Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.991

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zakresu i sposobu realizacji zadań służby hydrograficznej

Na podstawie art. 41d ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205 oraz z 2018 r. poz. 317) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i sposób realizacji zadań służby hydrograficznej, o których mowa w art. 41b ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, zwanej dalej "ustawą".
§  2.  Zadania służby hydrograficznej, określone w art. 41b ust. 1 ustawy, wskazane w:
1) pkt 1 - są realizowane w zakresie i w sposób zgodny z opracowanym na dany rok kalendarzowy "Projektem technicznym na wykonywanie pomiarów hydrograficznych" oraz w zakresie i w sposób zgodny z rocznymi planami prac hydrograficznych urzędów morskich;
2) pkt 2 - są realizowane w zakresie i w sposób zgodny z opracowanym na dany rok kalendarzowy "Projektem technicznym na wykonywanie pomiarów hydrograficznych" oraz w zakresie i w sposób zgodny z planami prac urzędów morskich;
3) pkt 3 - są realizowane przez redagowanie, wydawanie i zapewnienie ciągłej dystrybucji nowych edycji morskich map nawigacyjnych, publikacji nautycznych i wydawnictw specjalnych, w sposób zgodny z opracowanym na dany rok kalendarzowy "Planem wydawniczym", oraz ich aktualizowanie przez cotygodniową publikację zeszytu "Wiadomości Żeglarskie";
4) pkt 4 - są realizowane przez opracowywanie uaktualnień dla komórek elektronicznej mapy nawigacyjnej pokrywającej polskie obszary morskie lub nowych edycji komórek, oraz ich dystrybucję w systemie krajowym i międzynarodowym;
5) pkt 5 - są realizowane przez ogłaszanie w systemie ostrzeżeń nawigacyjnych zamknięcia (odwołania zamknięcia) stref oraz akwenów niebezpiecznych dla żeglugi i rybołówstwa oraz pełnienie przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej funkcji Krajowego Koordynatora Ostrzeżeń Nawigacyjnych w ramach systemu światowego;
6) pkt 6 - są realizowane przez udział w Zgromadzeniach Ogólnych Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (International Hydrographic Organization - IHO), konferencjach i spotkaniach roboczych organizowanych przez Sekretariat IHO oraz delegowanie przedstawicieli do pracy w komisjach, komitetach 1 grupach roboczych IHO;
7) pkt 7-9 - są realizowane przez przekazywanie danych zgodnie z porozumieniami, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy, lub porozumieniami zawieranymi z innymi podmiotami;
8) pkt 10 - są realizowane przez prowadzenie krajowego zasobu danych batymetrycznych, oceanograficznych, hydrologicznych oraz dotyczących linii brzegowej oraz utrzymywanie i aktualizację elektronicznych baz tych danych;
9) pkt 11 - są realizowane przez wydawanie dyplomów hydrografa morskiego kat. A i B w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 41e ust. 5 pkt 4 ustawy;
10) pkt 12 - są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 41e ust. 5 pkt 5 ustawy.
§  3.  Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2, współpracuje z dyrektorami urzędów morskich zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ustawy.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.