierowanych w danym kwartale przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do marszałków województw o wydanie decyzji, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1a ustawy;
13) informacje o przychodach z tytułu składek należnych do Funduszu, ujętych w okresie sprawozdawczym, z uwzględnieniem rozróżnienia miejsca realizacji imprezy turystycznej i rodzaju zapewnianego środka transportu, określonych w deklaracjach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy;
14) informacje o ujętych w okresie sprawozdawczym zmniejszeniach przychodów dotyczących składek należnych do zarachowania na poczet następnych należnych składek, wynikających z odwołania imprezy turystycznej lub z rozwiązania umowy, lub odstąpienia od umowy przez klienta, z uwzględnieniem rozróżnienia miejsca realizacji imprezy turystycznej i rodzaju zapewnianego środka transportu, określonych w deklaracjach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy;
15) informacje o przekazywanych przez marszałków województw kosztach powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, obejmujących w szczególności koszty transportu, zakwaterowania, transferów, w tym także koszty poniesione przez klientów, w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2016 r.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).