Zakres i sposób wykonywania przez zarządy energetyczne okręgów nadzoru technicznego, gospodarczego i taryfowego nad niektórymi zakładami elektrycznymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.52.254

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 sierpnia 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI
z dnia 7 lipca 1958 r.
w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez zarządy energetyczne okręgów nadzoru technicznego, gospodarczego i taryfowego nad niektórymi zakładami elektrycznymi.

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 1947 r. o planowej gospodarce energetycznej (Dz. U. Nr 52, poz. 271) zarządza się, co następuje:
Zarządy energetyczne okręgów (Z.E.O.) sprawują nadzór techniczny, gospodarczy i taryfowy nad położonymi na terenie okręgu energetycznego zakładami elektrycznymi spółdzielczymi, działającymi na mocy uprawnień wydanych na podstawie ustawy elektrycznej z dnia 21 marca 1922 r. (Dz. U. z 1935 r. Nr 17, poz. 98) oraz prywatnymi działającymi na mocy zezwoleń wydanych na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz. U. Nr 45, poz. 224).
Nadzór techniczny polega na sprawdzaniu zgodności wykonywania, utrzymywania i eksploatacji urządzeń elektrycznych z przepisami technicznymi wydanymi przez Ministra Górnictwa i Energetyki, normami państwowymi oraz warunkami technicznymi określonymi w uprawnieniu.
Nadzór gospodarczy polega na sprawdzaniu racjonalnego:
1)
wytwarzania, przetwarzania i przesyłania energii elektrycznej,
2)
dostarczania energii elektrycznej dla odbiorców.
Nadzór taryfowy polega na sprawdzaniu prawidłowego stosowania stawek taryfowych energii elektrycznej.
W zakresie określonym w §§ 2-4 Z.E.O. może przeprowadzać kontrole planowe i doraźne oraz żądać informacji i wyjaśnień.
1.
Do przeprowadzania kontroli uprawnieni są pracownicy Z.E.O. posiadający polecenie przeprowadzenia kontroli, wydane przez dyrektora Z.E.O. Warunek posiadania polecenia przeprowadzenia kontroli nie dotyczy dyrektora Z.E.O.
2.
Kierownik zakładu elektrycznego obowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli, a w szczególności dopuścić kontrolujących pracowników Z.E.O. do wszelkich maszyn i urządzeń elektrycznych oraz udostępnić wgląd do zapisów i dokumentów dotyczących prowadzenia zakładu.
1.
Z przeprowadzonej kontroli spisuje się protokół.
2.
Protokół podpisuje przeprowadzający kontrolę oraz kierownik zakładu elektrycznego. W przypadku gdy kierownik zakładu nie może podpisać lub odmawia podpisania protokołu, przeprowadzający kontrolę obowiązany jest uczynić o tym wzmiankę na protokole.
3.
Protokół spisuje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przeprowadzający kontrolę pozostawia u kierownika zakładu elektrycznego, a drugi przedstawia Z.E.O.
4.
W ciągu 7 dni od daty sporządzenia protokołu kierownik kontrolowanego zakładu może nadesłać Z.E.O. wyjaśnienia w sprawach objętych protokołem.
1.
Na podstawie protokołu kontroli albo na podstawie otrzymanych informacji i wyjaśnień Z.E.O. może wydać nakaz usunięcia braków lub usterek w prowadzeniu zakładu. W przypadku gdy podstawą nakazu jest protokół kontroli, nakaz powinien być wydany po upływie terminu określonego w § 7 ust. 4, chyba że względy techniczne lub gospodarcze wymagają wcześniejszego wydania nakazu.
2.
W przypadku gdy stwierdzone braki lub usterki zagrażają bezpieczeństwu publicznemu lub prowadzonego zakładu, Z.E.O. może w nakazie zarządzić wstrzymanie ruchu zakładu.
1.
W przypadku stwierdzenia przestępstwa albo wykroczenia przeciwko przepisom o budowie i eksploatacji urządzeń elektrycznych lub racjonalnym i oszczędnym użytkowaniu energii elektrycznej Z.E.O. kieruje doniesienie do właściwych organów.
2.
W przypadkach określonych w ust. 1 oraz w razie naruszenia warunków uprawnienia lub zezwolenia na prowadzenie zakładu elektrycznego Z.E.O. może wystąpić do organu, który wydał uprawnienie lub zezwolenie na prowadzenie zakładu, z wnioskiem o cofnięcie uprawnienia lub zezwolenia.
1.
Wprowadzenie zmian w urządzeniach technicznych w stosunku do zatwierdzonego projektu zakładu wymaga każdorazowo zezwolenia Z.E.O.
2.
Brak odpowiedzi Z.E.O. w ciągu 2 tygodni od wniesienia podania o zezwolenie uważa się za udzielenie zezwolenia.
1.
Od nakazów i decyzji (§ 10 ust. 1) Z.E.O. przysługuje odwołanie do Ministra Górnictwa i Energetyki. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Z.E.O. w ciągu 14 dni od dnia doręczenia nakazu.
2.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania nakazu. Na wniosek kierownika zakładu Z.E.O. może wstrzymać wykonanie nakazu do czasu rozstrzygnięcia odwołania.
Przy wydawaniu nakazów i decyzji oraz wnoszeniu i rozstrzyganiu odwołań mają zastosowanie przepisy o postępowaniu administracyjnym ze zmianami wynikającymi z niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzanie nie narusza przepisów o państwowym nadzorze i kontroli nad racjonalnym i oszczędnym użytkowaniem energii elektrycznej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.