Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1268

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 5 lipca 2019 r.
w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji

Na podstawie art. 80bb ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) zakres danych, do których zapewnia się dostęp podmiotom wymienionym w art. 80ba ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej "ustawą";
2) wymagania techniczne i jakościowe w zakresie danych wprowadzanych do centralnej ewidencji pojazdów, zwanej dalej "ewidencją", oraz tryb i sposób ich wprowadzania.
§  2.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) obiekt - obiekt w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730 i 848);
2) schemat zasilania - strukturę danych cech informacyjnych obiektów przekazywanych do ewidencji;
3) suma kontrolna - zestaw danych generowany przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, potwierdzający aktualność danych zgromadzonych w ewidencji.
§  3.  Dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 ustawy, w zakresie:
1) pkt 1-16, pkt 17, pkt 18 i pkt 20 - zapewnia się organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów;
2) pkt 1-6, pkt 8-8b, pkt 10, pkt 11, pkt 13 i pkt 14 - zapewnia się zakładom ubezpieczeń;
3) pkt 1-4, pkt 8-8b i pkt 13-15a - zapewnia się Policji;
4) pkt 1-4, pkt 8-8b, pkt 15 i pkt 15a - zapewnia się Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej oraz Straży Granicznej;
5) pkt 1 i pkt 8, z wyłączeniem danych osobowych, oraz pkt 8b, pkt 9-11, pkt 13, pkt 15, pkt 15a i pkt 18 - zapewnia się stacjom kontroli pojazdów;
6) pkt 1-4 i pkt 7 - zapewnia się Ministrowi Sprawiedliwości;
7) pkt 1-6, pkt 8-8b, pkt 10, pkt 11, pkt 13 i pkt 14 - zapewnia się Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu;
8) pkt 1, pkt 2, pkt 8, pkt 9, pkt 13, pkt 15 i pkt 16 - zapewnia się stacjom demontażu i punktom zbierania pojazdów;
9) pkt 16a - zapewnia się marszałkowi województwa;
10) pkt 8a, pkt 8b, pkt 9a i pkt 15a - zapewnia się podmiotowi uprawnionemu, o którym mowa w art. 80s ust. 2 ustawy, któremu wydano decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów

- przy czym dane te są zweryfikowane w rejestrze PESEL i REGON, w przypadku ich przekazywania z tych rejestrów.

§  4.  Wprowadzanie danych do ewidencji następuje w sposób przewidziany schematem zasilania, określonym i udostępnionym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, który wraz z aktualizacjami oraz z dotyczącymi go informacjami, w tym terminem rozpoczęcia jego obowiązywania, jest publikowany na portalu informacyjnym obsługującym system teleinformatyczny ewidencji, przez administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji, z zachowaniem czasu niezbędnego na dostosowanie po stronie podmiotów obowiązanych do wprowadzania danych do ewidencji.
§  5. 
1.  Dane zgromadzone w ewidencji są opatrzone sumą kontrolną.
2.  Pobrane dane obiektu zawierają identyfikator, który wraz z sumą kontrolną, jest dołączany każdorazowo do wprowadzanych danych.
3.  W przypadku, gdy dane obiektu są wprowadzane do ewidencji po raz pierwszy, identyfikator i suma kontrolna są generowane przez system po wprowadzeniu danych.
§  6. 
1.  Jeżeli do ewidencji wprowadzane są dane dotyczące więcej niż jednego obiektu, podmiot obowiązany do wprowadzania danych do ewidencji wskazuje, którego obiektu dotyczą wprowadzane dane.
2.  Dane wprowadzane do ewidencji:
1) dotyczące osoby nieposiadającej numeru PESEL i niefigurującej w ewidencji muszą być zgodne z dokumentem potwierdzającym tożsamość tej osoby;
2) dotyczące podmiotu nieposiadającego numeru REGON i niefigurującego w ewidencji muszą być zgodne z danymi zawartymi w dokumentach przedstawionych przez ten podmiot.
§  7. 
1.  Przy wprowadzaniu danych i informacji do ewidencji używa się danych słownikowych udostępnianych przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.
2.  Podmiot obowiązany do wprowadzania danych do ewidencji może zgłosić administratorowi danych i informacji zgromadzonych w ewidencji konieczność uzupełnienia danych słownikowych. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję albo systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot.
3.  W przypadku konieczności uzupełnienia danych słownikowych administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji uzupełnia te dane nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
4.  W przypadku braku konieczności uzupełnienia danych słownikowych administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia, powiadamia podmiot, o którym mowa w ust. 2, o danej słownikowej, której należy użyć.
§  8.  Poprawne wprowadzenie danych do ewidencji jest potwierdzane komunikatem z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, którego wygenerowanie wymaga:
1) wskazania sumy kontrolnej, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3;
2) wskazania obiektu, którego dane dotyczą;
3) wskazania danych w zakresie wymaganym zgodnie z art. 80ba ust. 1 ustawy;
4) użycia aktualnego schematu zasilania;
5) użycia danych osób albo podmiotów zgodnie z danymi w rejestrze PESEL lub REGON, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2;
6) użycia danych zgodnych z danymi słownikowymi udostępnianymi przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.
§  9.  Podmiotom, o których mowa w § 3:
1) pkt 1 - dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 7 ustawy, zapewnia się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957 oraz z 2019 r. poz. 730);
2) pkt 2 - dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 ustawy, zapewnia się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm.);
3) pkt 6 - dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 ustawy, zapewnia się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw;
4) pkt 1-5 i pkt 7 - dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 8b ustawy, zapewnia się po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji informacji, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 79, 650 i 957 oraz z 2019 r. poz. 53);
5) pkt 1, pkt 5 i pkt 7 - dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 11 ustawy, zapewnia się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw;
6) pkt 8 - dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 5, pkt 8, pkt 9, pkt 13, pkt 15 i pkt 16 ustawy, zapewnia się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw;
7) pkt 9- dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 16a ustawy, zapewnia się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw;
8) pkt 10 - dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 8a, pkt 8b, pkt 9a i pkt 15a ustawy, zapewnia się po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji informacji, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2019 r. 2
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji (Dz. U. poz. 1050), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 79, 650 i 957 oraz z 2019 r. poz. 53).