Zakres działania i organizacja Resortu Informacji i Propagandy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1944.4.20

Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 1944 r.

DEKRET
POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO
z dnia 7 września 1944 r.
o zakresie działania i organizacji Resortu Informacji i Propagandy.

Na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 3) Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego postanawia a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Do zakresu działania Resortu Informacji i Propagandy należą sprawy prasy codziennej i periodycznej, sprawy agencji prasowych, informacyjnych i telegraficznych, sprawy radiofonii, sprawy produkcji filmowej i kinematografii, sprawy wydawnictw informacyjnych i propagandowych oraz sprawy propagandy masowej w kraju, propagandy zagranicą, o ile nie zostaną wydzielone do zakresu działania innych resortów.

Resort Informacji i Propagandy dzieli się na następujące wydziały:

1. ogólny

2. prasowo-informacyjny

3. radiowy

4. filmowy

5. wydawnictw

6. propagandy masowej w kraju

7. propagandy zagranicznej.

Wewnętrzną organizację wydziałów i ich zakres działania określi Kierownik Resortu Informacji i Propagandy w statucie organizacyjnym, zatwierdzonym uchwałą Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.

Kierownik Resortu Informacji i Propagandy w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Administracji Publicznej utworzy w drodze rozporządzenia organa informacji i propagandy I i II instancji.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Kierownikowi Resortu Informacji i Propagandy.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.