Zakres informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.53.312

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa zakres informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zwany dalej "wnioskodawcą", niezbędnych do udzielenia tej pomocy oraz wzór formularza informacji.
1.  1
 Wnioskodawca, z wyłączeniem wnioskodawcy, o którym mowa w § 2a, przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy informacje dotyczące:
1)
wnioskodawcy:
a)
imię i nazwisko albo nazwę,
b)
adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby,
c)
identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę,
d)
numer identyfikacji podatkowej (NIP),
e)
formę prawną,
f)
wielkość,
g)
klasę działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489),
h)
datę utworzenia,
i) 2
 wskazanie powiązań z innymi przedsiębiorcami;
2)
sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości;
3)
obowiązku zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy;
4)
prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną;
5) 3
 pomocy otrzymanej w odniesieniu do tego samego przedsięwzięcia, w związku z realizacją którego wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną;
6) 4
 pomocy otrzymanej na ratowanie, restrukturyzację lub tymczasowej pomocy na restrukturyzację w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej, jak również informacje dotyczące zakończenia okresu restrukturyzacji wspieranego pomocą lub wstrzymania realizacji planu restrukturyzacji wspieranego pomocą w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej - w przypadku ubiegania się o pomoc tego rodzaju zgodnie z kryteriami określonymi przez Komisję Europejską 5 ;
7) 6
 rekompensaty otrzymanej z tytułu wykonywania usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym w odniesieniu do tej samej usługi, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc.
1a.  7
 W przypadku gdy o pomoc wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, przedstawia się:
1)
informacje, o których mowa w ust. 1, odnoszące się do tej spółki;
2)
dodatkowo informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, b oraz d, odnoszące się do tego wspólnika albo komplementariusza.
1b.  8
 Informacji oraz sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekazują wnioskodawcy ubiegający się o pomoc udzielaną na podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1052 i 1854).
2.  9
 Informacje, o których mowa w ust. 1 i 1a, przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz przez przekazanie sprawozdań finansowych.
2a.  10
 Informacje, o których mowa w ust. 1 i 1a, dotyczące pomocy związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków, udzielanej na podstawie:
1)
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875),
2)
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818),
3)
ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572 oraz z 2020 r. poz. 569, 695 i 1262),
4)
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.),
5)
ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. poz. 694)

- przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3.  11
 Sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekazują:
1)
mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), ubiegający się o pomoc publiczną udzielaną na warunkach określonych w tym rozporządzeniu, jeżeli do ustalenia wartości tej pomocy nie jest konieczne ustalenie stopy referencyjnej mającej zastosowanie do wnioskodawcy;
2)
przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc, o której mowa w ust. 2a.
1. 
Wnioskodawca ubiegający się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przedstawia informacje dotyczące:
1)
wnioskodawcy:
a)
imię i nazwisko albo nazwę,
b)
adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby,
c)
wielkość;
2)
rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc;
3)
obowiązku zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy;
4)
pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc.
2. 
Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
 Wnioskodawca, który nie otrzymał pomocy w odniesieniu do tego samego przedsięwzięcia, w związku z realizacją którego ubiega się o pomoc, przekazuje podmiotowi udzielającemu pomocy publicznej oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy.
 Wnioskodawca ubiegający się o pomoc na ratowanie, restrukturyzację lub tymczasową pomoc na restrukturyzację, który nie otrzymał tego rodzaju pomocy publicznej w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej lub zakończył okres restrukturyzacji wspierany pomocą lub wstrzymał realizację planu restrukturyzacji wspieranego pomocą wcześniej niż w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej, przekazuje podmiotowi udzielającemu pomocy publicznej odpowiednie oświadczenie o tym fakcie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2010 r. 15

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  16

WZÓR

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2  17

WZÓR

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

1) Imię i nazwisko albo nazwa

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3)

Wielkość wnioskodawcy, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3)1)
1) mikroprzedsiębiorstwo
2) małe przedsiębiorstwo
3) średnie przedsiębiorstwo
4) przedsiębiorstwo inne niż wskazane w pkt 1-3

B. Informacje o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc

Rodzaj prowadzonej działalności:1)

[] działalność w rolnictwie:

[] w leśnictwie

[] inna niż w leśnictwie

[] działalność w rybołówstwie

C. Czy na wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy?1)

[] tak [] nie

D. Informacje dotyczące otrzymanej pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc

Lp.Dzień udzielenia pomocyPodstawa prawna udzielenia pomocyWartość otrzymanej pomocyForma pomocyPrzeznaczenie pomocy
12345
1.
2.
3.
4.

Objaśnienia:

1. Dzień udzielenia pomocy (kol. 1) - dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, np. dzień wydania decyzji o udzieleniu pomocy lub podpisania umowy w sprawie przyznania pomocy.

2. Podstawa prawna udzielenia pomocy (kol. 2) - należy podać tytuł aktu, na podstawie którego udzielona została pomoc, np. informacja ta jest zawarta w preambule decyzji lub umowie.

3. Wartość otrzymanej pomocy (kol. 3) - należy podać wartość brutto (jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, z późn. zm.)), np. określoną w decyzji lub umowie.

4. Forma pomocy (kol. 4) - należy określić formę otrzymanej pomocy, tj. dotacji, refundacji części lub całości wydatków, zwolnienia lub umorzenia w podatkach lub opłatach, lub inne.

5. Przeznaczenie pomocy (kol. 5) - należy wskazać, czy koszty, które zostały objęte pomocą, dotyczą inwestycji w gospodarstwie rolnym lub w rybołówstwie, czy działalności bieżącej.

Dane osoby upoważnionej do przedstawienia informacji:

........................................................................
imię i nazwiskonr telefonudata i podpis

1) Zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X.

ZAŁĄCZNIK Nr  3  18

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków

wzór
1 § 2 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.254.1704) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2011 r.
2 § 2 ust. 1 pkt 1 lit. i dodana przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 2 lutego 2016 r. (Dz.U.2016.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 2016 r.
3 § 2 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 2 lutego 2016 r. (Dz.U.2016.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 2016 r.
4 § 2 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 2 lutego 2016 r. (Dz.U.2016.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 2016 r.
5 Kryteria te są określone w Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1).
6 § 2 ust. 1 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie rozporządzenia z dnia 2 lutego 2016 r. (Dz.U.2016.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 2016 r.
7 § 2 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 2 lutego 2016 r. (Dz.U.2016.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 2016 r.
8 § 2 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 2 lutego 2016 r. (Dz.U.2016.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 2016 r.
9 § 2 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.254.1704) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 2 lutego 2016 r. (Dz.U.2016.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 2016 r.

10 § 2 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 27 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1338) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 sierpnia 2020 r.
11 § 2 ust. 3:

- dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.254.1704) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 2 lutego 2016 r. (Dz.U.2016.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 27 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1338) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 sierpnia 2020 r.

12 § 2a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.254.1704) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2011 r.
13 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2016 r. (Dz.U.2016.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 2016 r.
14 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2016 r. (Dz.U.2016.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 2016 r.
15 Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 61, poz. 413), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 18, poz. 99).
16 Załącznik nr 1 zmieniony i:

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.254.1704) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2016 r. (Dz.U.2016.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 2016 r.

17 Załącznik nr 2 dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.254.1704) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2011 r.
18 Załącznik nr 3 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1338) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 sierpnia 2020 r.