Zakres i sposób realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej: w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2225

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 18 grudnia 2015 r.
w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej: w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych

Na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 oraz z 2015 r. poz. 1321) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa zakres i sposób realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej: w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych, w tym zakres badań lekarskich oraz częstotliwość ich przeprowadzania.
1.
Objęcie opieką medyczną następuje po przekazaniu przez właściwy polski związek sportowy informacji o zakwalifikowaniu zawodnika do kadry narodowej: w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych do podmiotu leczniczego, który realizuje tę opiekę.
2.
Informacja o zakwalifikowaniu do kadry narodowej: w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych podlega aktualizacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia roku, w którym zawodnik jest objęty opieką medyczną.
Opieka medyczna nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej: w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych obejmuje świadczenia zdrowotne w zakresie:
1)
wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich,
2)
profilaktyki zdrowotnej, w tym szczepień ochronnych,
3)
leczenia, rehabilitacji oraz działań koordynujących procesy leczenia i rehabilitacji

- realizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie.

1.
Wstępne badania lekarskie przeprowadza się po zakwalifikowaniu zawodnika do kadry narodowej: w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych.
2.
Okresowe badania lekarskie przeprowadza się w okresie realizacji przez zawodnika programu przygotowań olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych lub programu przygotowań do mistrzostw świata lub Europy opracowanych przez właściwy polski związek sportowy, Polski Komitet Paraolimpijski lub Polski Związek Sportu Niesłyszących.
3.
Kontrolnym badaniom lekarskim podlegają zawodnicy, jeżeli:
1)
doznany uraz lub przebyty proces chorobowy uniemożliwił im uczestniczenie w zajęciach sportowych albo zawodach sportowych przez okres dłuższy niż 14 dni, lub
2)
utracili przytomność, doznali urazu głowy lub przegrali walkę przez nokaut.
1.
Badania wstępne i okresowe obejmują ogólne badania lekarskie oraz, w zależności od rodzaju uprawianego sportu lub rodzaju niepełnosprawności, konsultacje i badania specjalistyczne.
2.
Konsultacje i badania specjalistyczne obejmują:
1)
pomiary antropometryczne;
2)
badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu;
3)
badanie odczynu opadania krwinek czerwonych;
4)
badanie morfologii krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;
5)
badanie stężenia glukozy w surowicy krwi;
6)
badanie elektrokardiograficzne;
7)
ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu zdrowia jamy ustnej;
8)
konsultację ortopedyczną;
9)
konsultację laryngologiczną;
10)
konsultację okulistyczną;
11)
badanie ostrości wzroku za pomocą tablic Snellena;
12)
badanie elektroencefalograficzne;
13)
konsultację neurologiczną;
14)
badanie serologiczne w celu wykluczenia zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu В i C oraz nabytego niedoboru odporności przez oznaczenie obecności antygenu HBs, przeciwciał HCV i przeciwciał HIV.
3.
Lekarz badający zawodnika może zlecić wykonanie innych konsultacji i badań, wynikających z konieczności oceny jego stanu zdrowia.
1.
Konsultacje i badania specjalistyczne, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1-5, 7, 8 i 11, przeprowadza się co 6 miesięcy.
2.
Konsultacje i badania specjalistyczne, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 6, 9, 10 i 14, przeprowadza się co 12 miesięcy.
3.
Konsultacje i badania specjalistyczne, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 12 i 13, przeprowadza się co 24 miesiące.
Konsultacje i badania specjalistyczne, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 12-14, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w specjalistycznych zajęciach sportowych zawodników uprawiających taekwondo i boks.
Badanie specjalistyczne, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 14, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w specjalistycznych zajęciach sportowych zawodników uprawiających zapasy oraz judo.
Świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki zdrowotnej obejmują:
1)
identyfikację czynników ryzyka oraz zagrożeń zdrowotnych w związku z uprawianiem danego sportu;
2)
okresową ocenę stanu zdrowia;
3)
kwalifikację i wykonanie szczepień ochronnych przeciwko WZW typu В oraz grypie.
Świadczenia zdrowotne lecznicze obejmują:
1)
porady specjalistyczne w zakresie:
a)
alergologii,
b)
chirurgii ogólnej,
c)
chirurgii urazowo-ortopedycznej,
d)
chorób metabolicznych,
e)
chorób wewnętrznych,
f)
kardiologii,
g)
neurochirurgii,
h)
neurologii,
i)
okulistyki,
j)
otolaryngologii,
k)
ortopedii,
l)
pulmonologii,
m)
stomatologii,
n)
innych, wynikających z oceny stanu zdrowia zawodnika;
2)
badania diagnostyczne:
a)
diagnostyki obrazowej,
b)
laboratoryjne,
c)
wydolnościowe;
3)
procedury zabiegowe ambulatoryjne.
Świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji obejmują:
1)
lekarską ambulatoryjną poradę rehabilitacyjną;
2)
fizjoterapię ambulatoryjną, realizowaną przez:
a)
wizytę fizjoterapeutyczną,
b)
zabieg fizjoterapeutyczny.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 2
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich (Dz. U. Nr 88, poz. 501), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 1 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1321).