Zakres i sposób wyodrębnienia składników majątkowych dla Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, pozostających dotychczas w trwałym zarządzie i używaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.89.979

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 sierpnia 2001 r.
w sprawie zakresu i sposobu wyodrębnienia składników majątkowych dla Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, pozostających dotychczas w trwałym zarządzie i używaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 475) zarządza się, co następuje:
Ze składników majątkowych, pozostających w trwałym zarządzie i używaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wyodrębnia się dla Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców następujące składniki majątkowe:
1)
nieruchomość zabudowaną położoną w Warszawie przy ul. Koszykowej 16,
2)
sprzęt kwaterunkowo-biurowy, łączności, informatyczny oraz środki transportu, pozostające w dyspozycji komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonujących dotychczas zadania z zakresu działania Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji użycza Prezesowi Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców lokale położone w budynku "Lipsk II" znajdującym się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Pawińskiego 17/21, pozostające w dyspozycji komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonującej dotychczas zadania z zakresu działania Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.
Wyodrębnienie składników majątkowych następuje na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych, sporządzonych według ewidencji ilościowo-wartościowej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, według stanu na dzień 30 czerwca 2001 r., nie później niż do dnia 30 września 2001 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.