Zakres działania urzędu Ministra Leśnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.60.327

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1947 r.

DEKRET
z dnia 5 września 1947 r.
o zakresie działania urzędu Ministra Leśnictwa.

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 4 lipca 1947 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 252) - Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:

Do zakresu działania urzędu Ministra Leśnictwa należą:

1)
sprawy polityki w zakresie leśnictwa, a w szczególności:
a)
sprawy związane z przejęciem lasów na własność Skarbu Państwa;
b)
sprawy zagospodarowania lasów niepaństwowych i nadzoru nad tymi lasami;
c)
sprawy obrotu surowcem drzewnym i materiałami drzewnymi oraz innymi produktami i przetworami gospodarstwa leśnego;
d)
sprawy zalesienia nieużytków;
e)
sprawy ochrony lasów przed szkodnictwem;
2)
sprawy łowieckie;
3)
sprawy administracji lasów państwowych wraz ze związanymi z nimi gospodarczo wodami i gruntami nieleśnymi z wyjątkiem lasów, pozostających z mocy szczególnych przepisów w administracji innych ministerstw;
4)
sprawy administracji państwowych i pozostających pod zarządem państwowym przedsiębiorstw przemysłowych, przerabiających surowiec drzewny, materiały drzewne i inne produkty gospodarstwa leśnego z wyłączeniem przedsiębiorstw, podporządkowanych w dniu wejścia w życie niniejszego dekretu Ministrowi Przemysłu i Handlu oraz Ministrowi Odbudowy.

Sprawy zastrzeżone w myśl art. 1 właściwości Ministra Leśnictwa, a należące według dotychczasowych przepisów do innych ministrów, przechodzą do zakresu działania Ministra Leśnictwa.

Znosi się Dyrekcję Naczelną Lasów Państwowych, utworzoną rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 661); uprawnienia Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych przechodzą na Ministra Leśnictwa.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Leśnictwa w porozumieniu z właściwymi ministrami.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.