[Pracodawca rozpoczynający działalność w roku kalendarzowym a ZFŚS] - Art. 6a. - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. - Dz.U.2022.923 t.j. - OpenLEX

Art. 6a. - [Pracodawca rozpoczynający działalność w roku kalendarzowym a ZFŚS] - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.923 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 kwietnia 2022 r.
Art.  6a.  [Pracodawca rozpoczynający działalność w roku kalendarzowym a ZFŚS]
1. 
Pracodawca, rozpoczynający działalność w roku kalendarzowym, zobowiązany do utworzenia Funduszu, dokonuje, z zastrzeżeniem ust. 1a, odpisu na Fundusz od następnego roku kalendarzowego.
1a. 
Jeżeli rozpoczęcie działalności następuje w roku kalendarzowym w wyniku komercjalizacji, przejęcia, podziału lub połączenia zakładu lub jego części z równoczesnym przejęciem pracowników, pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz pracodawca, o którym mowa w art. 3 ust. 1c i 2, tworzą Fundusz.
2. 
(uchylony).