Art. 16. - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. - Dz.U.2021.746 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.746 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  16. 

W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 i Nr 107, poz. 464, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i z 1994 r. Nr 1, poz. 3) w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).