Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.30.143

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 października 1957 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 lipca 1956 r.
w sprawie zakresu działania Ministra Budownictwa.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 5 lipca 1956 r. o utworzeniu urzędu Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 28, poz. 128) zarządza się, co następuje:
§  1. 1 (uchylony).
§  2. Pozostaje dotychczasowa właściwość ministrów w zakresie budowy:
1) kopalń i szybów,
2) sieci telekomunikacyjnej,
3) kolei żelaznych i dróg lądowych,
4) urządzeń wodno-melioracyjnych dla potrzeb rolnictwa i ochrony przed powodzią.
§  3. We właściwości Ministra Gospodarki Komunalnej pozostają sprawy:
1) inwestycji budownictwa mieszkaniowego,
2) budowy urządzeń komunalnych,
3) wynikające z przepisów o rozbiórce i naprawie budynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek wojny,
4) wynikające z przepisów o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy.
§  4. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Budownictwa i zainteresowanym ministrom.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 uchylony przez § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 września 1957 r. w sprawie szczegółowego określenia zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz rozgraniczenia właściwości w tej dziedzinie (Dz.U.57.52.253) z dniem 3 października 1957 r.