Zakres danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie. - Dz.U.2014.1221 - OpenLEX

Zakres danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1221

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 września 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 września 2014 r.
w sprawie zakresu danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie

Na podstawie art. 57 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W karcie zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziowskie zamieszcza się następujące informacje dotyczące stanowiska sędziowskiego, którego dotyczy zgłoszenie:
1)
nazwa i siedziba sądu, data obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku sędziowskim oraz rocznik i pozycja Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski";
2)
wymiar czasu pracy (pełny albo niepełny etat).
W karcie zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziowskie zamieszcza się następujące dane osobowe kandydata:
1)
imię (imiona) oraz nazwisko;
2)
nazwisko rodowe;
3)
nazwiska poprzednio używane;
4)
imiona rodziców;
5)
nazwisko rodowe matki;
6)
data urodzenia;
7)
miejsce urodzenia;
8)
obywatelstwo;
9)
numer ewidencyjny PESEL;
10)
miejsce i adres zamieszkania.
1.
W karcie zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziowskie zamieszcza się ponadto następujące informacje dotyczące osoby kandydata:
1)
aktualnie wykonywany zawód lub zajmowane stanowisko;
2)
miejsce pracy;
3)
ukończone studia, ze wskazaniem nazwy uczelni lub jednostki naukowej, daty uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub wydania świadectwa ukończenia studiów oraz ich zakresu i wyniku;
4)
uzyskany stopnień naukowy lub tytuł naukowy w dziedzinie nauk prawnych i data uzyskania tego stopnia lub tytułu;
5)
odbyta aplikacja, jej rodzaj i data ukończenia;
6)
złożony egzamin sędziowski lub prokuratorski, jego rodzaj i data oraz wynik końcowy;
7)
rodzaj, data złożenia oraz wynik końcowy egzaminu zawodowego;
8)
praca w charakterze: asesora sądowego, asesora sądu wojskowego, asesora prokuratorskiego lub praca: w polskiej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie badawczym lub w innej placówce naukowej, posiadany tytuł naukowy profesora nauk prawnych lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych;
9)
zajmowane stanowisko: sędziego sądu powszechnego, sędziego sądu administracyjnego, sędziego sądu wojskowego, prokuratora, asystenta sędziego lub referendarza sądowego;
10)
wykonywany zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza;
11)
pełnienie stałej zawodowej służby wojskowej, jej miejsce i posiadany stopień oficerski;
12)
przebieg dotychczasowej pracy (służby), stałych lub okresowych zajęć lub sposobów zarobkowania, ze wskazaniem miejsca i rodzaju pracy, zajęcia lub sposobu zarobkowania i zajmowanego ewentualnie stanowiska;
13)
znajomość języka obcego, ze wskazaniem stopnia opanowania tego języka według skali: bardzo dobra, dobra, średnia, słaba;
14)
posiadane certyfikaty potwierdzające znajomość języka obcego;
15)
publikacje autorstwa lub współautorstwa kandydata, ze wskazaniem ich rodzaju;
16)
tytuł pracy magisterskiej lub rozprawy doktorskiej;
17)
udział i wystąpienia podczas konferencji naukowych w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie;
18)
prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach wyższych, ze wskazaniem dziedziny;
19)
prowadzenie szkoleń w innych placówkach;
20)
członkostwo w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych polskich i zagranicznych;
21)
udział w stażach naukowych, stypendiach zagranicznych.
2.
Dodatkowo w karcie zgłoszenia można zamieścić informacje:
1)
wyróżnienia, nagrody i odznaczenia;
2)
ukończone szkolenia, kursy zawodowe, w tym szkolenia i kursy z innych dziedzin niż prawo;
3)
inne istotne z punktu widzenia kandydata.
W karcie zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziowskie zamieszcza się oświadczenia:
1)
o korzystaniu przez kandydata z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)
czy prawomocnym orzeczeniem zostało stwierdzone popełnienie przez kandydata przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
3)
czy toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; jeżeli tak, należy określić organ, przed którym toczy się postępowanie;
4)
czy kandydat został ukarany w postępowaniu dyscyplinarnym przewidzianym przepisami ustaw; jeżeli tak, należy określić organ i wymierzoną karę dyscyplinarną;
5)
czy przeciwko kandydatowi toczy się postępowanie dyscyplinarne przewidziane przepisami ustaw; jeżeli tak, należy określić organ, przed którym toczy się postępowanie;
6)
czy w okresie 10 lat przed zgłoszeniem kandydatury uprawomocniło się orzeczenie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, z późn. zm.);
7)
że nie toczy się wobec kandydata inne postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie (Dz. U. Nr 26, poz. 261), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 512).