Zakres danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposób pobierania i wysokość opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.99.689

Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 22 maja 2006 r.
w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328) zarządza się, co następuje:
1.
Wniosek o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, zwany dalej "wnioskiem", wraz z załącznikami, składa się do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
2.
Wniosek powinien zawierać:
1)
określenie założyciela;
2)
nazwę uczelni;
3)
określenie siedziby uczelni;
4)
określenie wysokości i rodzaju środków majątkowych, które założyciel przeznacza na utworzenie uczelni, wraz z zobowiązaniem do ich przekazania na własność tworzonej uczelni;
5)
określenie źródeł i sposobu finansowania uczelni;
6)
określenie jednostek organizacyjnych uczelni oraz kierunków studiów i poziomów kształcenia, które będą prowadzone przez te jednostki;
7)
uzasadnienie potrzeby utworzenia uczelni;
8)
informacje o zakładanych rozmiarach kształcenia w podziale na poszczególne kierunki i formy studiów oraz poziomy kształcenia;
9)
wykaz nauczycieli akademickich, którzy mają prowadzić kształcenie na poszczególnych kierunkach studiów i poziomach kształcenia, w tym wskazanie nauczycieli akademickich zaliczonych do minimum kadrowego określonego w przepisach w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia.
Założyciel dołącza do wniosku:
1)
plany studiów dla wszystkich kierunków i form studiów oraz poziomów kształcenia, które mają być prowadzone na uczelni;
2)
określenie sposobu organizacji studiów niestacjonarnych;
3)
szczegółowe programy nauczania, wraz z treściami programowymi przedmiotów objętych planami studiów, wykazem zalecanej literatury podstawowej i uzupełniającej oraz wskazaniem nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z danego przedmiotu;
4)
plany i programy praktyk zawodowych oraz dokumenty potwierdzające możliwość ich odbycia;
5)
informację o nauczycielach akademickich zaliczonych do minimum kadrowego, którzy będą zatrudnieni na uczelni, zawierającą:
a)
imiona i nazwiska oraz posiadane stopnie naukowe lub tytuł naukowy,
b)
numery PESEL, a w przypadku cudzoziemców - numery paszportów lub innych dokumentów potwierdzających tożsamość,
c)
informacje o ich dorobku naukowym i dydaktycznym oraz doświadczeniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich pięciu lat,
d)
kopie dyplomów potwierdzających uzyskanie stopni naukowych lub tytułu naukowego,
e)
wykazy ich najważniejszych publikacji,
f)
informacje o aktualnym zatrudnieniu, z podaniem wymiaru czasu pracy oraz wskazaniem uczelni lub jednostek organizacyjnych uczelni, w których są zaliczeni do minimum kadrowego określonych kierunków studiów i poziomów kształcenia,
g)
informację o jednostce organizacyjnej tworzonej uczelni, w której mają być zaliczeni do minimum kadrowego określonego kierunku studiów i poziomu kształcenia;
6)
dokumenty potwierdzające posiadanie przez założyciela środków majątkowych, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym zaświadczenie z banku o posiadaniu na nieobciążonym rachunku środków finansowych w wysokości co najmniej 500.000,00 zł;
7)
szczegółowy opis bazy materialnej i dydaktycznej tworzonej uczelni, w tym:
a)
dokumenty potwierdzające dysponowanie lokalami przeznaczonymi na siedzibę uczelni, w szczególności: akty własności, umowy najmu lub dzierżawy,
b)
informacje o zapewnieniu studentom możliwości korzystania z literatury zalecanej w ramach wykładanych przedmiotów, w tym umowy dotyczące udostępnienia zasobów bibliotecznych,
c)
plan utworzenia w pierwszym roku działalności uczelni biblioteki, zawierający w szczególności wykaz zasobów bibliotecznych ze wskazaniem rodzaju i liczby woluminów, w które będzie wyposażona, oraz laboratoriów, zawierający informacje o ich wyposażeniu, jeżeli program studiów wymaga ich utworzenia.
1.
Wniosek składa się w trzech egzemplarzach: jeden egzemplarz powinien zawierać oryginały dokumentów, a pozostałe egzemplarze - ich kopie.
2.
Wniosek powinien zawierać dane umożliwiające skontaktowanie się z założycielem, w tym adres do doręczeń i numer telefonu.
Kolejne pisma w sprawie wniosku powinny zawierać sygnaturę akt sprawy nadaną przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
Założyciel uczelni niepublicznej będący cudzoziemcem lub osobą prawną mającą siedzibę za granicą jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Obowiązek przekładu nie dotyczy paszportów oraz innych dokumentów tożsamości sporządzonych alfabetem łacińskim.
Założyciel uczelni niepublicznej będący osobą fizyczną jest obowiązany przedstawić:
1)
kopie stron dowodu osobistego zawierających pełne dane osobowe, numer PESEL oraz adres zameldowania;
2)
oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na dysponowanie przez założyciela majątkiem wspólnym, jeżeli majątek przeznaczony na utworzenie uczelni pochodzi z majątku wspólnego małżonków;
3)
zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
4)
zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego o niewpisaniu do rejestru dłużników niewypłacalnych;
5)
zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami;
6)
zaświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań, wystawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
7)
oświadczenie o niezaleganiu z innymi niż podatkowe należnościami wobec Skarbu Państwa.
1.
Założyciel uczelni niepublicznej będący osobą prawną jest obowiązany dołączyć do wniosku:
1)
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany nie wcześniej niż w okresie trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku;
2)
statut lub inny akt określający uprawnienia jego organów;
3)
zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego o niewpisaniu do rejestru dłużników niewypłacalnych;
4)
zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami;
5)
zaświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań, wystawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
6)
oświadczenia organu uprawnionego do reprezentacji:
a)
o niezaleganiu z innymi niż podatkowe należnościami wobec Skarbu Państwa,
b)
o nieprowadzeniu wobec założyciela postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub naprawczego;
7)
dokumenty wymienione w § 6 pkt 3-7, odnoszące się do osób uprawnionych do jego reprezentowania.
2.
Założyciel uczelni niepublicznej będący osobą prawną mającą siedzibę za granicą jest obowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające jego zdolność do czynności prawnych i zdolność sądową oraz dokumenty określone w ust. 1, wydane przez odpowiednie organy państwa, na obszarze którego założyciel ma siedzibę.
Uczelnia zagraniczna składająca wniosek o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej z siedzibą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana, z uwzględnieniem § 5, dołączyć do wniosku:
1)
dokumenty potwierdzające jej status jako uczelni w państwie, na którego obszarze uczelnia ma swoją siedzibę;
2)
dokumenty potwierdzające prawo do prowadzenia kształcenia na poziomie co najmniej studiów pierwszego stopnia oraz do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego;
3)
dokumenty potwierdzające jej zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądową;
4)
dokumenty określające osoby uprawnione do reprezentacji oraz jej zakres;
5)
statut lub inny akt regulujący sposób jej reprezentacji;
6)
zaświadczenie z odpowiedniego ze względu na siedzibę uczelni zagranicznej urzędu o niezaleganiu z podatkami i innymi daninami publicznymi;
7)
oświadczenia organu uprawnionego do reprezentacji:
a)
o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec skarbu państwa, na którego terytorium znajduje się siedziba uczelni zagranicznej,
b)
o nieprowadzeniu wobec uczelni zagranicznej postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub naprawczego.
Opłata na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego wynosi:
1)
1.800 zł za wniosek dotyczący pozwolenia na utworzenie uczelni oraz prowadzenia w niej jednego kierunku studiów;
2)
500 zł za każdy kolejny wnioskowany kierunek studiów.
1.
Opłatę, o której mowa w § 9, wpłaca się na rachunek bankowy wskazany przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
2.
Dokument potwierdzający dokonanie opłaty dołącza się do wniosku.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej (Dz. U. Nr 203, poz. 1714).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 76, poz. 540).