Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1050

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji

Na podstawie art. 80bb ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) zakres danych, do których zapewnia się dostęp podmiotom wymienionym w art. 80ba ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej "ustawą";
2) wymagania techniczne i jakościowe w zakresie danych wprowadzanych do centralnej ewidencji pojazdów, zwanej dalej "ewidencją", oraz tryb i sposób ich wprowadzania.
§  2.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) obiekt - obiekt w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000);
2) schemat zasilania - strukturę danych cech informacyjnych obiektów przekazywanych do ewidencji;
3) suma kontrolna - zestaw danych generowany przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, potwierdzający aktualność danych zgromadzonych w ewidencji.
§  3.  Dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 ustawy, w zakresie:
1) pkt 1-16, 17, 18 i 20 - zapewnia się organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów,
2) pkt 1-6, 8, 10, 11, 13 i 14 - zapewnia się zakładom ubezpieczeń,
3) pkt 1-4, 8 i 13-15 - zapewnia się Policji,
4) pkt 1-4, 8 i 15 - zapewnia się Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej oraz Straży Granicznej,
5) pkt 1 i 8, z wyłączeniem danych osobowych, oraz pkt 9-11, 13, 15 i 18 - zapewnia się stacjom kontroli pojazdów,
6) pkt 1-4 i 7 - zapewnia się Ministrowi Sprawiedliwości,
7) pkt 1-6, 8, 10, 11, 13 i 14 - zapewnia się Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu,
8) pkt 1, 2, 8, 9, 13, 15 i 16 - zapewnia się stacjom demontażu i punktom zbierania pojazdów,
9) pkt 16a - zapewnia się marszałkowi województwa

- przy czym dane te są zweryfikowane w rejestrze PESEL i REGON, w przypadku ich przekazywania z tych rejestrów.

§  4.  Wprowadzanie danych do ewidencji następuje w sposób przewidziany schematem zasilania, określonym i udostępnionym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, który wraz z aktualizacjami oraz z dotyczącymi go informacjami, w tym terminem rozpoczęcia jego obowiązywania, jest publikowany na portalu informacyjnym obsługującym system teleinformatyczny ewidencji, przez administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji, z zachowaniem czasu niezbędnego na dostosowanie po stronie podmiotów obowiązanych do wprowadzania danych do ewidencji.
§  5. 
1.  Dane zgromadzone w ewidencji są opatrzone sumą kontrolną.
2.  Pobrane dane obiektu zawierają identyfikator, który, wraz z sumą kontrolną, dołączany jest każdorazowo do wprowadzanych danych.
3.  W przypadku gdy dane obiektu są wprowadzane do ewidencji po raz pierwszy, identyfikator i suma kontrolna są generowane przez system po wprowadzeniu danych.
§  6. 
1.  W przypadku pobrania danych zgromadzonych w ewidencji w celu wprowadzenia danych do ewidencji dotyczących więcej niż jednego obiektu podmiot obowiązany do wprowadzania danych do ewidencji wskazuje, którego obiektu dotyczą wprowadzane dane.
2.  Dane wprowadzane do ewidencji:
1) dotyczące osoby nieposiadającej numeru PESEL i niefigurującej w ewidencji muszą być zgodne z dokumentem potwierdzającym tożsamość tej osoby;
2) dotyczące podmiotu nieposiadającego numeru REGON i niefigurującego w ewidencji muszą być zgodne z danymi zawartymi w dokumentach przedstawionych przez ten podmiot.
§  7. 
1.  Przy wprowadzaniu danych i informacji do ewidencji używa się danych słownikowych udostępnianych przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.
2.  Podmiot obowiązany do wprowadzania danych do ewidencji może zgłosić, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję albo systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot, administratorowi danych i informacji zgromadzonych w ewidencji konieczność uzupełnienia danych słownikowych.
3.  W przypadku konieczności uzupełnienia danych słownikowych administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji uzupełnia te dane, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
4.  W przypadku braku konieczności uzupełnienia danych słownikowych administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia, powiadamia podmiot, o którym mowa w ust. 2, o danej słownikowej, której należy użyć.
§  8.  Poprawne wprowadzenie danych do ewidencji jest potwierdzane komunikatem z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, którego wygenerowanie wymaga:
1) wskazania sumy kontrolnej, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3;
2) wskazania obiektu, którego dane dotyczą;
3) wskazania danych w zakresie wymaganym zgodnie z art. 80ba ust. 1 ustawy;
4) użycia aktualnego schematu zasilania;
5) użycia danych osób albo podmiotów zgodnie z danymi w rejestrze PESEL lub REGON, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2;
6) użycia danych zgodnych z danymi słownikowymi udostępnianymi przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.
§  9.  Podmiotom, o których mowa w § 3:
1) pkt 1 - dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 7 ustawy - zapewnia się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957);
2) pkt 2 - dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 ustawy - zapewnia się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm.);
3) pkt 6 - dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 ustawy - zapewnia się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw;
4) pkt 1, 5 i 7 - dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 11 ustawy - zapewnia się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw;
5) pkt 8 - dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1, 2, 5, 8, 9, 13, 15 i 16 - zapewnia się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw;
6) pkt 9 - dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 16a - zapewnia się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r. 2
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji (Dz. U. poz. 2083), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957).