Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2157

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
§  1.  Rozporządzenie określa zakres danych przekazywanych przez funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "funkcjonariuszem", w przypadku:
1) wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na wykonywanie poza służbą zajęcia zarobkowego o charakterze naukowym, dydaktycznym, badawczo-dydaktycznym lub badawczym;
2) informowania o zobowiązaniach finansowych zaciąganych przez niego, jego małżonka lub osobę pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.