Art. 9. - Zakłady społeczne służby zdrowia i planowa gospodarka w służbie zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.55.434

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1990 r.
Art.  9.
1.
W celu wykonania obowiązków w zakresie udzielania pomocy leczniczej ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym instytucje ubezpieczeń społecznych korzystają w jak najszerszym zakresie z ośrodków zdrowia, szpitali i innych urządzeń leczniczych Państwa i samorządu terytorialnego oraz z zakładów, zaliczonych do zakładów społecznych służby zdrowia (art. 1 ust. 2 i 3).
2.
Instytucje ubezpieczeń społecznych z zachowaniem przepisów art. 14 i 15 mogą zakładać nowe zakłady lecznicze, jak również zakładać i prowadzić zakłady i urządzenia lecznicze wspólnie ze związkami samorządu terytorialnego.
3.
Rozporządzenia Ministrów: Zdrowia oraz Pracy i Opieki Społecznej 4 określą:
1)
zasady organizacji zakładów leczniczych instytucji ubezpieczeń społecznych oraz ich współdziałania z państwową i samorządową służbą zdrowia, z uwzględnieniem przepisów art. 16,
2)
warunki korzystania przez instytucje ubezpieczeń społecznych z innych społecznych zakładów służby zdrowia,
3)
zasady i warunki udzielania przez instytucje ubezpieczeń społecznych pomocy leczniczej osobom nie uprawnionym do korzystania ze świadczeń tych instytucji,
4)
sposób i terminy rozrachunków za świadczenia, wymienione w pkt 2 i 3,
5)
zasady i warunki wspólnego prowadzenia przez instytucje ubezpieczeń społecznych i związki samorządu terytorialnego zakładów i urządzeń leczniczych.
4.
Przepisy w zakresie, określonym w ust. 3 - jeżeli dotyczą zakładów samorządu terytorialnego - są wydawane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych.
4 Z dniem 26 sierpnia 1950 r. uprawnienia przysługujące na podstawie nin. ustawy Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej przeszły na Ministra Zdrowia zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o Zakładzie Lecznictwa Pracowniczego (Dz.U.50.36.334).