Zakres i tryb sprawowania nadzoru i kontroli przez organy kontroli prasy, publikacji i widowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.6.50

Akt utracił moc
Wersja od: 4 października 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 marca 1970 r.
w sprawie zakresu i trybu sprawowania nadzoru i kontroli przez organy kontroli prasy, publikacji i widowisk.

Na podstawie art. 2 ust. 2 dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (Dz. U. z 1946 r. Nr 34, poz. 210, z 1948 r. Nr 36, poz. 257, z 1952 r. Nr 19, poz. 114 i z 1953 r. Nr 49, poz. 239) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne.

§  1.
1.
Nadzorowi i kontroli Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk i jego organów terenowych, zwanych dalej "organami kontroli", podlega rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju utworów za pomocą druku, obrazu i żywego słowa oraz ogłoszeń, zawiadomień i plakatów, jak również innych form służących do utrwalania i przekazywania informacji.
2.
Nadzorowi i kontroli, o których mowa w ust. 1, nie podlega rozpowszechnianie:
1)
Dziennika Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Dziennika Urzędowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej "Monitor Polski",
2)
papierów i znaków wartościowych,
3)
Polskich Norm, norm branżowych i norm zakładowych,
4)
instrukcji i formularzy statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego oraz podległych mu organów,
5)
formularzy i druków typu administracyjnego i finansowego, wydawanych przez powołane do tego państwowe wydawnictwa i instytucje,
6)
druków takich, jak referaty, wytyczne, zarządzenia, instrukcje, okólniki, pisma okólne, druki akcydensowe i inne - przeznaczonych i rozprowadzanych wyłącznie do użytku służbowego urzędów, instytucji państwowych, jednostek gospodarki uspołecznionej, stowarzyszeń wyższej użyteczności lub do użytku wewnętrznego organizacji politycznych, jeżeli takie przeznaczenie zostało określone przed wydaniem druków,
7)
etykiet i informacji na opakowaniach towarów i na towarach jednostek gospodarki uspołecznionej dotyczących ich oznaczenia, sposobu przewożenia, przechowywania i używania,
8)
druków artystycznych mających charakter oryginału,
9)
druków zawierających tylko informacje dotyczące imienia, nazwiska, tytułu, zawodu, adresu i telefonu określonej osoby,
10)
druków wydawanych przez jednostki organizacyjne nie wymienione w pkt 6, jeżeli zawierają tylko informacje dotyczące nazwy jednostki oraz jej adresu i telefonu,
11)
wykładów wygłaszanych w szkołach i na kursach,
12)
wystąpień na zebraniach zwoływanych przez państwowe jednostki organizacyjne, organizacje polityczne i społeczne, na zgromadzeniach zwoływanych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na nabożeństwach i obrzędach religijnych uznanych przez Państwo związków wyznaniowych odbywających się w obrębie kościołów, kaplic i przeznaczonych wyłącznie do tych celów domów modlitwy,
13)
publikacji przekazanych nadzorowi i kontroli w myśl przepisów szczególnych innym urzędom i instytucjom.
3.
Kontrolę rozpowszechniania publikacji statystycznych wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny i podległe mu organy - Prezes Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk przekaże Głównemu Urzędowi Statystycznemu w terminie i zakresie uzgodnionym z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego.
§  2.
Prezes Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk może wyłączyć spod nadzoru i kontroli inne formy utrwalania i przekazywania informacji niż wymienione w § 1 ust. 2.

Kontrola rozpowszechniania.

§  3.
Rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju utworów za pomocą druku, obrazu i żywego słowa oraz ogłoszeń, zawiadomień, plakatów i innych form utrwalania i przekazywania informacji wymaga uprzedniej zgody właściwego organu kontroli prasy, publikacji i widowisk.
§  4. 1
Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk udziela zgody na:
1)
rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju utworów, ogłoszeń, zawiadomień, plakatów i innych publikacji oraz obrazów, mechanicznych zapisów obrazu lub dźwięku i innych form utrwalania i przekazywania informacji,
2)
publiczne wystawienie utworu lub wykonanie imprezy artystycznej i rozrywkowej,
3)
rozpowszechnianie utworów i informacji przy pomocy radiofonii bezprzewodowej i przewodowej, telewizji oraz urządzeń megafonowych i innych,
4)
rozpowszechnianie filmów, przeźroczy i innych obrazów świetlnych.
§  5. 2
Powiatowy pełnomocnik Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, udziela zgody na:
1)
rozpowszechnianie druków akcydensowych oraz drukowanych lub ręcznie wykonanych ogłoszeń, zawiadomień, plakatów i fotogazetek ściennych,
2)
publiczne wystawienie utworu lub wykonanie na terenie powiatu imprezy artystycznej i rozrywkowej,
3)
rozpowszechnianie na terenie powiatu utworów i informacji przy pomocy radiofonii przewodowej oraz urządzeń megafonowych i innych.
§  6.
Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna ubiegająca się o uzyskanie zgody na:
1)
rozpowszechnianie utworów, ogłoszeń, zawiadomień, plakatów lub innych publikacji - obowiązana jest przedstawić właściwemu organowi kontroli dwa egzemplarze tekstu w celu uzyskania zgody na składanie, drukowanie, powielanie lub wykonanie tych utworów i publikacji, a następnie przedstawić gotowe egzemplarze w formie przeznaczonej do rozpowszechniania,
2)
rozpowszechnianie obrazów, mechanicznych zapisów obrazu lub dźwięku albo innych form utrwalania i przekazywania informacji - obowiązana jest przedstawić właściwemu organowi kontroli egzemplarze tekstu lub obrazu w formie oraz ilości ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk,
3)
publiczne wystawienie utworu lub wykonanie imprezy artystycznej albo rozrywkowej - obowiązana jest zawiadomić właściwy organ kontroli co najmniej na 48 godzin o czasie i miejscu ostatniej próby generalnej lub wystawienia utworu,
4)
rozpowszechnianie utworów lub informacji za pomocą radiofonii bezprzewodowej lub przewodowej, telewizji, urządzeń megafonowych lub innych urządzeń - obowiązana jest przedstawić właściwemu organowi kontroli pełny tekst utworu lub informacji co najmniej na 48 godzin przed włączeniem ich do programu lub konspekt przy transmisjach bezpośrednich,
5)
rozpowszechnianie filmów, przeźroczy i innych obrazów świetlnych - obowiązana jest przedstawić właściwemu organowi kontroli kopię obrazu co najmniej na 48 godzin przed włączeniem go do programu projekcji świetlnej.
§  7.
Jeżeli tekst podlegający kontroli wymienionej w § 3 jest napisany w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski w dwóch egzemplarzach z adnotacją wydawcy o zgodności tłumaczenia z oryginałem, chyba że z obowiązku dołączenia tłumaczenia uzyskano zwolnienie.
§  8.
1.
Właściwy organ kontroli nie udzieli zgody na rozpowszechnianie utworów i innych publikacji, ogłoszeń, zawiadomień, plakatów lub innych form utrwalania i przekazywania informacji:
1)
jeżeli rozpowszechnianie to mogłoby godzić w ustrój Państwa Polskiego lub służyć uprawianiu propagandy wojennej, ujawnieniu tajemnicy państwowej lub służbowej, działaniu na szkodę międzynarodowych stosunków Państwa Polskiego, naruszaniu prawa lub dobrych obyczajów albo wprowadzaniu w błąd opinii publicznej przez podawanie wiadomości niezgodnych z rzeczywistością,
2)
w wypadkach przewidzianych przepisami szczególnymi.
2.
Organ kontroli, który udzielił zgody na rozpowszechnianie, może ją cofnąć, jeżeli po udzieleniu zgody zajdzie jedna z przyczyn wymienionych w ust. 1 lub w razie nieprzestrzegania warunków, na jakich zgody udzielono.
§  9.
Właściwy organ kontroli może zwolnić osobę lub jednostkę organizacyjną, ubiegającą się o uzyskanie zgody na rozpowszechnianie, od obowiązku przedkładania do kontroli określonej w § 3 utworów i innych publikacji, ogłoszeń, zawiadomień, plakatów lub innych form utrwalania i przekazywania informacji.

Udzielanie zezwoleń na wydawanie czasopism.

§  10.
1.
Wydawanie czasopisma wymaga zezwolenia Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.
2.
Osoba lub jednostka organizacyjna ubiegająca się uzyskanie zezwolenia na wydawanie czasopisma składa wniosek do Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk wraz z oświadczeniem organu dysponującego papierem o zapewnieniu zaopatrzenia wnioskodawcy w potrzebną ilość papieru.
3.
Wniosek dotyczący wydawania przez ośrodki informacji technicznej i ekonomicznej czasopism zawierających informacje naukowo-techniczne lub ekonomiczne powinien być zaopiniowany przez Centralny Instytut Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej.
§  11.
Wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na wydawanie czasopisma powinno być poprzedzone zasięgnięciem opinii właściwych organów administracji państwowej, instytucji lub organizacji społecznych.
§  12.
Zezwolenie na wydawanie czasopisma może obejmować zwolnienie od obowiązku przedkładania do kontroli poszczególnych numerów czasopisma.
§  13.
1.
Decyzja o udzieleniu zezwolenia na wydawanie czasopisma powinna określać w szczególności: tytuł czasopisma, wydawcę, najwyższy nakład, format, częstotliwość ukazywania się, objętość i sposób wykonania.
2.
W decyzji mogą być określone również inne warunki wydawania czasopisma.
3.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu wymagają uzyskania decyzji Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.
§  14.
Zezwolenia na wydawanie czasopisma udziela się na czas nieokreślony, a na czas określony - gdy uzasadnia to charakter czasopisma lub na wniosek osoby albo jednostki organizacyjnej ubiegającej się o zezwolenie.
§  15.
Zezwolenie na wydawanie czasopisma traci ważność:
1)
po upływie czasu, na jaki zostało wydane,
2)
w razie niewydawania półrocznika i rocznika - przez okres roku, licząc od upływu terminu, w którym powinny się ukazać, a jeżeli chodzi o inne czasopisma - w razie niewydawania ich przez okres trzech miesięcy.
§  16.
1.
Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk może cofnąć zezwolenie na wydawanie czasopisma, jeżeli zachodzi jedna z przyczyn wymienionych w § 8.
2.
W razie nieprzestrzegania warunków ustalanych w zezwoleniu Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk wezwie do zastosowania się do tych warunków w określonym terminie, a w razie bezskuteczności wezwania - może cofnąć zezwolenie.
§  17.
Wydawca czasopisma obowiązany jest zgłaszać każdorazowo Głównemu Urzędowi Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk imię i nazwisko redaktora naczelnego i sekretarza redakcji oraz zmiany na tych stanowiskach.

Debit komunikacyjny.

§  18.
1.
Pozbawienie debitu komunikacyjnego polega na wydaniu zakazu sprowadzania na obszar Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w celu rozpowszechniania czasopism i innych druków.
2.
Czasopisma i inne druki pozbawione debitu komunikacyjnego nie mogą być sprowadzane lub przewożone przez obszar Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, z wyjątkiem czasopism i druków przewożonych na mocy umów o tranzycie.
§  19.
1.
Pozbawienie debitu komunikacyjnego następuje w trybie zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, ogłoszonego w Monitorze Polskim.
2.
Pozbawienie debitu komunikacyjnego następuje z powodów określonych w § 8.
§  20.
Prezes Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk może udzielić zgody na sprowadzanie lub posiadanie czasopism i innych druków pozbawionych debitu komunikacyjnego dla badań naukowych, działalności publicystycznej i urzędowej.
§  21.
Udostępnianie czasopism i innych druków pozbawionych debitu komunikacyjnego regulują odrębne przepisy.
§  22.
Przywóz, wywóz i przewóz czasopism i innych druków nie pozbawionych debitu komunikacyjnego oraz wszelkiego rodzaju utworów, ogłoszeń, zawiadomień, plakatów i innych form utrwalania i przekazywania informacji regulują odrębne przepisy.

Rejestracja zakładów, urządzeń i aparatów.

§  23.
Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk oraz jego organy terenowe prowadzą rejestrację znajdujących się na obszarze ich właściwości:
1)
zakładów poligraficznych,
2)
urządzeń i aparatów wytwarzających publikacje i ilustracje sposobem mechanicznym, chemicznym lub innym,
3)
zakładów wytwarzających pieczątki (stemple),
4)
zakładów (punktów) sprzedaży matryc.
§  24.
Obowiązek rejestracji, o której mowa w § 23, spoczywa na:
1)
kierownikach zakładów poligraficznych, zakładów wytwarzających pieczątki (stemple), zakładów (punktów) sprzedaży matryc i innych jednostek organizacyjnych, w których posiadaniu znajdują się urządzenia i aparaty,
2)
właścicielach, użytkownikach i innych osobach fizycznych, w których posiadaniu znajdują się urządzenia i aparaty.
§  25.
Obowiązek rejestracji, o której mowa w § 23, istnieje niezależnie od obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności tych zakładów oraz na posiadanie i użytkowanie urządzeń i aparatów, wynikającego z odrębnych przepisów.
§  26.
1.
Rejestracji należy dokonać przed uruchomieniem zakładu, urządzenia lub aparatu w terminie 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie.
2.
Osoba lub jednostka organizacyjna, która dokonała rejestracji zakładu, urządzenia albo aparatu, obowiązana jest zawiadomić w terminie 14 dni właściwy organ kontroli prowadzący rejestrację:
1)
o zbyciu lub przekazaniu w innej formie zakładu, urządzenia albo aparatu,
2)
o wszelkich zmianach w stanie urządzeń,
3)
o zmianie kierownika zakładu lub użytkownika urządzenia albo aparatu,
4)
o zmianie nazwy lub adresu zakładu.
§  27.
1.
Właściwy organ kontroli potwierdza fakt dokonania rejestracji przez wydanie odpowiedniego zaświadczenia.
2.
Potwierdzenie rejestracji upoważnia do zakupu matryc, kalki hektograficznej oraz papieru światłoczułego do zarejestrowanych aparatów.
§  28.
1.
Zakłady zajmujące się produkcją lub sprzedażą urządzeń i aparatów do powielania i wyświetlania prowadzą ewidencję ich produkcji i sprzedaży.
2.
Zakłady (punkty) sprzedaży matryc do zarejestrowanych aparatów prowadzą ewidencję ich sprzedaży.
§  29.
Prezes Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk ustali szczegółowe zasady i sposób dokonywania rejestracji, o której mowa w § 23, oraz sposób prowadzenia ewidencji sprzedawanych urządzeń, aparatów i matryc.
§  30.
Obowiązek rejestracji, o której mowa w § 23, nie dotyczy zakładów i jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Spraw Wewnętrznych, jak również urządzeń i aparatów znajdujących się w posiadaniu tych zakładów i jednostek.

Kontrola zakładów, urządzeń i aparatów.

§  31.
Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk oraz jego organy terenowe przeprowadzają kontrolę znajdujących się na obszarze ich właściwości zakładów, urządzeń i aparatów, o których mowa w § 23.
§  32.
1.
Kontrolę, o której mowa w § 31, przeprowadzają pracownicy organów kontroli za okazaniem legitymacji i imiennego upoważnienia.
2.
Kontrolę przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej lub w miejscu wykonywania jej zadań.
3.
W razie potrzeby akta jednostki kontrolowanej mogą być przeglądane w siedzibie organu kontroli.
4.
Zasady wstępu pracowników organów kontroli do zakładów stanowiących przedsiębiorstwa przywięzienne w celu przeprowadzenia kontroli ustali Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.
§  33.
W toku wykonywania kontroli pracownicy organów kontroli mają prawo:
1)
wstępu do wszelkich obiektów i pomieszczeń jednostki kontrolowanej,
2)
wglądu do wszelkich akt znajdujących się w jednostce kontrolowanej lub związanych z działalnością tej jednostki,
3)
żądania wyjaśnień oraz oświadczeń od pracowników jednostki kontrolowanej,
4)
zabezpieczenia pomieszczeń, urządzeń i aparatów oraz innych przedmiotów objętych kontrolą.
§  34.
Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz pozostawia się jednostce kontrolowanej.
§  35.
1.
Właściwy organ kontroli wydaje w wyniku kontroli zalecenia pokontrolne.
2.
O wykonaniu zaleceń pokontrolnych jednostka kontrolowana jest obowiązana zawiadomić organ kontroli w terminie wskazanym w zaleceniu.
§  36.
1.
W ramach sprawowanej kontroli zakładów wytwarzających pieczątki (stemple) organy kontroli udzielają zgody na wykonanie pieczątek (stempli).
2.
Udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, nie jest wymagane na wykonanie pieczątek (stempli) przeznaczonych dla urzędów, instytucji państwowych, jednostek gospodarki uspołecznionej i stowarzyszeń wyższej użyteczności lub do użytku wewnętrznego organizacji politycznych, z wyjątkiem pieczątek przeznaczonych do dokonywania wpisów w dowodach osobistych i tymczasowych zaświadczeniach tożsamości o dacie przyjęcia do pracy i zwolnienia.

Przepisy końcowe.

§  37.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1952 r. w sprawie rejestracji niektórych zakładów wytwarzających druki i ilustracje oraz kontroli niektórych publikacji (Dz. U. Nr 19, poz. 124).
§  38.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.
1 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 września 1972 r. (Dz.U.72.41.268) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 października 1972 r.
2 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 września 1972 r. (Dz.U.72.41.268) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 października 1972 r.