Zakres i tryb składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.206.2004

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)
z dnia 12 listopada 2003 r.
w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego

Na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
jednostce samorządu terytorialnego - rozumie się przez to gminę, miasto na prawach powiatu, powiat, samorząd województwa, związek międzygminny i związek powiatów;
2)
jednostkach organizacyjnych - rozumie się przez to wykonujące zadania gospodarcze z zakresu gospodarki komunalnej w sferze użyteczności publicznej i poza sferą użyteczności publicznej:
a)
osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podległe jednostce samorządu terytorialnego lub przez nią nadzorowane,
b)
osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z udziałem kapitału jednostki samorządu terytorialnego lub podmiotów, o których mowa w lit. a,
c)
spółki zależne od spółek z udziałem kapitału jednostki samorządu terytorialnego;
3)
przekształceniu - rozumie się przez to każdą niebędącą prywatyzacją zmianę stanu organizacyjno-prawnego lub własnościowego jednostki organizacyjnej, w szczególności połączenie, podział, rozwiązanie, likwidację, upadłość, wystąpienie z jednostki organizacyjnej, przekształcenie w inną formę prawną, w tym komercjalizację, oraz zmianę struktury własności udziałów w ogólnej wartości kapitału jednostki organizacyjnej, w tym struktury własności akcji/udziałów w spółkach handlowych.
1. 
Informacja dotycząca przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego, zwana dalej "informacją", obejmuje:
1)
dane identyfikacyjne jednostki samorządu terytorialnego, której informacja dotyczy, oraz osoby sporządzającej informację - zgodnie z częściami A i B załącznika do rozporządzenia;
2)
wykaz jednostek organizacyjnych według stanu na koniec roku poprzedzającego rok objęty informacją - zgodnie z częścią C załącznika do rozporządzenia;
3)
wykaz jednostek organizacyjnych przekształcanych lub prywatyzowanych w roku objętym informacją - zgodnie z częścią D załącznika do rozporządzenia;
4)
wykaz jednostek organizacyjnych, które zostały utworzone lub które zaczęły podlegać jednostce samorządu terytorialnego lub być przez nią nadzorowane, lub do których jednostka samorządu terytorialnego, samorządowa osoba prawna lub spółka z udziałem kapitału jednostki samorządu terytorialnego przystąpiły w roku objętym informacją - zgodnie z częścią E załącznika do rozporządzenia.
2.  1
 Do informacji należy dołączyć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
 Informację sporządza się za rok kalendarzowy oraz przekazuje w formie druku ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa i do wiadomości właściwemu wojewodzie w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku objętym informacją.
Przepisy rozporządzenia mają po raz pierwszy zastosowanie do informacji sporządzanych za rok 2003.
Traci moc rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 16 stycznia 1998 r. w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego (Dz. U. Nr 12, poz. 52).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 97, poz. 868).

ZAŁĄCZNIK  3

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCEŃ I PRYWATYZACJI MIENIA KOMUNALNEGO

1. ROK OBJĘTY INFORMACJĄ
A. DANE IDENTYFIKACYJNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

A.1. Dotyczy gminy i miasta na prawach powiatu

2. Identyfikator3. Województwo4. Powiat5. Gmina6. Status

gminy

7. Adres (miejscowość, ulica, nr domu,

kod pocztowy, poczta)

8. e-mail

A.2. Dotyczy powiatu

2. Identyfikator3. Województwo4. Powiat5. Adres (miejscowość, ulica, nr domu,

kod pocztowy, poczta)

6. e-mail

A.3. Dotyczy samorządu województwa

2. Identyfikator3. Województwo4. Adres (miejscowość, ulica, nr domu,

kod pocztowy, poczta)

5. e-mail

A.4. Dotyczy związku międzygminnego i związku powiatów

2. Regon3. Nazwa związku międzygminnego/związku

powiatów

4.Uczestnicy związku międzygminnego/związku powiatów
lp.
5. Województwo6. Powiat7. Gmina8. Adres (miejscowość, ulica, nr domu,

kod pocztowy, poczta)

9. e-mail

B. OSOBA SPORZĄDZAJĄCA INFORMACJĘ

10. Nazwisko i imię11. Numer telefonu

(z numerem kierunkowym)

12. e-mail

C. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU POPRZEDZAJĄCEGO ROK OBJĘTY INFORMACJĄ

Lp.Nazwa lub firma i regon jednostki organizacyjnejOznaczenie formy prawnejData rozpoczęcia działalnościUdział w ogólnej wartości kapitału (w %)Wartość akcji/ /udziałów w spółkach handlowychPrzedmiot działalności według PKDJednostka organizacyjna powstała w wyniku przekształcenia "TAK"/ /"NIE"Jednostka organizacyjna przekształcana/ prywatyzowana w roku objętym informacją "TAK"/ /"NIE"
jednostek samorządu terytorialnegosamorządowych osób prawnych, spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz spółek zależnych od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnegoSkarbu Państwa i państwowych osób prawnych (łącznie)krajowych osób i jednostek prywatnych (łącznie)osób zagranicznych (łącznie)
123456789101112

D. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PRZEKSZTAŁCANYCH LUB PRYWATYZOWANYCH W ROKU OBJĘTYM INFORMACJĄ

Lp.Nazwa lub firma i regon przekształcanej/prywatyzowanej jednostki organizacyjnej (na początek roku objętego informacją)Data podjęcia uchwałyPodstawa prawna przekształcenia/prywatyzacjiData zmianySposób przekształcenia/prywatyzacjiWartość zbytych akcji/udziałów w spółkach handlowychZadysponowanie mieniem
sposóboznaczenie formy własności podmiotu, któremu przekazano mieniewartość (w tys. zł)
123456789
Lp.Nazwa lub firma i regon jednostki organizacyjnej (na koniec roku objętego informacją)Oznaczenie formy prawnej (na koniec roku objętego informacją)Udział w ogólnej wartości kapitału (na koniec roku objętego informacją)

(w %)

Wartość akcji/udziałów w spółkach handlowych (na koniec roku objętego informacją)Przedmiot działalności według PKD (na koniec roku objętego informacją)
jednostek samorządu terytorialnegosamorządowych osób prawnych, spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz spółek zależnych od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnegoSkarbu Państwa i państwowych osób prawnych (łącznie)krajowych osób i jednostek prywatnych (łącznie)osób zagranicznych (łącznie)
101112131415161718

E. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY UTWORZONE LUB KTÓRE ZACZĘŁY PODLEGAĆ JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB BYĆ PRZEZ NIĄ NADZOROWANE, LUB DO KTÓRYCH JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, SAMORZĄDOWA OSOBA PRAWNA LUB SPÓŁKA Z UDZIAŁEM KAPITAŁU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZYSTĄPIŁY W ROKU OBJĘTYM INFORMACJĄ

Lp.Nazwa lub firma i regon jednostki organizacyjnej (na koniec roku objętego informacją)Oznaczenie formy prawnej (na koniec roku objętego informacją)Data podjęcia uchwałyPodstawa prawnaData zmianyUdział w ogólnej wartości kapitału (na koniec roku objętego informacją) (w %)Wartość akcji/udziałów w spółkach handlowych (na koniec roku objętego informacją)Przedmiot działalności według PKD (na koniec roku objętego informacją)
jednostek samorządu terytorialnegosamorządowych osób prawnych, spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz spółek zależnych od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnegoSkarbu Państwa i państwowych osób prawnych (łącznie)krajowych osób i jednostek prywatnych (łącznie)osób zagranicznych (łącznie)
123456789101112

................................ ...............................

(miejscowość, data i podpis (miejscowość, data, pieczęć i

osoby sporządzającej informację) podpis organu składającego

informację)

Objaśnienia:

1) Identyfikator jednostki samorządu terytorialnego podaje się zgodnie z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju.

2) Informacje w kolumnach 5, 6, 7 i 8 części A.4. podaje się zgodnie z siedzibą związku międzygminnego lub związku powiatów.

3) (uchylony).

4) W kolumnie 3 części C podaje się:

a) datę pierwszego wpisu jednostki organizacyjnej do właściwego rejestru lub ewidencji w organie rejestrowym lub ewidencyjnym albo jeśli jednostka organizacyjna nie podlega wpisowi do rejestru lub ewidencji - datę rozpoczęcia działalności w obecnej formie prawnej wskazaną w uchwale tworzącej lub przekształcającej jednostkę organizacyjną lub w jej statucie, oraz

b) w przypadku jednostek organizacyjnych, których jednostka samorządu terytorialnego, samorządowa osoba prawna ani spółka z udziałem jednostki samorządu terytorialnego nie były założycielami, również datę, od której jednostka organizacyjna podlega jednostce samorządu terytorialnego lub jest przez nią nadzorowana, albo datę, od której jednostka samorządu terytorialnego, samorządowa osoba prawna lub spółka z udziałem jednostki samorządu terytorialnego posiadają udział w ogólnej wartości kapitału jednostki organizacyjnej zgodnie z datą wpisu do rejestru, a w razie braku wpisu - datą nabycia udziału,

wraz z określeniem czynności prawnej, której dokonano w podanym terminie.

5) W kolumnach 4 części C, 12 części D i 6 części E wymienia się każdą jednostkę samorządu terytorialnego posiadającą udział w ogólnej wartości kapitału jednostki organizacyjnej oraz wielkość tego udziału.

6) W kolumnach 5 części C, 13 części D i 7 części E wymienia się każdą samorządową osobę prawną, spółkę z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz spółkę zależną od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, posiadające udział w ogólnej wartości kapitału jednostki organizacyjnej, oraz wielkość tego udziału.

7) W kolumnach 9 części C, 17 części D i 11 części E podaje się wartość udziału jednostki samorządu terytorialnego, której dotyczy informacja, oraz udziału każdej samorządowej osoby prawnej jej podległej lub przez nią nadzorowanej, udziału każdej spółki z udziałem tej jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych jej podległych lub przez nią nadzorowanych oraz udziału każdej spółki zależnej od spółek z udziałem tej jednostki samorządu terytorialnego. Podaje się wartość rynkową akcji/udziałów (w przypadku spółek publicznych zgodnie z ceną rynkową akcji z odpowiedniego dnia notowań). Jeżeli wartość rynkowa jest nieokreślona, podaje się wartość nominalną akcji/udziałów według księgi udziałów lub księgi akcyjnej.

8) W kolumnach 10 części C, 18 części D i 12 części E podaje się wszystkie numery PKD faktycznie prowadzonej działalności. W przypadku jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w różnych działach PKD należy uszeregować numery PKD według kolejności, rozpoczynając od działalności przeważającej (podstawowej).

9) W kolumnie 11 części C wskazuje się:

a) "TAK" - gdy jednostka organizacyjna powstała w wyniku przekształcenia innej jednostki organizacyjnej,

b) "NIE" - gdy jednostka organizacyjna jest podmiotem, który zaczął podlegać jednostce samorządu terytorialnego lub być przez nią nadzorowany w wyniku przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego nadzoru lub zadań organu założycielskiego, albo podmiotem, do którego jednostka samorządu terytorialnego, samorządowa osoba prawna lub spółka z udziałem jednostki samorządu terytorialnego przystąpiły albo który utworzyły.

10) W kolumnie 12 części C wskazuje się "TAK", gdy w roku objętym informacją w stosunku do jednostki organizacyjnej zostały rozpoczęte czynności prawne zmierzające do jej przekształcenia/prywatyzacji albo działania te kontynuowano (w przypadku gdy zostały rozpoczęte w latach poprzednich, lecz nie zostały zakończone). Przez rozpoczęcie procesu przekształcenia/prywatyzacji rozumie się podjęcie przez właściwy organ pierwszej uchwały w sprawie przekształcenia/prywatyzacji jednostki organizacyjnej, będącej w mocy w ostatnim dniu roku objętego informacją. W przypadku upadłości za rozpoczęcie procesu uważa się datę ogłoszenia upadłości przez sąd.

11) Część D dotyczy jednostek organizacyjnych, przy których w kolumnie 12 części C wskazano "TAK".

12) W kolumnie 3 części D podaje się wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy prawne, na podstawie których prowadzono przekształcenie/prywatyzację.

13) W kolumnie 4 części D podaje się datę i rodzaj ostatniej czynności prawnej, związanej z procesem przekształcenia/prywatyzacji, dokonanej w roku objętym informacją w stosunku do przekształcanej/prywatyzowanej jednostki organizacyjnej.

14) Jeżeli w jednostce organizacyjnej poszczególne wyodrębnione części działalności i związane z nimi zorganizowane części przedsiębiorstwa były przekształcane/prywatyzowane w odmienny sposób, w kolumnie 5 części D podaje się wszystkie sposoby przekształcenia/prywatyzacji.

15) W kolumnie 6 części D podaje się wartość zbytych akcji/udziałów, które należały do jednostki samorządu terytorialnego składającej informację, samorządowej osoby prawnej jej podległej lub przez nią nadzorowanej lub spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, według ceny zawartej w umowie sprzedaży.

16) Kolumny 7, 8 i 9 części D dotyczą zadysponowania mieniem dotychczas należącym do przekształcanej/prywatyzowanej jednostki organizacyjnej wyodrębnionym podczas przekształcenia/ prywatyzacji lub pozostałego w wyniku przekształcenia/prywatyzacji tej jednostki organizacyjnej. Wskazane kolumny wypełnia się dla jednostek organizacyjnych, w przypadku których w wyniku czynności prawnych określonych w kolumnie 5 części D mienie należące do jednostki organizacyjnej lub jego wyodrębnioną część zadysponowano bezpośrednio w wyniku przekształcenia/prywatyzacji albo przekazano jednostce samorządu terytorialnego w celu rozporządzania tym mieniem.

17) W celu określenia w kolumnie 8 części D formy własności podmiotu podaje się:

a) "sektor samorządowy" - gdy łącznie przeważający udział w ogólnej wartości kapitału podmiotu należy do jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych lub spółek zależnych od samorządowych osób prawnych,

b) "sektor państwowy" - gdy łącznie przeważający udział w ogólnej wartości kapitału podmiotu należy do Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,

c) "sektor prywatny" - gdy łącznie przeważający udział w ogólnej wartości kapitału podmiotu należy do krajowych osób i jednostek prywatnych,

d) "sektor zagraniczny" - gdy łącznie przeważający udział w ogólnej wartości kapitału podmiotu należy do osób zagranicznych.

18) W przypadku dysponowania różnymi wartościami mienia w kolumnie 9 części D podaje się wartość najbardziej odzwierciedlającą jego wartość rynkową.

19) W kolumnie 4 części E podaje się wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy prawne, na podstawie których podjęto uchwałę.

20) W kolumnie 5 części E podaje się dla jednostek organizacyjnych:

a) utworzonych - datę wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji w organie rejestrowym lub ewidencyjnym albo jeśli jednostka organizacyjna nie podlega wpisowi do rejestru lub ewidencji - datę rozpoczęcia działalności wskazaną w uchwale tworzącej jednostkę organizacyjną lub w jej statucie,

b) które zaczęły podlegać jednostce samorządu terytorialnego lub być przez nią nadzorowane - datę przejęcia nadzoru lub zadań organu założycielskiego, wskazaną w umowie (porozumieniu) lub właściwej uchwale,

c) do których jednostka samorządu terytorialnego, samorządowa osoba prawna lub spółka z udziałem jednostki samorządu terytorialnego przystąpiły - datę wpisu do rejestru, a w razie braku wpisu datę nabycia udziału w ogólnej wartości kapitału jednostki organizacyjnej.

1 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 maja 2011 r. (Dz.U.11.128.727) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 lipca 2011 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 maja 2011 r. (Dz.U.11.128.727) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 lipca 2011 r.
3 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 maja 2011 r. (Dz.U.11.128.727) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 lipca 2011 r.