Zakres działania Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury. - Dz.U.1952.34.240 - OpenLEX

Zakres działania Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.34.240

Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 1954 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 lipca 1952 r.
w sprawie zakresu działania Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o organizacji władz i instytucji w dziedzinie budownictwa (Dz. U. Nr 58, poz. 523 i z 1952 r. Nr 34, poz. 235) oraz art. 3 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o zmianie organizacji władz i instytucji w dziedzinie budownictwa (Dz. U. Nr 34, poz. 235) zarządza się, co następuje:
1.
Do zakresu działania Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury przechodzą sprawy:
1)
naczelnego nadzoru i koordynowania wszelkiej działalności w sprawach urbanistyki i architektury,
2)
inicjowania opracowań i zatwierdzania w porozumieniu z właściwymi władzami normatywów projektowania urbanistycznego,
3)
opracowywania rocznych i wieloletnich planów prac urbanistycznych,
4)
inicjowania i zatwierdzania w porozumieniu z właściwymi władzami standartów i normatywów projektowania architektonicznego oraz projektów typowych,
5)
zatwierdzania architektonicznych projektów szkicowych, założeń programowych i projektów urbanistycznych oraz opiniowania takich założeń i projektów przedkładanych Prezydium Rządu - w zakresie ustalonym przepisami odrębnymi,
6)
nadzoru urbanistyczno-architektonicznego nad planową zabudową miast, osiedli i ośrodków przemysłowych,
7)
nadzoru nad podległymi instytucjami,
8)
współpracy z Polską Akademią Nauk i jej organami w sprawach planowania, organizowania i koordynowania badań naukowych w zakresie urbanistyki i architektury,
9)
popierania działalności i nadzoru nad społeczno-fachowymi organizacjami, działającymi w zakresie urbanistyki i architektury,
10) 1
zatwierdzania architektonicznych projektów podstawowych (technicznych) w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,
11) 2
nadzoru inspekcyjno-budowlanego nad realizacją nowego budownictwa mieszkaniowego i ogólnego.
2.
Przepis ust. 1 pkt 4 nie dotyczy budownictwa dla celów produkcji przemysłowej i budownictwa specjalnego.
1.
Szczegółowe rozgraniczenie zakresu działania Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury oraz Głównej Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych ustali Prezes Rady Ministrów i Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
2.
Szczegółowe rozgraniczenie zakresu działalności Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury oraz Ministra Gospodarki Komunalnej w sprawach nadzoru nad realizacją nowego budownictwa i utrzymaniem budynków ustali Prezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki Komunalnej.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1950 r. w sprawie zakresu działania i organizacji Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury (Dz. U. Nr 58, poz. 530).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 1 pkt 10 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 1954 r. (Dz.U.54.16.61) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 1954 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 11 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 1954 r. (Dz.U.54.16.61) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 1954 r.