§ 2. - Zakres działania Centralnego Urzędu Geologii i organów do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.16.139

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 1970 r.
§  2.
1.
Do zakresu działania Centralnego Urzędu Geologii należą w szczególności sprawy:
1)
inicjowania i prowadzenia badań budowy geologicznej kraju i określania perspektyw poszukiwań złóż kopalin, poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin stałych oraz zasobów wód podziemnych, ustalania przydatności gruntów dla potrzeb budownictwa, jak również prowadzenia prac naukowo-badawczych z zakresu geologii, geofizyki, wiertnictwa i prac wydawniczych związanych z działalnością państwowej służby geologicznej,
2)
ustalania w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych) kierunków prac geologicznych,
3)
koordynacji działalności prowadzonej w kraju dla potrzeb gospodarki narodowej w zakresie badań budowy geologicznej, poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin i zasobów wód podziemnych oraz ustalania przydatności gruntów dla potrzeb budownictwa,
4)
sporządzania perspektywicznych i okresowych zbiorczych planów prac geologicznych państwowej służby geologicznej,
5)
kontroli wykonania planów i sprawozdawczości w zakresie prac geologicznych,
6)
sporządzania okresowych bilansów zasobów złóż kopalin i opiniowania wykorzystania krajowej bazy surowców mineralnych,
7)
analizy stanu rozpoznania budowy geologicznej kraju i stanu zabezpieczenia planowanych inwestycji rozpoznaniem geologicznym,
8)
zatwierdzania projektów badań geologicznych i dokumentacji geologicznych w zakresie ustalonym szczególnymi przepisami,
9)
ewidencjonowania zatwierdzonych zasobów wód podziemnych,
10)
koordynowania działalności resortowych służb geologicznych, ich organizacji i zakresu działania,
11)
wytycznych w zakresie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac geologicznych przez jednostki gospodarki niepaństwowej,
12)
wprowadzania postępu techniczno-ekonomicznego w pracach geologicznych,
13)
nadzoru i kontroli nad prowadzeniem badań i sporządzaniem dokumentacji geologicznych związanych z badaniami regionalnymi, poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż surowców energetycznych, hutniczych i chemicznych oraz wód leczniczych,
14)
archiwizacji materiałów geologicznych, udostępniania i rozpowszechniania wyników prac geologicznych,
15)
ustalania kierunków zabezpieczania wykonawstwa geologicznego w odpowiedni sprzęt i aparaturę,
16)
umów i rozliczeń za prace geologiczne,
17)
wytycznych dotyczących zapobiegania i usuwania szkód powodowanych pracami geologicznymi oraz kontroli w tym zakresie,
18)
ewidencji ilościowej kadr geologicznych, geofizycznych i wiertniczych państwowej służby geologicznej oraz współpracy z właściwymi organami, jak również sprawy opracowywania wniosków w zakresie ilości, kształcenia, rozmieszczania i kwalifikacji tych kadr,
19)
stwierdzania kwalifikacji osób uprawnionych do prowadzenia prac geologicznych,
20)
reprezentowania państwowej służby geologicznej za granicą, inicjowania i organizowania współpracy naukowo-technicznej i gospodarczej z zagranicą, jak również sprawy eksportu usług geologicznych,
21)
kierownictwa i nadzoru nad podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz ustalania zasad ich działalności.
2.
Centralny Urząd Geologii działa jako druga instancja w sprawach należących do zakresu działania organów do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych.