Zakres analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposób jej zlecania, opracowania, zasady odbioru i finansowania oraz warunki, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.64.408

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 czerwca 1997 r.
w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy.

Na podstawie art. 32 ust. 2 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 184) zarządza się, co następuje:
1.
Przed zaoferowaniem do zbycia akcji Skarbu Państwa w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji oraz przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego przeprowadza się analizę.
2.
Zakres analizy, o której mowa w ust. 1, powinien obejmować:
1)
sytuację prawną majątku,
2)
stan i perspektywy rozwoju,
3) 1
ocenę realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska i ochrony zabytków,
4)
oszacowanie wartości przedsiębiorstwa.
1.
Ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki albo przedsiębiorstwa państwowego jest dokonywane na podstawie wypisów z ksiąg wieczystych, zapisów w rejestrach sądowych, rejestrach zastawów, ewidencjach i rejestrach organów administracji rządowej i samorządowej, a także na podstawie dokumentacji prawnej, organizacyjnej i finansowo-księgowej spółki albo przedsiębiorstwa państwowego oraz innych dokumentów źródłowych.
2.
Ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki albo przedsiębiorstwa państwowego powinno określać w szczególności:
1)
sposób utworzenia przedsiębiorstwa państwowego, po którego przekształceniu powstała prywatyzowana spółka, albo sposób utworzenia przedsiębiorstwa państwowego podlegającego prywatyzacji bezpośredniej, ze wskazaniem podstawy prawnej objęcia przez przedsiębiorstwo państwowe majątku Skarbu Państwa albo majątku innych osób prawnych lub fizycznych,
2)
prawa własności składników majątkowych,
3)
ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na rzecz spółki albo przedsiębiorstwa państwowego na majątku osób trzecich,
4)
ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na majątku spółki albo przedsiębiorstwa państwowego na rzecz osób trzecich,
5)
prawa na dobrach niematerialnych o charakterze majątkowym,
6)
wierzytelności i długi,
7)
inne prawa majątkowe i niemajątkowe,
8)
stan prawny wynikający z przepisów prawa pracy,
9)
stan prawny wynikający z przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska,
10)
sytuację spółki albo przedsiębiorstwa państwowego w świetle przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym,
11)
stan roszczeń oraz podjęte czynności windykacyjne i egzekucyjne,
12)
posiadane koncesje i zezwolenia, a w przypadku prowadzenia działalności wydobywczej - raport z analizy złóż i zgodności ich eksploatacji z prawem.
3.
Jeżeli spółka albo przedsiębiorstwo państwowe są zobowiązane do wypełniania obowiązków z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, ustalenie stanu prawnego powinno zawierać również opis obowiązków wynikających z ochrony interesów obronności i bezpieczeństwa państwa, w szczególności przygotowania i możliwości realizacji zadań programu mobilizacji gospodarki.
4.
Prezentacja każdego z zagadnień wymienionych w ust. 2 powinna zawierać wnioski wskazujące ewentualne zagrożenia dla spółki albo przedsiębiorstwa państwowego oraz podstawowe problemy wymagające rozwiązania.
1.
Ustalenia stanu i perspektyw rozwoju spółki albo przedsiębiorstwa państwowego należy dokonać po przeprowadzeniu:
1)
analizy ekonomiczno-finansowej obejmującej w szczególności:
a) 2
analizę sprawozdań finansowych, raportów z badań sprawozdań finansowych oraz opinii biegłego rewidenta,
b)
analizę kosztów, z wyznaczeniem progu rentowności,
c)
analizę wskaźnikową,
d)
analizę majątku,
2)
analizy marketingowej obejmującej w szczególności:
a)
przegląd rynków, na których działa spółka albo przedsiębiorstwo państwowe,
b)
ogólne informacje dotyczące pozycji spółki albo przedsiębiorstwa państwowego na rynku,
c)
charakterystykę wyrobów,
d)
charakterystykę konkurencji w sektorze,
e)
charakterystykę powiązań z kooperantami i klientami,
f)
charakterystykę obecnego i przewidywanego popytu,
g)
kluczowe czynniki sukcesu w branży,
3)
oceny wykorzystywanych technologii w porównaniu z konkurentami w kraju i za granicą,
4)
analizy systemu organizacji i zarządzania.
2.
Ustalenie stanu i perspektyw rozwoju spółki albo przedsiębiorstwa państwowego powinno zawierać:
1)
opis stanu spółki albo przedsiębiorstwa państwowego, dokonany na podstawie analiz, o których mowa w ust. 1,
2)
perspektywiczny plan działalności spółki albo przedsiębiorstwa państwowego, wraz z prognozą wyników,
3)
kierunki restrukturyzacji spółki albo przedsiębiorstwa państwowego, z określeniem szacunkowych wielkości środków finansowych na ten cel.
3. 3
Analizy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, przeprowadza się za okres co najmniej ostatnich trzech lat obrotowych. W przypadku gdy sprawozdania finansowe nie były poddane badaniu przez biegłego rewidenta, należy przeprowadzić badanie za ostatni rok obrotowy.
4. 4
Załącznikami do analiz, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są sprawozdania finansowe, raporty z badania tych sprawozdań oraz opinia biegłego rewidenta.
1.
Ocena realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska powinna być dokonana na podstawie badania wpływu działalności spółki albo przedsiębiorstwa państwowego na stan środowiska i obejmować w szczególności:
1)
mapę nieruchomości spółki albo przedsiębiorstwa państwowego i krótką charakterystykę sąsiednich nieruchomości, z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej na nich działalności oraz z podstawowymi danymi geofizycznymi i hydrogeologicznymi dotyczącymi tych nieruchomości,
2)
opis istniejących zanieczyszczeń gruntów i wód oraz opis stopni emisji zanieczyszczeń do powietrza,
3)
analizę procesów produkcyjnych i technologicznych, zastosowanych metod ochrony gruntu, powietrza i wody oraz ochrony przed hałasem, a także gospodarki surowcowej i odpadowej,
4)
ocenę stopnia realizacji zobowiązań dotyczących stwierdzonego stanu środowiska, wynikającą z decyzji organów administracji, bądź wynikających z przepisów prawa,
5)
wskazanie szczególnie istotnych zagadnień wynikających z analizy stanu środowiska, wymagających dalszych szczegółowych badań,
6)
opis najważniejszych niezbędnych inwestycji w zakresie ochrony środowiska, z określeniem przewidywanego okresu realizacji i kosztów,
7)
szacunkowe skutki finansowe związane z ewentualną odpowiedzialnością za naruszenie środowiska,
8)
ocenę zagrożeń dla zdrowia pracowników oraz wynikających ze skutków tych zagrożeń świadczeń.
2. 5
Ocena ochrony zabytków wchodzących w skład majątku spółki albo przedsiębiorstwa państwowego powinna określać w szczególności:
1)
wykaz zabytków i oszacowanie ich klasy,
2)
sposób zabezpieczenia.
3. 6
Oceny ochrony zabytków wchodzących w skład majątku spółki albo przedsiębiorstwa państwowego dokonuje się w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków lub ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w zależności od charakteru i rodzaju zabytków.
1.
Oszacowanie wartości spółki albo przedsiębiorstwa państwowego jest dokonywane z uwzględnieniem wyników analizy, o której mowa w § 1, przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny, w szczególności spośród następujących:
1) 7
zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych,
2)
wartości odtworzeniowej,
3)
wartości skorygowanej aktywów netto,
4)
rynkowej wartości likwidacyjnej,
5)
przy zastosowaniu mnożnika zysku.
2.
Wyboru metody wyceny dokonuje się w zależności od sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki albo przedsiębiorstwa państwowego. Wybór metody wyceny wymaga uzasadnienia.
3.
Porównanie wyników oszacowania wartości stanowi podstawę do określenia ceny akcji albo wartości przedsiębiorstwa państwowego.
1.
Analiza, o której mowa w § 1, powinna być opracowana w formie pisemnej.
2.
Analiza powinna uwzględniać stan faktyczny i prawny na dzień jej sporządzenia oraz zawierać wynikające z niej wnioski.
3.
Do analizy należy dołączyć, w formie załączników, kopie lub odpisy dokumentów stanowiących podstawę jej dokonania.
Szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać analiza oraz jej opracowanie, określa się w umowie o jej dokonanie.
 
1. 9
Wykonanie analizy zleca, jednemu lub kilku podmiotom, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa albo organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego.
2. 10
Zlecanie wykonania analizy następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537). W przypadku gdy zlecenia dokonuje podmiot niezobowiązany do stosowania powołanej ustawy lub finansowanie odbywa się bez udziału środków publicznych, zlecanie wykonania analizy następuje według procedury przewidzianej w rozporządzeniu.
3.
Komisja powołana przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, złożona z osób wskazanych przez Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw gospodarki, może wykonać analizę w części, o której mowa w § 2 ust. 3.
4.
Przepisu ust. 3 nie stosuje się do przedsiębiorstw państwowych, w stosunku do których zostało wydane zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej.
1.
O przetargu ogłasza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.
2.
Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać w szczególności:
1)
nazwę i adres organizującego przetarg,
2)
wskazanie podmiotu, którego dotyczy przetarg,
3) 11
określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert, przy czym termin ich składania nie może być krótszy niż 15 dni od dnia publikacji ogłoszenia,
4)
wskazanie miejsca i sposobu uzyskania informacji na temat spółki albo przedsiębiorstwa państwowego,
5)
wskazanie miejsca i sposobu uzyskania informacji na temat:
a)
wymagań stawianych oferentom,
b)
warunków, jakim powinna odpowiadać analiza i sposób jej opracowania,
c)
kryteriów oceny ofert,
6)
wskazanie terminu związania ofertą,
7)
określenie sposobu powiadamiania oferentów o wynikach przetargu.
 
1.
Oferta powinna zostać złożona w języku polskim i składać się z dwóch oddzielnych części - merytorycznej i cenowej.
2.
Podmioty ubiegające się o zlecenie wykonania analizy składają zlecającemu pisemne oświadczenie, że nie pozostają ze spółką albo przedsiębiorstwem państwowym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
1. 13
Oceny złożonych ofert dokonuje komisja powołana odpowiednio przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa albo organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego.
2.
Ocena ofert jest przeprowadzana w dwóch etapach:
1)
w pierwszym etapie komisja ocenia oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami formalnymi oraz postanawia o dopuszczeniu ofert do drugiego etapu przetargu,
2)
w drugim etapie komisja ocenia oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami merytorycznymi oraz wyłania ofertę zawierającą najkorzystniejsze warunki wykonania analizy.
3.
Wyboru oferty dokonuje ogłaszający przetarg.
Opracowanie analizy jest finansowane:
1)
z budżetu państwa, w części przeznaczonej na koszty prywatyzacji, jeżeli zlecającym jest organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego,
2)
ze środków, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, jeżeli zlecającym jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa,
3)
przez spółkę lub przedsiębiorstwo państwowe, zgodnie z umową zawartą ze zlecającym.
Osoby dokonujące analizy mają prawo żądać od organów spółki albo przedsiębiorstwa państwowego udostępnienia wszelkich niezbędnych informacji w zakresie objętym analizą.
Odbioru analiz dokonuje komisja powołana odpowiednio przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa albo organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego.
 
1.
Od opracowania analizy spółki można odstąpić, jeżeli:
1)
została wykonana przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, zaś zbycie akcji ma nastąpić bezpośrednio po wpisaniu spółki do rejestru przedsiębiorców,
2)
akcje spółki są notowane na rynku regulowanym,
3)
cena akcji przeznaczonych do zbycia lub sposób jej ustalenia zostały określone w umowie sprzedaży akcji tej spółki zawartej uprzednio przez Skarb Państwa i Skarb Państwa posiada nie więcej niż 20 % kapitału zakładowego,
4)
akcje należące do Skarbu Państwa w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji są zbywane na rzecz innych państwowych osób prawnych lub są zbywane spółce na zasadach określonych w art. 359 i 362 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.).
2.
Od opracowania analizy spółki można odstąpić, z wyłączeniem oszacowania wartości przedsiębiorstwa, jeżeli zbywane są akcje spółki, w której Skarb Państwa posiada mniej niż 50 % kapitału zakładowego.
3.
Od opracowania analizy przedsiębiorstwa państwowego można odstąpić, z wyłączeniem ustalenia sytuacji prawnej majątku, jeżeli księgowa wartość przedsiębiorstwa, ustalona w oparciu o bilans sporządzony na dzień kończący rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający wykonanie analizy, jest niższa od równowartości w złotych kwoty 25.000 euro.
4.
Od opracowania analizy spółki albo przedsiębiorstwa państwowego można odstąpić w części, z wyłączeniem oszacowania wartości przedsiębiorstwa oraz ustalenia sytuacji prawnej majątku, jeżeli przewidywany koszt wykonania analizy przewyższa 20 % wartości spółki albo przedsiębiorstwa państwowego ustalonej w oparciu o bilans sporządzony na dzień kończący rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający wykonanie analizy.
5.
O zakresie analizy w przypadku, o którym mowa w ust. 4, decyduje podmiot zlecający analizę.
Wykonanie analizy nie jest wymagane dla spółek albo przedsiębiorstw państwowych, dla których wykonanie analizy zostało zlecone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a analiza spełnia wymogi określone w rozporządzeniu.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 1 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 listopada 2004 r. (Dz.U.04.261.2599) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 2004 r.
2 § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 17 września 1999 r. (Dz.U.99.77.866) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 1999 r.
3 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 17 września 1999 r. (Dz.U.99.77.866) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 1999 r.
4 § 3 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 17 września 1999 r. (Dz.U.99.77.866) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 1999 r.
5 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 listopada 2004 r. (Dz.U.04.261.2599) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 2004 r.
6 § 4 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 września 1999 r. (Dz.U.99.77.866) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 listopada 2004 r. (Dz.U.04.261.2599) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 2004 r.

7 § 5 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 września 1999 r. (Dz.U.99.77.866) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 1999 r.
8 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 17 września 1999 r. (Dz.U.99.77.866) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 1999 r.
9 § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.147.1430) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 2003 r.
10 § 8 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 listopada 2004 r. (Dz.U.04.261.2599) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 2004 r.
11 § 9 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 30 listopada 2004 r. (Dz.U.04.261.2599) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 2004 r.
12 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 30 listopada 2004 r. (Dz.U.04.261.2599) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 2004 r.
13 § 11 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 17 września 1999 r. (Dz.U.99.77.866) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.147.1430) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 2003 r.

14 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 30 listopada 2004 r. (Dz.U.04.261.2599) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 2004 r.
15 § 14:

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 17 września 1999 r. (Dz.U.99.77.866) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.147.1430) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 2003 r.

16 § 15:

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 30 listopada 2004 r. (Dz.U.04.261.2599) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 2004 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.82.487) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2008 r.