[Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2018 r.] - Art. 5g. - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. - Dz.U.2022.923 t.j. - OpenLEX

Art. 5g. - [Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2018 r.] - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.923 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 kwietnia 2022 r.
Art.  5g.  [Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2018 r.]

W 2018 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.