Zakres działania i zadania rady ławniczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.34.221

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1965 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 lipca 1965 r.
w sprawie zakresu działania i zadań rady ławniczej.

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o ławnikach ludowych w sądach powszechnych (Dz. U. Nr 54, poz. 309) zarządza się, co następuje:
1.
Rada ławnicza w sądzie powiatowym, w sądzie wojewódzkim oraz w okręgowym sądzie ubezpieczeń społecznych jest organem samorządu ławniczego.
2.
Ławnicy każdego sądu mogą wybierać ze swego grona radę ławniczą.
3.
Liczbę członków rady określa prezes sądu.
1.
Do zadań rady ławniczej należy reprezentowanie ławników danego sądu, podnoszenie poziomu ich pracy oraz organizowanie zebrań sprawozdawczych o działalności ławników.
2.
W szczególności do zadań rady ławniczej należy:
1)
wybór i odwołanie przewodniczącego rady ławniczej i jego zastępcy,
2)
ustalanie planów pracy rady oraz ocena ich wykonania,
3)
ustalanie zasad organizacji pracy rady,
4)
informowanie prezesa sądu o pracach rady oraz wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez niego lub przez przewodniczącego rady,
5)
utrzymywanie kontaktów z radami narodowymi oraz organizacjami społecznymi i zawodowymi,
6)
współdziałanie w ustalaniu terminów i tematyki narad sędziowsko-ławniczych oraz organizowanie innych form szkolenia ławników,
7)
ułatwianie ławnikom korzystania z prasy i literatury prawniczej oraz współpraca z redakcją czasopisma "Ławnik Ludowy",
8)
podejmowanie starań w ułatwieniu ławnikom pracującym zawodowo stawiennictwa na wezwanie sądu,
9)
ułatwianie ławnikom zaznajamiania się z aktami rozpoznawanych spraw oraz troska o podnoszenie dyscypliny pracy ławników,
10)
współdziałanie z prezesem sądu w wyznaczaniu ławników na rozprawy oraz przy sporządzaniu list ławników dla poszczególnych wydziałów sądu,
11)
organizowanie udziału ławników w społecznych akcjach zapobiegania i zwalczania przestępczości,
12)
inicjowanie i organizowanie form włączania ławników do prac nad popularyzacją i rozwojem sądów społecznych,
13)
organizowanie sprawozdawczości o działalności ławników dla rad narodowych, organizacji społecznych, zakładów pracy i zebrań wiejskich,
14)
współdziałanie z prezesem sądu w zakresie informacji dla prasy, radia i telewizji o działalności ławników danego sądu.
1.
Przewodniczący rady ławniczej zwołuje zebrania rady ławniczej i przewodniczy na nich.
2.
Przewodniczący rady ławniczej jest zobowiązany zwołać zebranie rady ławniczej na żądanie prezesa sądu lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rady ławniczej.
3.
Do ważności uchwał zebrania rady ławniczej konieczna jest obecność co najmniej połowy członków rady.
4.
Uchwały zebrania rady ławniczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
Rada ławnicza jest właściwa do decydowania w sprawach:
1)
wyboru i odwołania przewodniczącego rady ławniczej i jego zastępcy,
2)
okresowych planów prac rady ławniczej oraz przyjmowania i oceny sprawozdań z wykonania tych planów,
3)
ustalania zasad organizacyjnych pracy rady, powoływania członków prezydium, tworzenia sekcji oraz powoływania ich kierowników i członków.
Przewodniczący rady ławniczej:
1)
reprezentuje radę ławniczą danego sądu na zewnątrz,
2)
opracowuje i przedkłada radzie ławniczej projekty planów prac rady i sprawozdania z ich wykonania,
3)
kieruje bieżącymi pracami rady oraz koordynuje prace sekcji.
1.
Rada ławnicza może w miarę potrzeby powziąć uchwałę o powołaniu prezydium rady ławniczej. Rada, powołując prezydium, określa jednocześnie sprawy z zakresu działania przewodniczącego rady ławniczej, przekazane do decyzji prezydium.
2.
W skład prezydium rady ławniczej wchodzi z urzędu przewodniczący rady ławniczej i jego zastępca.
3.
Przepisy § 3 mają odpowiednie zastosowanie do posiedzeń prezydium rady ławniczej.
1.
Rada ławnicza może w miarę potrzeby powziąć uchwałę o powołaniu jednej lub więcej sekcji stałych, określając nazwę i skład sekcji oraz powierzone jej do opracowywania sprawy z zakresu działania rady ławniczej.
2.
Na czele sekcji stoi kierownik, powołany przez radę ławniczą spośród członków rady.
3.
Członków sekcji powołuje rada ławnicza spośród ławników niezależnie od tego, czy są oni członkami rady.
Rada ławnicza lub jej prezydium może w miarę potrzeby tworzyć sekcje niestałe oraz powierzać im wykonanie określonych zadań.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.