Art. 7. - [Wyposażenie gabinetu weterynaryjnego] - Zakłady lecznicze dla zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.24 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.
Art.  7.  [Wyposażenie gabinetu weterynaryjnego]
1. 
Gabinet weterynaryjny jest wyposażony w szczególności w:
1)
pokój przyjęć z poczekalnią;
2)
aparaturę i sprzęt dostosowane do zakresu świadczonych usług weterynaryjnych;
3)
sprzęt i urządzenia do przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
4)
zaplecze sanitarne i socjalne.
2. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz ogólnokrajowych organizacji zrzeszających osoby wykonujące zawody z zakresu medycyny weterynaryjnej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowo wymagania, o których mowa w ust. 1, mając na względzie prawidłowe wykonywanie przez gabinet weterynaryjny usług weterynaryjnych oraz bezpieczeństwo epizootyczne i epidemiologiczne.