[Wspólna działalność socjalna pracodawców] - Art. 9. - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. - Dz.U.2022.923 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Wspólna działalność socjalna pracodawców] - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.923 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 kwietnia 2022 r.
Art.  9.  [Wspólna działalność socjalna pracodawców]
1. 
Pracodawcy mogą prowadzić wspólną działalność socjalną na warunkach określonych w umowie. Przepisy art. 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. 
(uchylony).
3. 
Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności przedmiot wspólnej działalności, zasady jej prowadzenia, sposób rozliczeń oraz tryb wypowiedzenia i rozwiązania umowy. Umowa może także określać warunki odstąpienia od jej stosowania oraz odpowiedzialność stron z tego tytułu.