Zakres informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.53.311

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

Na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa zakres informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, zwany dalej "wnioskodawcą", niezbędnych do udzielenia tej pomocy oraz wzór formularza informacji.
1. 
Wnioskodawca przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy informacje dotyczące:
1)
wnioskodawcy:
a)
imię i nazwisko albo nazwę,
b)
adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby,
c)
identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę,
d)
numer identyfikacji podatkowej (NIP),
e)
formę prawną,
f)
wielkość,
g)
klasę działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489),
h)
datę utworzenia,
i) 1
 wskazanie powiązań z innymi przedsiębiorcami,
j) 2
 informacje o utworzeniu wnioskodawcy w wyniku podziału innego przedsiębiorcy lub połączenia z innym przedsiębiorcą, w tym przez przejęcie innego przedsiębiorcy;
2) 3
 sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości - w przypadku pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w:
a)
rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), jeżeli do ustalenia wartości pomocy de minimis konieczne jest ustalenie stopy referencyjnej mającej zastosowanie do wnioskodawcy,
b)
rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8);
3) 4
 prowadzonej działalności gospodarczej;
4)
pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;
5) 5
 rekompensaty otrzymanej z tytułu wykonywania usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym w odniesieniu do tej samej usługi, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis.
1a.  6
 W przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, przedstawia się:
1)
informacje, o których mowa w ust. 1, odnoszące się do tej spółki;
2)
dodatkowo informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, b oraz d, odnoszące się do tego wspólnika albo komplementariusza.
2.  7
 Informacje, o których mowa w ust. 1 i 1a, przekazuje się na formularzu:
1)
informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia

– oraz przez przekazanie sprawozdań finansowych.

3.  8
 Informacji oraz sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekazują wnioskodawcy ubiegający się o pomoc de minimis udzielaną na podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 198) oraz wnioskodawcy będący osobami fizycznymi, które do dnia przedstawienia informacji, o których mowa w ust. 1, nie rozpoczęły prowadzenia działalności gospodarczej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2010 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  1  9

WZÓR

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

wzór

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2  10  

WZÓR

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym

wzór

wzór

1 § 2 ust. 1 pkt 1 lit. i dodana przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 24 października 2014 r. (Dz.U.2014.1543) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2014 r.
2 § 2 ust. 1 pkt 1 lit. j dodana przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 24 października 2014 r. (Dz.U.2014.1543) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2014 r.
3 § 2 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 24 października 2014 r. (Dz.U.2014.1543) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2014 r.
4 § 2 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 24 października 2014 r. (Dz.U.2014.1543) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2014 r.
5 § 2 ust. 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie rozporządzenia z dnia 24 października 2014 r. (Dz.U.2014.1543) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2014 r.
6 § 2 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 24 października 2014 r. (Dz.U.2014.1543) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2014 r.
7 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 24 października 2014 r. (Dz.U.2014.1543) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2014 r.
8 § 2 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 lutego 2013 r. (Dz.U.13.276) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2013 r.
9 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 lutego 2013 r. (Dz.U.13.276) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2013 r.

- zmieniony i według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 października 2014 r. (Dz.U.2014.1543) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2014 r.

10 Załącznik nr 2 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 24 października 2014 r. (Dz.U.2014.1543) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2014 r.