Zakres informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposób i termin przekazywania tych informacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2256

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 oraz z 2015 r. poz. 1165) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
zakres informacji przekazywanych przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego o:
a)
wynikach zleconych badań próbek,
b)
przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym,
c)
wydanych postanowieniach i decyzjach dotyczących wyrobów budowlanych,
d)
wydanych dla organów celnych opiniach o wyrobach budowlanych;
2)
sposób i termin przekazywania informacji, o których mowa w pkt 1.
1.
Informacje o wynikach zleconych badań próbek powinny zawierać:
1)
nazwę organu zlecającego badania próbki;
2)
nazwę laboratorium, które wykonało badania próbki;
3)
nazwę i adres siedziby producenta wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniom;
4)
dane identyfikujące wyrób budowlany, którego próbkę poddano badaniom, w tym jego nazwę, typ, oznaczenie serii lub partii produkcyjnej, zamierzone zastosowanie, miejsce i rok produkcji, a także zastosowane oznakowanie;
5)
podstawę prawną pobrania próbki;
6)
określenie czy zlecone badania dotyczyły próbki wyrobu budowlanego, czy próbki kontrolnej;
7)
sprawozdanie z badań, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w terminie 14 dni od dnia, w którym organ zlecający badania próbki otrzymał wyniki tych badań.
1.
Informacje o przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym powinny zawierać:
1)
nazwę organu prowadzącego kontrolę;
2)
określenie kontrolowanego: producent, upoważniony przedstawiciel producenta, sprzedawca lub importer;
3)
nazwę i adres siedziby kontrolowanego;
4)
miejsce przeprowadzenia kontroli;
5)
określenie zakresu kontroli;
6)
czas trwania kontroli;
7)
dane identyfikujące kontrolowany wyrób budowlany, w tym jego nazwę, typ, oznaczenie serii lub partii produkcyjnej, zamierzone zastosowanie, miejsce i rok produkcji, a także zastosowane oznakowanie;
8)
podstawę prawną wprowadzenia do obrotu lub udostępnienia na rynku kontrolowanego wyrobu budowlanego;
9)
wyniki kontroli, w tym stwierdzone nieprawidłowości oraz wnioski;
10)
rodzaje i wynik działań naprawczych, o ile zostały podjęte;
11)
nazwę i adres siedziby producenta, upoważnionego przedstawiciela producenta, importera wyrobu budowlanego kontrolowanego u sprzedawcy;
12)
nazwę i adres siedziby producenta, upoważnionego przedstawiciela producenta wyrobu budowlanego kontrolowanego u importera;
13)
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w terminie 14 dni od dnia, w którym organ ustosunkował się do uwag zgłoszonych do protokołu kontroli przez kontrolowanego, albo od dnia, w którym upłynął termin na zgłoszenie uwag, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 13, przekazuje się niezwłocznie.
1.
Informacje o wydanych postanowieniach i decyzjach dotyczących wyrobów budowlanych powinny zawierać:
1)
nazwę organu, który wydał postanowienie lub decyzję;
2)
datę wydania i znak postanowienia lub decyzji;
3)
informację o przedmiocie wydanego postanowienia lub decyzji;
4)
informacje identyfikujące strony postępowania;
5)
podstawę prawną i rodzaj rozstrzygnięcia;
6)
informację o wpłynięciu zażalenia na postanowienie lub odwołania od decyzji.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się niezwłocznie.
1.
Informacje o wydanych dla organów celnych opiniach o wyrobach budowlanych powinny zawierać:
1)
nazwę organu, który wydał opinię;
2)
wskazanie organu celnego, dla którego wydano opinię;
3)
nazwę, typ i zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego, którego dotyczy opinia;
4)
nazwę i adres siedziby producenta i importera wyrobu budowlanego;
5)
informację o treści opinii w zakresie spełniania przez wyrób budowlany wymogów określonych w przepisach dotyczących wyrobów budowlanych.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w terminie 14 dni od dnia wydania opinii.
1.
Informacje, o których mowa w § 2-5, przekazuje się za pomocą teleinformatycznego systemu nadzoru rynku wyrobów budowlanych prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
2.
W przypadku braku możliwości przekazania danego rodzaju informacji za pomocą teleinformatycznego systemu nadzoru rynku wyrobów budowlanych, informację taką przekazuje się za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej.
3.
Informacje przekazywane za pomocą teleinformatycznego systemu nadzoru rynku wyrobów budowlanych oraz innych środków komunikacji elektronicznej, zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 2
1 Sprawy budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa należą do działu administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, którym kieruje Minister Infrastruktury i Budownictwa na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o przeprowadzanych kontrolach wyrobów budowlanych i wydawanych postanowieniach, decyzjach i opiniach, a także o sposobie i terminie przekazywania tych informacji (Dz. U. Nr 254, poz. 1706), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 1165).