Zakres działania Państwowego Inspektoratu Gospodarki Paliwowo-Energetycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.46.224

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 lipca 1962 r.
w sprawie zakresu działania Państwowego Inspektoratu Gospodarki Paliwowo-Energetycznej.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. Nr 32, poz. 150) zarządza się, co następuje:
Państwowy Inspektorat Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, zwany dalej "Inspektoratem", jest organem Ministra Górnictwa i Energetyki do spraw gospodarki paliwowo-energetycznej.
1.
Do zakresu działania Inspektoratu należy opracowywanie spraw z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej oraz sprawowanie państwowego nadzoru i kontroli w tym zakresie.
2.
W szczególności do zakresu działania Inspektoratu należy:
1)
opracowywanie projektów przepisów z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej,
2)
wykonywanie kontroli przestrzegania przepisów i zasad w zakresie gospodarki paliwowo-energetycznej,
3)
opracowywanie wymagań jakościowych dla poszczególnych rodzajów paliw i energii,
4)
opracowywanie zasad stosowania poszczególnych rodzajów paliw i energii w podstawowych grupach zużycia,
5)
analizowanie i opiniowanie bilansów paliw i energii,
6)
opracowywanie programów oszczędności paliw i energii,
7)
analizowanie i opiniowanie normatywów i wskaźników jednostkowego zużycia paliw i energii,
8)
inicjowanie ograniczeń dostaw paliw i energii w okresach niedoboru,
9)
wykonywanie funkcji państwowego nadzoru w zakresie użytkowania paliw i energii oraz eksploatacji urządzeń energetycznych,
10)
stawianie wniosków w sprawie stosowania środków zmierzających do racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz nakazywanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami - stosowania odpowiednich środków w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa,
11)
opracowywanie wymagań dotyczących maszyn i urządzeń energetycznych w zakresie zużycia albo przetwarzania paliw i energii,
12)
stawianie wniosków w zakresie potrzeb maszyn i urządzeń energetycznych zarówno z produkcji krajowej, jak i z importu,
13)
stawianie wniosków w sprawie zaprzestania użytkowania maszyn i urządzeń energetycznych pracujących nieracjonalnie,
14)
stawianie wniosków w przedmiocie dopuszczenia do ruchu lub do obrotu urządzeń w przypadku niezgodności ich z warunkami technicznymi, ustalonymi ze względu na racjonalną gospodarkę paliwowo-energetyczną,
15)
inicjowanie i stawianie wniosków w sprawie dokonywania inwestycji i modernizacji maszyn i urządzeń w celu racjonalnego użytkowania paliw i energii, a w szczególności urządzeń mogących służyć do wspólnego zaopatrywania w energię kilku użytkowników lub wykorzystania możliwości gospodarki skojarzonej,
16)
opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej,
17)
opiniowanie w zakresie ustalonym przez Radę Ministrów normatywów projektowania oraz projektów budowlanych pod względom wymagań racjonalnej gospodarki paliwowo-energetycznej,
18)
prowadzenie prac analitycznych i badań nad gospodarką paliwowo-energetyczną,
19)
opiniowanie planów postępu technicznego w zakresie użytkowania paliw i energii,
20)
inicjowanie prac naukowo-badawczych w zakresie użytkowania paliw i energii,
21)
inicjowanie i współpraca w dziedzinie zmian w systemie cen paliw i energii oraz urządzeń energetycznych, jak również zmian dotyczących stosowania innych bodźców ekonomicznych, mających na celu podniesienie racjonalności użytkowania paliw i energii,
22)
popularyzowanie zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
23)
inicjowanie usprawnień działalności w zakresie remontów i konserwacji urządzeń energetycznych,
24)
inicjowanie i prowadzenie działalności w zakresie doradztwa z dziedziny racjonalnego użytkowania paliw i energii,
25)
inicjowanie działalności mającej na celu zapewnienie pokrycia potrzeb kadrowych w służbach energetycznych oraz podniesienia poziomu ich kwalifikacji,
26)
sprawdzanie uprawnień kwalifikacyjnych osób zatrudnionych przy eksploatacji, konserwacji i naprawie urządzeń energetycznych,
27)
występowanie z wnioskami lub orzekanie o karach pieniężnych, określonych przepisami o gospodarce paliwowo-energetycznej,
28)
wykonywanie innych zadań z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej przekazanych lub zleconych przepisami szczególnymi.
Główny Inspektor Gospodarki Paliwowo-Energetycznej współpracuje z zainteresowanymi naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej oraz prezydiami wojewódzkich (miast wyłączonych z województw) rad narodowych w sprawach związanych z gospodarką paliwowo-energetyczną.
Inspektorat współdziała przy wykonywaniu swych zadań (§ 2) z właściwymi organami administracji państwowej, placówkami naukowo-badawczymi, stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, związkami zawodowymi i innymi organizacjami zawodowymi.
Pracownicy Inspektoratu i jego oddziałów terenowych przeprowadzają kontrolę przestrzegania przepisów i zasad w zakresie gospodarki paliwowo-energetycznej w zakładach przemysłowych, handlowych, usługowych i innych.
Jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązane są udostępnić Inspektoratowi niezbędne materiały, opracowania i informacje w zakresie gospodarki paliwowo-energetycznej.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Górnictwa i Energetyki.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.