Zakres i tryb współdziałania Żandarmerii Wojskowej ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Wywiadu Wojskowego, wojskowymi organami porządkowymi oraz z dowódcami jednostek wojskowych i dowódcami (komendantami) garnizonów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.880

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 lipca 2012 r.
w sprawie zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Wywiadu Wojskowego, wojskowymi organami porządkowymi oraz z dowódcami jednostek wojskowych i dowódcami (komendantami) garnizonów

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Współdziałanie Żandarmerii Wojskowej ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Wywiadu Wojskowego, wojskowymi organami porządkowymi oraz dowódcami jednostek wojskowych i dowódcami (komendantami) garnizonów organizują właściwi miejscowo komendanci jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej, współdziałając z dyrektorami (kierownikami) jednostek organizacyjnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, dowódcami jednostek wojskowych oraz dowódcami (komendantami) garnizonów.
Współdziałanie Żandarmerii Wojskowej:
1)
ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego polega na:
a)
technicznym zabezpieczeniu czynności, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 32 ust. 1 i 2 oraz w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych,
b)
wymianie informacji o osobach udzielających pomocy, jeśli ich przekazanie nie ujawni osobowego źródła informacji,
c)
wymianie informacji stanowiących podstawę do wszczęcia czynności na podstawie przepisów prawa karnego, jeżeli nie są one zastrzeżone do przekazania innym organom państwa,
e)
koordynowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych,
f)
wspólnym organizowaniu szkoleń i kursów specjalistycznych;
2)
ze Służbą Wywiadu Wojskowego polega na wymianie informacji niezbędnych do wykonywania czynności ochronnych;
3)
z wojskowymi organami porządkowymi polega na:
a)
wzajemnej pomocy w podejmowaniu interwencji w przypadkach popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, a także naruszania przez żołnierzy dyscypliny wojskowej i porządku publicznego,
b)
ochronie i obronie obiektów wojskowych;
4)
z dowódcami jednostek wojskowych oraz dowódcami (komendantami) garnizonów polega na:
a)
przeciwdziałaniu samowolnym oddaleniom i dezercjom, z uwzględnieniem przesłanek sprzyjających tym zjawiskom,
b)
współdziałaniu związanym z ochroną broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych środków bojowych w magazynach pododdziałowych i oddziałowych,
c)
współdziałaniu w kontroli funkcjonowania systemu ochrony obiektów i sposobu pełnienia służby wartowniczej,
d)
koordynowaniu postępowania służb dyżurnych na wypadek zamachu na obiekty, mienie wojskowe i osoby je chroniące,
e)
przeciwdziałaniu przestępczości i zjawiskom patologicznym w jednostkach wojskowych, w tym:
przestępstwom przeciwko zasadom pełnienia służby wojskowej i zasadom postępowania z podwładnymi,
przestępstwom przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej,
alkoholizmowi i narkomanii,
f)
zapewnianiu przestrzegania przez żołnierzy porządku, w tym regulaminów wojskowych i przepisów ubiorczych,
g)
zabezpieczaniu uroczystości wojskowych i patriotyczno-religijnych,
h)
zabezpieczaniu pobytu w jednostkach wojskowych i garnizonach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i delegacji zagranicznych,
i)
zabezpieczaniu przemarszu, szkoleń i ćwiczeń wojsk własnych i sojuszniczych.
Współdziałanie, o którym mowa w § 2, realizowane jest przez:
1)
stałą wymianę informacji dotyczących popełnianych przez żołnierzy przestępstw, wykroczeń, przestrzegania dyscypliny wojskowej i porządku, publicznego na terenie garnizonu;
2)
organizowanie działań profilaktycznych i szkoleń żołnierzy w celu przeciwdziałania naruszeniom zasad ochrony obiektów wojskowych i mienia;
3)
ustalanie szczegółowego współdziałania w celu zapewnienia właściwej ochrony broni, amunicji, materiałów wybuchowych, innych środków bojowych oraz funkcjonowania systemu ochrony obiektów wojskowych;
4)
realizowanie wspólnych przedsięwzięć mających na celu zapobieganie zjawiskom patologicznym w wojsku;
5)
udostępnianie, w miarę możliwości, niezbędnych sił i środków.
Współdziałanie, o którym mowa w § 2, odbywa się w trybie:
1)
bezpośrednich lub korespondencyjnych kontaktów;
2)
bieżących konsultacji dotyczących priorytetów współdziałania;
3)
uzgadniania szczegółów organizacyjnych i technicznych wspólnych przedsięwzięć z kierownikami właściwych szczebli struktur Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wojskowymi organami porządkowymi, dowódcami jednostek wojskowych oraz dowódcami (komendantami) garnizonów.
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Wojskowymi Służbami Informacyjnymi, wojskowymi organami porządkowymi oraz z dowódcami jednostek wojskowych i dowódcami (komendantami) garnizonów (Dz. U. Nr 157, poz. 1849).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242, z 2009 r. Nr 85, poz. 716, Nr 157, poz. 1241 i Nr 190, poz. 1474, z 2010 r. Nr 113, poz. 745 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 53, poz. 273 oraz z 2012 r. poz. 627.