Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2157

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
§  4.  Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie zakresu danych przekazywanych przez funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przypadkach występowania z wnioskiem o udzielenie zgody na wykonywanie zajęcia zarobkowego poza służbą oraz składania oświadczeń o zaciąganych zobowiązaniach finansowych (Dz. U. poz. 1579).