§ 11. - Zakres i sposób wykonywania przez zarządy energetyczne okręgów nadzoru technicznego, gospodarczego i taryfowego nad... - Dz.U.1958.52.254 - OpenLEX

§ 11. - Zakres i sposób wykonywania przez zarządy energetyczne okręgów nadzoru technicznego, gospodarczego i taryfowego nad niektórymi zakładami elektrycznymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.52.254

Akt utracił moc
Wersja od: 23 sierpnia 1958 r.
§  11.
1.
Od nakazów i decyzji (§ 10 ust. 1) Z.E.O. przysługuje odwołanie do Ministra Górnictwa i Energetyki. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Z.E.O. w ciągu 14 dni od dnia doręczenia nakazu.
2.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania nakazu. Na wniosek kierownika zakładu Z.E.O. może wstrzymać wykonanie nakazu do czasu rozstrzygnięcia odwołania.