Zakres i zasady przyznawania zawodnikom świadczeń umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu sportowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.40.191

Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1989 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 lipca 1985 r.
w sprawie zakresu i zasad przyznawania zawodnikom świadczeń umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu sportowego.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 181) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa zasady i zakres przyznawania zawodnikom:
1)
zwrotu utraconych zarobków,
2)
pomocy w nauce i adaptacji w pracy zawodowej,
3)
zapomóg i zasiłków losowych,
4)
nagród i premii za uzyskane wyniki sportowe,
5)
zapomóg na wkład mieszkaniowy,
6)
zwrotu kosztów przeprowadzki przy zmianie miejsca zamieszkania związanej z uprawianiem sportu.
1.
Zawodnikom nie pobierającym stypendiów sportowych, korzystającym ze zwolnienia od pracy w celu wzięcia udziału w zawodach sportowych lub zgrupowaniach szkoleniowych, przysługuje ekwiwalent z tytułu utraconego zarobku.
2.
Ekwiwalent powinien stanowić zwrot równowartości zarobku utraconego wskutek zwolnienia, z tym że najwyższa dzienna stawka ekwiwalentu nie może przekroczyć 1/23 najwyższego miesięcznego stypendium sportowego.
1.
Zawodnikom uczęszczającym do szkół ponadpodstawowych może być udzielona pomoc w nauce w formie zorganizowania i opłacenia korepetycji.
2.
Korepetycje mogą być opłacane przez okres dwóch lat, nie więcej niż z trzech przedmiotów jednocześnie.
1.
Zawodnikom pobierającym stypendia sportowe, kończącym uprawianie sportu, może być udzielona pomoc w adaptacji w pracy zawodowej w formie opłacenia uczestnictwa w kursie przysposobienia zawodowego.
2.
Pomoc w adaptacji w pracy zawodowej może być udzielona jeden raz w karierze zawodnika.
 
1.
Zawodnikom posiadającym klasę sportową może być przyznana zapomoga losowa w wypadkach takich, jak: długotrwała choroba zawodnika lub jego żony bądź dziecka, zgon żony lub dziecka, pożar bądź kradzież mienia.
2.
Zapomoga nie może przekroczyć w ciągu całego roku kwoty najwyższego miesięcznego stypendium sportowego.
Zawodniczkom posiadającym klasę mistrzowską międzynarodową, wychowującym dzieci do trzech lat, w drugim i trzecim roku po urodzeniu dziecka może być udzielony zasiłek miesięczny w kwocie nie przekraczającej 20% należnego stypendium.
1.
Zawodnikom pobierającym stypendia sportowe, otrzymującym przydział mieszkania spółdzielczego, może być przyznana zapomoga w formie pokrycia 50% wymaganego wkładu na mieszkanie typu lokatorskiego.
2.
Zapomoga może być przyznana jeden raz w karierze zawodnika, pod warunkiem że zawodnik lub jego współmałżonek nie korzysta z pomocy przyznanej na ten cel przez inną instytucję.
1.
Zawodnicy mogą otrzymywać nagrody pieniężne za uzyskanie wybitnych osiągnięć sportowych w skali światowej, międzynarodowej i krajowej.
2.
Wybitnymi osiągnięciami w skali światowej są:
1)
ustanowienie rekordu świata lub Europy,
2)
zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich,
3)
zdobycie złotego medalu na mistrzostwach świata lub Europy.
3.
Wybitnymi osiągnięciami w skali międzynarodowej są:
1)
zdobycie srebrnego lub brązowego medalu na mistrzostwach świata lub Europy,
2)
zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na zawodach międzynarodowych poważnej rangi, a w szczególności w Wyścigu Pokoju, zawodach o Puchar Świata lub Europy,
3) 2
zajęcie od czwartego do ósmego miejsca na igrzyskach olimpijskich,
4)
uzyskanie innego, o niewymiernym charakterze, osiągnięcia sportowego o znaczeniu międzynarodowym, np. samotny rejs żeglarski dookoła świata, zdobycie trudnego szczytu górskiego.
4.
Wybitnymi osiągnięciami w skali krajowej są:
1)
ustanowienie rekordu Polski,
2)
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w mistrzostwach Polski,
3) 3
zdobycie Pucharu Polski w grach zespołowych.
5. 4
Wysokość nagrody nie może przekroczyć:
1)
za uzyskanie wybitnych osiągnięć w skali światowej:
a)
pierwszego miejsca na mistrzostwach świata seniorów 4.000.000 zł,
b)
rekordu świata seniorów 2.000.000 zł,
c)
pierwszego miejsca na mistrzostwach Europy seniorów 2.000.000 zł,
d)
rekordu Europy seniorów 1.000.000 zł;
2)
za uzyskanie wybitnych osiągnięć w skali międzynarodowej:
a)
za mistrzostwach świata seniorów:
-
drugiego miejsca 2.000.000 zł,
-
trzeciego miejsca 1.200.000 zł,
b)
na mistrzostwach Europy seniorów:
-
drugiego miejsca 1.000.000 zł,
-
trzeciego miejsca 600.000 zł,
c)
na międzynarodowych zawodach seniorów poważnej rangi:
-
pierwszego miejsca 1.200.000 zł,
-
drugiego miejsca 800.000 zł,
-
trzeciego miejsca 400.000 zł,
d)
innego o niewymiernym charakterze osiągnięcia sportowego o znaczeniu międzynarodowym, np. samotny rejs żeglarski dookoła świata, zdobycie trudnego szczytu górskiego 1.500.000 zł,
3)
za uzyskanie wybitnych osiągnięć w skali krajowej:
a)
na mistrzostwach Polski seniorów:
-
pierwszego miejsca 200.000 zł,
-
drugiego miejsca 120.000 zł,
-
trzeciego miejsca 80.000 zł
b)
rekordu Polski seniorów lub Pucharu Polski w grach zespołowych 200.000 zł.
6. 5
Wysokości nagród za zdobycie medalu lub miejsc od czwartego do ósmego na igrzyskach olimpijskich są każdorazowo ustalane przed kolejnymi igrzyskami olimpijskimi i wypłacane z własnych środków przez Polski Komitet Olimpijski w porozumieniu z Komitetem do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej.
7. 6
Nagrody za uzyskanie na mistrzostwach świata seniorów pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca mogą być podwyższone do 50%, jeżeli mistrzostwa te odbywają się nie częściej niż co 4 lata, a do 25% – jeżeli odbywają się nie częściej niż co 2 lata.
8. 7
Nagrody za osiągnięcia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 pkt 1 i 2, w dyscyplinach i konkurencjach nie objętych programem igrzysk olimpijskich mogą być przyznawane w wysokości do 50% kwot określonych w ust. 5 pkt 1 i pkt 2 lit. a)-c) oraz pkt 3.
 
1.
Zawodnicy zespołów I i II ligi piłki nożnej oraz reprezentanci Polski w tej dyscyplinie sportu mogą otrzymywać premie za wygrane i zremisowane mecze międzynarodowe, mecze rozgrywane w ramach rozgrywek w międzynarodowych pucharach, mecze o mistrzostwo I i II ligi oraz o Puchar Polski od 1/16 finału.
2.
Zawodnicy wymienieni w ust. 1 mogą ponadto otrzymywać nagrody za:
1)
rozegranie 25, 50, 75 i 100 meczów w reprezentacji Polski,
2)
rozegranie w barwach jednego klubu sportowego w rozgrywkach seniorów 50, 100, 150, 200 i 300 meczów.
3.
Premie i nagrody, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być wypłacane z dochodów własnych stowarzyszeń kultury fizycznej mających zespoły grające w I i II lidze piłki nożnej lub odpowiednio Polskiego Związku Piłki Nożnej w sposób i w wysokości przewidzianej w regulaminach premiowania zarządów tych stowarzyszeń i związku.
1.
Zawodnicy w sporcie żużlowym mogą otrzymywać premie za:
1)
zajęcie 6 pierwszych miejsc w każdych indywidualnych zawodach krajowych i międzynarodowych,
2)
zdobytą liczbę punktów w zawodach indywidualnych i zespołowych - krajowych i międzynarodowych.
2.
Premie, o których mowa w ust. 1, są wypłacane na zasadach określonych w § 9 ust. 3.
1.
Zawodnicy zespołów I i II ligi w grach zespołowych i I ligi w boksie oraz reprezentanci Polski w tych dyscyplinach sportu mogą otrzymywać premie za wygrane zawody międzypaństwowe i międzynarodowe, zawody o mistrzostwo I i II ligi oraz o Puchar Polski od 1/8 finału.
2.
Premie, o których mowa w ust. 1, mogą być wypłacane wyłącznie z dochodów własnych stowarzyszenia kultury fizycznej lub związków tych stowarzyszeń.
Przewodniczący Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej określi:
1)
źródła środków finansowych, które mogą być przeznaczone na nagrody, o których mowa w § 8,
2) 10
wysokość wypłacanych premii, o których mowa w § 10 i 11, oraz sposób ich finansowania.
Zawodnicy I i II ligi piłki nożnej, I ligi w pozostałych grach zespołowych oraz zawodnicy klasy mistrzowskiej międzynarodowej i mistrzowskiej, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami zmienili przynależność klubową, mogą otrzymać zwrot kosztów przeprowadzki, udokumentowany rachunkami.
Świadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, nie mogą być przyznawane zawodnikowi w okresie odbywania kary dyscyplinarnej zawieszenia w prawach zawodnika i w okresie karencji.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 maja 1989 r. (Dz.U.89.32.173) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 1989 r.
2 § 8 ust. 3 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 14 marca 1988 r. (Dz.U.88.9.69) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1988 r.
3 § 8 ust. 4 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 16 maja 1989 r. (Dz.U.89.32.173) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 1989 r.
4 § 8 ust. 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 14 marca 1988 r. (Dz.U.88.9.69) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1988 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 16 maja 1989 r. (Dz.U.89.32.173) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 1989 r.

5 § 8 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 14 marca 1988 r. (Dz.U.88.9.69) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1988 r.
6 § 8 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 14 marca 1988 r. (Dz.U.88.9.69) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1988 r.
7 § 8 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 14 marca 1988 r. (Dz.U.88.9.69) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1988 r.
8 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 stycznia 1989 r. (Dz.U.89.2.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 1989 r.
9 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 marca 1988 r. (Dz.U.88.9.69) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1988 r.
10 § 12 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 stycznia 1989 r. (Dz.U.89.2.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 1989 r.