Zakres badań koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.212.1772

Akt utracił moc
Wersja od: 13 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 12 października 2005 r.
w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych2)

Na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
Zakresem badań koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji, zwanych dalej "badaniami koniecznymi", objęte są typy budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typy pojazdów kolejowych, określone w przepisach w sprawie wykazu typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które wydawane są świadectwa dopuszczenia do eksploatacji.
1.
Zakres badań koniecznych typów budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego obejmuje:
1)
badanie zgodności z wymaganiami określonymi w odpowiednich, dla danego typu budowli, polskich lub europejskich normach;
2)
badanie zgodności z warunkami technicznymi, określonymi w przepisach o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie;
3)
badanie zgodności z wymaganiami określonymi we właściwych krajowych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, o których mowa w art. 25d ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zwanej dalej "ustawą";
4)
analizę wyników prób eksploatacyjnych.
2.
Zakres badań koniecznych sieci jezdnej wchodzącej w skład sieci trakcyjnej, oprócz badań, o których mowa w ust. 1, obejmuje dodatkowo:
1)
badanie statyczne z konstrukcjami wsporczymi polegające na sprawdzeniu zgodności parametrów z wymaganiami technicznymi, w tym:
a)
zawieszenia przewodów jezdnych, ich wysokości, pochylenia oraz odsuwu od osi toru,
b)
parametrów geometrycznych sieci jezdnej,
c)
naciągu przewodów jezdnych i lin nośnych w różnych warunkach atmosferycznych, z uwzględnieniem zmian temperatury i oblodzenia;
2)
badanie dynamiczne w trakcie prób eksploatacyjnych, w tym:
a)
badanie uniesienia przewodów jezdnych w punkcie podwieszenia przy najwyższej dopuszczalnej prędkości jazdy na linii kolejowej,
b)
sprawdzenie współpracy odbieraka prądu z siecią jezdną, w szczególności czasu trwania przerw stykowych i zmienności wartości siły stykowej,
c)
pomiar odsuwu przewodów jezdnych w czasie jazdy pojazdów kolejowych,
d)
sprawdzenie wartości prędkości krytycznej,
e)
badanie przemieszczeń i przyspieszeń ślizgacza pod wpływem ruchu.
3.
Zakres badań koniecznych trzeciej szyny w metrze, oprócz badań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, obejmuje dodatkowo sprawdzenie zgodności jej parametrów z wymaganiami technicznymi, dotyczącymi w szczególności:
1)
parametrów geometrycznych trzeciej szyny;
2)
współpracy odbieraka prądu z trzecią szyną;
3)
układu mocowania;
4)
oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
4.
Zakres badań koniecznych sieci powrotnej, oprócz badań, o których mowa w ust. 1, obejmuje dodatkowo ocenę skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
Zakres badań koniecznych urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego obejmuje:
1)
dla typów urządzeń sterowania i zabezpieczenia ruchu kolejowego:
a)
badanie zgodności z wymaganiami określonymi w odpowiednich, dla danego typu urządzeń, polskich lub europejskich normach,
b)
badanie zgodności z warunkami technicznymi oraz z wymaganiami określonymi we właściwych krajowych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, o których mowa w art. 25d ustawy,
c)
badanie funkcjonalne w warunkach normalnych, w tym sprzętu i programowania,
d)
badanie funkcjonalne w warunkach oddziaływania uszkodzeń przy:

– oddziaływaniu uszkodzeń pojedynczych,

– niezależności elementów sprzętowych,

– wykrywaniu uszkodzeń pojedynczych,

– reakcji na wykryte uszkodzenie pojedyncze i zdolności pozostawania w stanie bezpiecznym,

– oddziaływaniu uszkodzeń wielokrotnych,

– zmiennych wartościach parametrów napięcia, prądu i częstotliwości,

e)
badanie funkcjonalne w warunkach oddziaływania zewnętrznego poprzez:

– badanie klimatyczne,

– badanie na oddziaływania mechaniczne,

– badanie na oddziaływania elektryczne, w tym kompatybilności elektromagnetycznej,

– zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem,

– badanie wytrzymałościowe,

f)
badanie bezpieczeństwa działania w warunkach rzeczywistego zastosowania urządzenia,
g)
wykonanie następujących testów kwalifikacyjnych ich systemów:

– test funkcjonalności,

– test niezawodności,

– test bezpieczeństwa;

2)
dla typów urządzeń telekomunikacji kolejowej:
a)
badanie zgodności z przepisami telekomunikacyjnymi wymaganymi dla urządzeń telekomunikacji kolejowej,
b)
badanie zgodności z warunkami technicznymi, w tym badanie:

– funkcjonalne i niezawodnościowe,

– kompatybilności elektromagnetycznej,

– środowiskowe, w szczególności współpracy z istniejącymi systemami i urządzeniami,

c)
badanie zgodności z wymaganiami określonymi we właściwych krajowych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, o których mowa w art. 25d ustawy,
d)
analizę wyników prób eksploatacyjnych.
Zakres badań koniecznych typów pojazdów kolejowych obejmuje:
1)
dla typu pojazdu trakcyjnego oraz jego typowego zespołu, podzespołu i elementu odpowiednio:
a)
sprawdzenie zgodności wykonania z wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru, dokumentacją konstrukcyjną oraz z wymaganiami określonymi w odpowiednich polskich lub europejskich normach dla pojazdów trakcyjnych, ich zespołów, podzespołów i elementów,
b)
sprawdzenie świadectw jakości, atestów, wyników odbiorów jakościowo-technicznych na zastosowane zespoły, podzespoły, elementy i materiały,
c)
sprawdzenie pojazdu trakcyjnego w zakresie:

– zachowania skrajni taboru i wymiaru długości,

– przejazdu przez łuk o minimalnym promieniu,

– przejazdu przez górkę wzorcową,

– bezpieczeństwa pracownika manewrowego,

d)
pomiar masy własnej całkowitej i nacisków kół na szynę pojazdu trakcyjnego,
e)
ocenę własności dynamicznych pojazdu trakcyjnego, w szczególności w zakresie:

– określenia współczynnika bezpieczeństwa przeciw wykolejeniu Y/Q,

– określenia sił między kołem a szyną,

– spokojności biegu i komfortu jazdy,

– minimalnego promienia łuku przy dopuszczalnym przyspieszeniu dośrodkowym,

f)
sprawdzenie wytrzymałości głównych elementów, w tym:

– wytrzymałości pudła i zamocowania urządzeń,

– przejmowania energii zderzenia czołowego na podstawie próby poligonowej lub obliczeń symulacyjnych,

– wytrzymałości zmęczeniowej ram wózków,

– charakterystyki urządzeń cięgłowo-zderznych i ich próby zmęczeniowe,

– odporności szyb czołowych i bocznych kabiny maszynisty na uderzenie i zmiany ciśnienia,

g)
badanie układów hamulcowych w zakresie:

– oceny zastosowanego systemu hamulców,

– działania hamulca pneumatycznego i hamulca bezpieczeństwa,

– działania innych systemów hamulca - hamulca elektropneumatycznego, elektrodynamicznego i szynowego,

– działania hamulca postojowego,

– pomiarów dróg hamowania,

– określenia masy hamującej pojazdu trakcyjnego,

– działania urządzeń przeciwpoślizgowych,

h)
sprawdzenie charakterystyk trakcyjnych pojazdu trakcyjnego w zakresie:

– wyznaczenia linii przyczepności na obwodzie kół napędnych,

– wyznaczenia linii siły pociągowej w funkcji prędkości,

– wyznaczenia czasu zadziałania urządzeń przeciwpoślizgowych i eliminowania poślizgu,

i)
sprawdzenie odbieraka prądu i jego współpracy z siecią trakcyjną,
j)
badanie i ocenę urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym: czuwaka aktywnego (CA), urządzeń samoczynnego hamowania pociągu (SHP), urządzeń radiołączności kolejowej z funkcją radio-stop, urządzeń systemu kontroli prowadzenia pociągów,
k)
sprawdzenie urządzeń rejestrujących przebieg pracy pojazdu trakcyjnego,
l)
sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających przeciwzwarciowych i przeciwporażeniowych zainstalowanych na pojeździe trakcyjnym,
m)
sprawdzenie urządzeń zabezpieczających przed skutkami zwarć oraz porażeniem prądem elektrycznym, w tym złącz ochronnych uszyniających oraz zabezpieczeń przed urazami elektrycznymi obsługi wagonów i pasażerów pojazdu trakcyjnego,
n)
sprawdzenie oznakowania i sygnalizacji czoła i końca pojazdu trakcyjnego,
o)
badanie oddziaływania na otoczenie w zakresie hałasu emitowanego na zewnątrz pojazdu trakcyjnego oraz toksyczności spalin,
p)
sprawdzenie zabezpieczenia przeciwpożarowego pojazdu trakcyjnego poprzez badanie:

– materiałów i wyrobów, w tym przewodów elektrycznych użytych w konstrukcji i wyposażeniu pod względem palności, toksyczności i właściwości dymowych, przy paleniu i rozprzestrzenianiu się płomienia,

– zainstalowanego wyposażenia przeciwpożarowego,

r)
badanie pojazdu trakcyjnego w zakresie:

– emitowanych na zewnątrz i wewnątrz zakłóceń radioelektrycznych i elektromagnetycznych,

– zakłóceń w sieci trakcyjnej w wyniku działań urządzeń impulsowych,

– odporności wyposażenia na zewnętrzne pola elektromagnetyczne,

– wpływu zakłóceń generowanych na urządzenia sterowania ruchem kolejowym,

s)
sprawdzenie sygnałów dźwiękowych pojazdu trakcyjnego,
t)
sprawdzenie warunków pracy maszynisty w kabinie maszynisty pojazdu trakcyjnego, w zakresie:

– ergonomii stanowiska pracy, pola widzenia szlaku, oceny fotela maszynisty, oświetlenia kabiny i przyrządów,

– poziomu drgań mechanicznych pod względem oddziaływania na organizm ludzki i komfort jazdy,

– poziomu hałasu infradźwiękowego, słyszalnego i ultradźwiękowego,

– indukcyjności pola magnetycznego,

– mikroklimatu kabiny maszynisty oraz zmian ciśnienia wewnętrznego,

u)
sprawdzenie warunków podróżowania pasażerów w zespołach trakcyjnych, wagonach silnikowych i autobusach szynowych, w zakresie:

– poziomu drgań mechanicznych pod względem oddziaływania na organizm ludzki i komfort jazdy,

– poziomu hałasu słyszalnego,

– ergonomii siedzisk i pomieszczeń dla pasażerów,

– mikroklimatu pomieszczeń dla pasażerów,

– oświetlenia pomieszczeń dla pasażerów,

– odporności szyb okiennych na uderzenie,

w)
sprawdzenie w pojeździe trakcyjnym zamocowania stopni, poręczy, osłon części wirujących oraz szerokości przejść,
x)
sprawdzenie kompletności badań i prób wyposażenia pojazdu trakcyjnego podlegającego dozorowi technicznemu,
y)
potwierdzenie poprawności zastosowanych w pojeździe trakcyjnym rozwiązań, decydujących o bezpieczeństwie ruchu, bezpieczeństwie przewozu osób i rzeczy oraz ochrony środowiska, w trakcie prób eksploatacyjnych;
2)
dla typu wagonu pasażerskiego oraz jego typowego zespołu, podzespołu i elementu odpowiednio:
a)
sprawdzenie zgodności wykonania z wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru, dokumentacją konstrukcyjną oraz z wymaganiami określonymi w odpowiednich polskich lub europejskich normach dla wagonów pasażerskich, ich zespołów, podzespołów i elementów,
b)
sprawdzenie świadectw jakości, atestów, wyników odbiorów jakościowo-technicznych na zastosowane zespoły, podzespoły, elementy i materiały,
c)
sprawdzenie wagonu pasażerskiego w zakresie:

– zachowania skrajni taboru i wymiaru długości,

– przejazdu przez łuk o minimalnym promieniu i przez rampę promową,

– bezpieczeństwa pracownika manewrowego,

– przejazdu przez górkę wzorcową,

d)
pomiar masy własnej całkowitej i nacisków kół na szynę wagonu pasażerskiego,
e)
ocenę własności dynamicznych wagonu pasażerskiego, w szczególności w zakresie:

– określenia współczynnika bezpieczeństwa przeciw wykolejeniu Y/Q,

– określenia sił między kołem a szyną,

– spokojności biegu i komfortu jazdy,

– minimalnego promienia łuku przy dopuszczalnym przyspieszeniu dośrodkowym,

f)
sprawdzenie wytrzymałości głównych elementów, w tym:

– wytrzymałości pudła i zamocowania urządzeń,

– przejmowania energii zderzenia czołowego na podstawie próby poligonowej lub obliczeń symulacyjnych,

– wytrzymałości zmęczeniowej ram wózków,

– charakterystyki urządzeń cięgłowo-zderznych i próby zmęczeniowe,

– odporności szyb na uderzenie i zmiany ciśnienia,

g)
badanie układów hamulcowych w zakresie:

– badania stacjonarnego właściwości wagonu pasażerskiego pod względem hamowania, w zakresie skuteczności działania zastosowanego systemu hamulców,

– badania stacjonarnego i ruchowego właściwości wagonu pasażerskiego pod względem hamowania, w zakresie działania hamulca dodatkowego, postojowego i bezpieczeństwa,

– badania ruchowego właściwości wagonu pasażerskiego pod względem hamowania, w zakresie określenia skuteczności hamulca,

– badania ruchowego właściwości wagonu pasażerskiego pod względem hamowania, w zakresie działania urządzeń przeciwpoślizgowych,

h)
badanie urządzeń zewnętrznych wagonu pasażerskiego, w tym:

– połączeń międzywagonowych, mostków przejściowych i wałków gumowych,

– stopni, uchwytów i tablic informacyjnych,

– w zakresie malowania i napisów,

i)
badanie urządzeń wewnętrznych wagonu pasażerskiego, w tym:

– okien, drzwi wejściowych czołowych,

– urządzeń sanitarnych,

j)
badanie urządzeń sterowania i blokady drzwi wejściowych wagonu pasażerskiego,
k)
badanie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji wagonu pasażerskiego,
l)
badanie układu zasilania wagonu pasażerskiego, w tym:

– przetwornicy statycznej,

– urządzeń wybiorczo-przełączających WN,

– badanie wpływu zakłóceń generowanych przez wagon pasażerski na urządzenia sterowania ruchem kolejowym,

m)
sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających przeciwzwarciowych i przeciwporażeniowych, zainstalowanych w wagonie pasażerskim,
n)
sprawdzenie urządzeń zabezpieczających przed skutkami zwarć oraz porażeniem prądem elektrycznym, w tym złącz ochronnych uszyniających oraz zabezpieczeń przed urazami elektrycznymi obsługi wagonów i pasażerów wagonu pasażerskiego,
o)
sprawdzenie urządzeń radiołączności kolejowej i instalacji rozgłoszeniowej wagonu pasażerskiego,
p)
sprawdzenie zabezpieczenia przeciwpożarowego wagonu pasażerskiego poprzez badanie:

– materiałów i wyrobów, w tym przewodów elektrycznych użytych w konstrukcji i wyposażeniu wagonu pasażerskiego pod względem palności, toksyczności i właściwości dymowych, przy paleniu i rozprzestrzenianiu się płomienia,

– zainstalowanego w wagonie pasażerskim wyposażenia przeciwpożarowego;

r)
sprawdzenie poziomu zakłóceń radioelektrycznych, emitowanych wewnątrz i na zewnątrz wagonu pasażerskiego,
s)
sprawdzenie zainstalowanego w wagonie pasażerskim systemu diagnostycznego i transmisji danych diagnostycznych,
t)
sprawdzenie warunków podróżowania pasażerów, w tym:

– poziomu drgań mechanicznych pod względem oddziaływania na organizm ludzki i komfort jazdy,

– poziomu hałasu słyszalnego,

– ergonomii siedzisk i pomieszczeń dla pasażerów,

– oświetlenia pomieszczeń dla pasażerów,

u)
sprawdzenie oznakowania i sygnalizacji końca pociągu,
w)
sprawdzenie kompletności badań i prób wyposażenia wagonu pasażerskiego, podlegającego dozorowi technicznemu,
x)
potwierdzenie poprawności rozwiązań zastosowanych w wagonie pasażerskim, decydujących w sprawach bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa przewozu osób oraz ochrony środowiska, w trakcie prób eksploatacyjnych,
y)
badanie impedancji zestawu kołowego wagonu pasażerskiego;
3)
dla typu wagonu towarowego oraz jego typowego zespołu, podzespołu i elementu odpowiednio:
a)
sprawdzenie zgodności wykonania z wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru, dokumentacją konstrukcyjną oraz z wymaganiami określonymi w odpowiednich polskich lub europejskich normach dla wagonów towarowych, ich zespołów, podzespołów i elementów,
b)
sprawdzenie świadectw jakości, atestów, wyników odbiorów jakościowo-technicznych na zastosowane zespoły, podzespoły, elementy i materiały,
c)
sprawdzenie wagonu towarowego w zakresie:

– zachowania skrajni taboru i wymiaru długości,

– przejazdu przez łuk o minimalnym promieniu i przez rampę promową,

– bezpieczeństwa pracownika manewrowego,

– przejazdu przez górkę wzorcową,

d)
pomiar masy własnej całkowitej, nacisków kół na szynę i rozkładu nacisków w wagonie towarowym,
e)
ocenę własności dynamicznych wagonu towarowego, w szczególności w zakresie:

– określenia współczynnika bezpieczeństwa przeciw wykolejeniu Y/Q,

– określenia sił między kołem a szyną,

– spokojności biegu,

f)
sprawdzenie wytrzymałości głównych elementów, w tym:

– wytrzymałości pudła, ostoi i zamocowań urządzeń wyposażenia,

– przejmowania energii zderzenia czołowego na podstawie próby poligonowej lub obliczeń symulacyjnych,

– charakterystyki urządzeń cięgłowo-zderznych i ich próby zmęczeniowe,

g)
badanie układów hamulcowych, w zakresie:

– badania stacjonarnego właściwości wagonu towarowego pod względem hamowania, w zakresie skuteczności działania zastosowanego systemu hamulców,

– badania stacjonarnego i ruchowego właściwości wagonu towarowego pod względem hamowania, w zakresie działania hamulca dodatkowego, postojowego i bezpieczeństwa,

– badania ruchowego właściwości wagonu towarowego pod względem hamowania, w zakresie określenia skuteczności hamulca,

h)
badanie materiałów i wyrobów użytych w konstrukcji i wyposażeniu, pod względem palności, toksyczności i właściwości dymowych,
i)
sprawdzenie oznakowania i sygnalizacji końca pociągu,
j)
sprawdzenie kompletności badań i prób wyposażenia wagonu towarowego, podlegającego dozorowi technicznemu,
k)
potwierdzenie poprawności rozwiązań zastosowanych w wagonie towarowym, decydujących o bezpieczeństwie ruchu, bezpieczeństwie przewozu osób i rzeczy oraz ochronie środowiska w trakcie prób eksploatacyjnych;
4)
dla typowego pojazdu specjalnego oraz jego typowego zespołu, podzespołu i elementu odpowiednio:
a)
sprawdzenie zgodności wykonania z wymaganiami technicznymi dotyczącymi wykonania i odbioru, dokumentacją konstrukcyjną oraz z wymaganiami określonymi w odpowiednich polskich lub europejskich normach dla pojazdów specjalnych, ich zespołów, podzespołów i elementów,
b)
sprawdzenie świadectw jakości, atestów, wyników odbiorów jakościowo-technicznych na zastosowane zespoły, podzespoły, elementy i materiały,
c)
sprawdzenie pojazdu specjalnego w zakresie:

– zachowania skrajni taboru i wymiaru długości,

– przejazdu przez łuk o minimalnym promieniu,

– bezpieczeństwa pracownika manewrowego,

– przejazdu przez górkę wzorcową,

d)
pomiar masy własnej całkowitej i nacisków kół na szynę pojazdu specjalnego,
e)
ocenę własności dynamicznych pojazdu specjalnego, w szczególności w zakresie:

– określenia współczynnika bezpieczeństwa przeciw wykolejeniu Y/Q,

– bezpieczeństwa jazdy, układu biegowego i oddziaływania na tor oraz spokojność biegu,

f)
sprawdzenie wytrzymałości głównych elementów, w tym:

– wytrzymałości pudła, ostoi i zamocowań urządzeń wyposażenia,

– przejmowania energii zderzenia czołowego,

– wytrzymałości zmęczeniowej ram wózków,

– charakterystyki urządzeń cięgłowo-zderznych,

– odporności szyb na uderzenie i zmiany ciśnienia,

g)
badanie układów hamulcowych w zakresie:

– badania stacjonarnego właściwości pojazdu specjalnego pod względem hamowania, w zakresie skuteczności działania zastosowanego systemu hamulców,

– badania stacjonarnego i ruchowego właściwości pojazdu specjalnego pod względem hamowania, w zakresie działania hamulca dodatkowego, postojowego i bezpieczeństwa,

– badania ruchowego właściwości pojazdu specjalnego pod względem hamowania, w zakresie określenia skuteczności hamulca,

h)
sprawdzenie odbieraka prądu i jego współpracy z siecią trakcyjną,
i)
badanie i ocenę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
j)
sprawdzenie urządzeń rejestrujących przebieg pracy pojazdu specjalnego,
k)
sprawdzenie urządzeń zabezpieczających przed skutkami zwarć oraz porażeniem prądem elektrycznym, w tym złącz ochronnych uszyniających oraz zabezpieczeń przed urazami elektrycznymi obsługi pojazdu specjalnego,
l)
sprawdzenie oznakowania i sygnalizacji czoła i końca pojazdu specjalnego,
m)
badanie oddziaływania na otoczenie w zakresie hałasu emitowanego na zewnątrz pojazdu specjalnego oraz toksyczności spalin,
n)
sprawdzenie zabezpieczenia przeciwpożarowego pojazdu specjalnego poprzez badanie:

– wyrobów użytych w konstrukcji pojazdu specjalnego pod względem palności, toksyczności oraz właściwości dymowych przy paleniu i rozprzestrzenianiu się płomienia,

– zainstalowanego wyposażenia przeciwpożarowego,

o)
badanie w zakresie zakłóceń elektrycznych, elektromagnetycznych i radioelektromagnetycznych emitowanych na zewnątrz i wewnątrz pojazdu specjalnego,
p)
sprawdzenie sygnałów dźwiękowych pojazdu specjalnego,
r)
sprawdzenie, w pojeździe specjalnym, warunków pracy maszynisty i innych pracowników obsługi, w szczególności w zakresie:

– ergonomii stanowiska pracy, pola widzenia szlaku, oświetlenia kabiny i przyrządów,

– poziomu drgań mechanicznych pod względem oddziaływania na organizm ludzki,

– poziomu hałasu,

– mikroklimatu kabiny maszynisty oraz zmian ciśnienia wewnętrznego,

s)
sprawdzenie, w pojeździe specjalnym, zamocowania stopni, poręczy, osłon części wirujących tablic informacyjnych, zabezpieczeń przed urazami mechanicznymi i szerokości przejść,
t)
ocenę skuteczności zabezpieczenia w pojeździe specjalnym elementów roboczych mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu w czasie jazdy transportowej,
u)
sprawdzenie kompletności badań i prób wyposażenia pojazdu specjalnego podlegającego dozorowi technicznemu,
w)
potwierdzenie poprawności zastosowanych rozwiązań, decydujących o bezpieczeństwie ruchu oraz ochronie środowiska, w trakcie prób eksploatacyjnych pojazdu specjalnego,
x)
badanie impedancji zestawu kołowego,
y)
badanie wpływu zakłóceń generowanych przez pojazd specjalny na urządzenia sterowania ruchem kolejowym;
5)
dla typu pojazdu pomocniczego oraz jego typowego zespołu, podzespołu i elementu odpowiednio:
a)
sprawdzenie zgodności wykonania z wymaganiami technicznymi dotyczącymi wykonania i odbioru, z dokumentacją konstrukcyjną oraz wymaganiami określonymi w odpowiednich polskich lub europejskich normach dla pojazdów pomocniczych, ich zespołów, podzespołów i elementów,
b)
sprawdzenie świadectw jakości, atestów, wyników odbiorów jakościowo-technicznych na zastosowane zespoły, podzespoły, elementy i materiały,
c)
sprawdzenie pojazdu pomocniczego w zakresie:

– zachowania skrajni taboru i wymiaru długości,

– przejazdu przez łuk o minimalnym promieniu,

– bezpieczeństwa obsługi pracownika manewrowego,

– przejazdu przez górkę wzorcową,

d)
pomiar masy własnej całkowitej i nacisków kół na szynę pojazdu pomocniczego,
e)
ocenę własności dynamicznych pojazdu pomocniczego,
f)
sprawdzenie wytrzymałości głównych elementów,
g)
badanie układów hamulcowych, w tym skuteczności hamowania,
h)
badanie i ocenę urządzeń bezpieczeństwa ruchu zainstalowanych w pojeździe pomocniczym,
i)
sprawdzenie urządzeń rejestrujących przebieg pracy pojazdu pomocniczego,
j)
sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających przeciwzwarciowych i przeciwporażeniowych, zainstalowanych w pojeździe pomocniczym,
k)
sprawdzenie oznakowania i sygnalizacji czoła i końca pojazdu pomocniczego,
l)
badanie oddziaływania na otoczenie w zakresie hałasu emitowanego na zewnątrz pojazdu pomocniczego oraz toksyczności spalin,
m)
sprawdzenie zabezpieczenia przeciwpożarowego pojazdu pomocniczego poprzez badanie:

– wyrobów użytych w jego konstrukcji pod względem palności, toksyczności oraz właściwości dymowych przy paleniu i rozprzestrzenianiu się płomienia,

– zainstalowanego wyposażenia przeciwpożarowego,

n)
sprawdzenie sygnałów dźwiękowych pojazdu pomocniczego,
o)
sprawdzenie warunków pracy maszynisty i innych pracowników obsługi pojazdu pomocniczego,
p)
sprawdzenie zamocowania, w pojeździe pomocniczym, stopni, poręczy, osłon części wirujących i szerokości przejść,
r)
ocenę skuteczności zabezpieczenia, w pojeździe pomocniczym, elementów roboczych mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu w czasie jazdy transportowej,
s)
sprawdzenie kompletności badań i prób wyposażenia pojazdu pomocniczego, podlegającego dozorowi technicznemu,
t)
potwierdzenie poprawności rozwiązań zastosowanych w pojeździe pomocniczym, decydujących o bezpieczeństwie ruchu oraz ochronie środowiska, w trakcie prób eksploatacyjnych,
u)
badanie wpływu zakłóceń generowanych przez pojazd pomocniczy na urządzenia sterowania ruchem kolejowym.
Zakres badań koniecznych typów pojazdów kolejowych, o których mowa w § 4, w zależności od przeznaczenia pojazdu kolejowego, powinien ponadto obejmować wymagania określone odpowiednio:
1)
we właściwych krajowych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, o których mowa w art. 25d ustawy;
2)
w Regulaminie dla międzynarodowego przewozu kolejami wagonów prywatnych (RIP), stanowiącym Aneks II do Przepisów ujednoliconych o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (CIM), będącym załącznikiem B do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 34, poz. 158 i 159, z 1997 r. Nr 37, poz. 225 i 226 oraz z 1998 r. Nr 33, poz. 177);
3)
w Regulaminie międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącym Aneks I do Przepisów ujednoliconych o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (CIM), będących załącznikiem B do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.
W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa eksploatacji kolei oprócz badań, o których mowa w § 2-5, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego może zażądać przeprowadzenia dodatkowych badań.
 Zakresy badań koniecznych, określone w § 2-4, mogą być ograniczone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, w przypadku gdy typy budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typy pojazdów kolejowych:
1)
spełniają następujące warunki:
a)
posiadają certyfikaty uprawnionych jednostek badawczych krajowych lub zagranicznych,
b)
były badane zgodnie z zakresem wymienionym w rozporządzeniu i są eksploatowane w innych krajach,
c)
posiadają pozytywne opinie użytkowników z dotychczasowej eksploatacji

albo

2)
są eksploatowane i były dopuszczone do eksploatacji w kraju przed dniem 14 listopada 1997 r. oraz posiadają pozytywne opinie użytkowników z dotychczasowej eksploatacji uwzględniające ich stan techniczny.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)
_________

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 20 czerwca 2005 r. pod numerem 2005/284/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji każdego typu pojazdu szynowego (Dz. U. Nr 69, poz. 813), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2005 r. na podstawie art. 76 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420).

1 § 7 zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 września 2007 r. (Dz.U.07.179.1276) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 października 2007 r.