Zakres i warunki współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.129.1372

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 26 maja 2004 r.
w sprawie zakresu i warunków współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Na podstawie art. 54 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
zakres i warunki współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów, których udział jest niezbędny w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tworzeniu planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, zwanych dalej "planami gotowości", oraz realizacji działań wynikających z tych planów;
2)
zakres udziału w zespołach kryzysowych przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów, o których mowa w pkt 1.
Organy i podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1, przekazują niezwłocznie organom Inspekcji Weterynaryjnej:
1)
na ich żądanie, informacje niezbędne w celu opracowania projektów planów gotowości i uaktualnienia tych planów;
2)
informacje niezbędne do uaktualniania planów gotowości.
Organy Inspekcji Weterynaryjnej w celu realizacji zadań określonych w planach gotowości mogą:
1)
zawierać umowy i porozumienia z podmiotami, o których mowa w § 1 pkt 1;
2)
współpracować z zespołami reagowania kryzysowego.
Przedstawiciele, o których mowa w § 1 pkt 2, na wniosek organu Inspekcji Weterynaryjnej biorą udział w szkoleniach i ćwiczeniach wynikających z planów gotowości.
1.
Organy i podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1, oraz ich przedstawiciele, o których mowa w § 1 pkt 2, w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt współpracują z organami Inspekcji Weterynaryjnej przy realizacji działań określonych w planach gotowości.
2.
Organy, o których mowa w § 1 pkt 1, w celu skutecznego zwalczania chorób zakaźnych zwierząt mogą, w uzasadnionych przypadkach, zapewnić zespołom, o których mowa w § 1 pkt 2, pomieszczenia wyposażone w środki łączności, sprzęt komputerowy, mapy i w inne środki techniczne oraz obsługę merytoryczną i techniczną.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).