Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2157

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
§  2.  Funkcjonariusz ubiegający się o zezwolenie na wykonywanie poza służbą zajęcia zarobkowego o charakterze naukowym, dydaktycznym, badawczo-dydaktycznym lub badawczym składa pisemny wniosek określający:
1) dane podmiotu, którego dotyczy zajęcie zarobkowe;
2) szczegółowy charakter zajęcia zarobkowego;
3) czas i miejsce wykonywania zajęcia zarobkowego;
4) przewidywany okres trwania zajęcia zarobkowego;
5) rodzaj i wysokość świadczeń wynikających z zajęcia zarobkowego;
6) formę prawną zajęcia zarobkowego.