Art. 19. - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.998 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r.
Art.  19. 

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i z 1994 r. Nr 1, poz. 2) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).