§ 3. - Zakres i warunki współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.129.1372

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2004 r.
§  3.
Organy Inspekcji Weterynaryjnej w celu realizacji zadań określonych w planach gotowości mogą:
1)
zawierać umowy i porozumienia z podmiotami, o których mowa w § 1 pkt 1;
2)
współpracować z zespołami reagowania kryzysowego.