Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.747

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 3 kwietnia 2018 r.
w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwoleń generalnych

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1050 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  Podmiot dokonujący wywozu lub transferu wewnątrzunijnego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów o znaczeniu strategicznym w ramach zezwolenia generalnego przekazuje organowi kontroli obrotu następujące informacje o realizacji tego obrotu:
1) określenie zezwolenia generalnego, w którego ramach dokonano obrotu;
2) opis towaru oraz jego oznaczenie;
3) numer kontrolny towaru;
4) ilość towaru oraz jego wartość określoną w walucie, w jakiej dokonano obrotu;
5) daty obrotu;
6) nazwę i adres eksportera lub dostawcy oraz importera lub odbiorcy;
7) nazwę i adres pośrednika;
8) końcowe przeznaczenie i oznaczenie końcowego użytkownika;
9) dowód, że informacja na temat ograniczeń eksportowych związanych z zezwoleniem na transfer została przekazana odbiorcy towaru o znaczeniu strategicznym.
§  2.  Podmiot świadczący pomoc techniczną dotyczącą towarów o znaczeniu strategicznym w ramach zezwolenia generalnego przekazuje organowi kontroli obrotu następujące informacje o realizacji tego obrotu:
1) określenie zezwolenia generalnego, w którego ramach dokonano obrotu;
2) opis pomocy technicznej;
3) opis towaru, którego dotyczy pomoc techniczna, oraz jego oznaczenie;
4) numer kontrolny towaru, którego dotyczy pomoc techniczna;
5) nazwę i adres eksportera lub dostawcy oraz importera lub odbiorcy;
6) końcowe przeznaczenie i oznaczenie końcowego użytkownika.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwoleń generalnych (Dz. U. poz. 620).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).