§ 2. - Zakres i warunki współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.129.1372

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2004 r.
§  2.
Organy i podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1, przekazują niezwłocznie organom Inspekcji Weterynaryjnej:
1)
na ich żądanie, informacje niezbędne w celu opracowania projektów planów gotowości i uaktualnienia tych planów;
2)
informacje niezbędne do uaktualniania planów gotowości.