§ 4. - Zakres działania Centralnego Urzędu Geologii i organów do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.16.139

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 1970 r.
§  4.
1.
Organy do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych wykonują w pierwszej instancji zadania państwowej administracji geologicznej, chyba że prawo geologiczne lub inne przepisy zastrzegają te zadania do właściwości Centralnego Urzędu Geologii.
2.
Do zakresu działania organów do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych należą w szczególności sprawy:
1)
analizy stanu rozpoznania budowy geologicznej terenu objętego działalnością tego organu oraz wykorzystania wyników prac geologicznych dla potrzeb gospodarki narodowej,
2)
planowania prac geologicznych dla potrzeb ujętych w planie wojewódzkim (miejskim miasta wyłączonego z województwa),
3)
zatwierdzania projektów (rejestracji programów) badań i dokumentacji geologicznych w zakresie ustalonym szczególnymi przepisami,
4)
koordynacji, nadzoru i kontroli nad prowadzeniem badań i sporządzaniem dokumentacji geologicznych, z wyłączeniem prac związanych z badaniami regionalnymi, poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż surowców energetycznych, hutniczych i chemicznych oraz wód leczniczych,
5)
nadzoru i kontroli nad prowadzeniem związanych z badaniami geologicznymi robót, nie podlegających nadzorowi urzędów górniczych.
3.
Szczegółowy zakres działania oraz organizację wewnętrzną organów do spraw geologii, o których mowa w ust. 1 i 2, określają prezydia wojewódzkich rad narodowych w trybie i na zasadach przepisów o tworzeniu wydziałów przez prezydia rad narodowych.