§ 1. - Zakres i sposób stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby... - Dz.U.1992.59.301 - OpenLEX

§ 1. - Zakres i sposób stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i zakładach poprawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.59.301

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 1996 r.
§  1.
1.
Przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i zakładach poprawczych przepisy art. 207-216, 217 § 1 i 2, art. 218 § 1 zdanie pierwsze, art. 219-237 działu dziesiątego Kodeksu pracy oraz przepisy wydane na ich podstawie stosuje się odpowiednio ze zmianami wynikającymi z § 2 i 3 rozporządzenia.
2.
Przepisy rozporządzenia stosuje się również przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w aresztach śledczych, rejonowych aresztach śledczych, rejonowych zakładach karnych i ich oddziałach zewnętrznych oraz w schroniskach dla nieletnich.