Zakładanie i utrzymywanie publicznych szkół dokształcających zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.24.152

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1947 r.

USTAWA
z dnia 29 marca 1937 r.
o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych średnich szkół zawodowych. 1

Obowiązek zakładania publicznych średnich szkół zawodowych ciąży na gminach miejskich i wiejskich, a wydatki na ich utrzymanie ponosi Skarb Państwa i gminy.

(1) 3
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego lub wyznaczona przez niego władza szkolna, po zasięgnięciu opinii gmin zainteresowanych oraz terytorialnie właściwych izb przemysłowo-handlowych i rzemieślniczych, wskazuje gminy, w których powinny być założone publiczne średnie szkoły zawodowe, oraz ustala rodzaj, liczbę tych szkół i termin ich założenia.
(2)
Nałożenie przez władzę, wskazaną w ust. (1), na gminę obowiązku założenia publicznej średniej szkoły zawodowej może nastąpić po uprzednim uznaniu przez władzę nadzorczą, że gmina ta będzie mogła podołać temu obowiązkowi.

(1)
Wydatki na wynagrodzenie dyrektorów (kierowników), nauczycieli, asystentów i instruktorów oraz lekarzy publicznych średnich szkół zawodowych ponosi Skarb Państwa w całości.
(2)
Wszelkie inne wydatki związane z założeniem i utrzymaniem publicznych średnich szkół zawodowych pokrywa gmina, na której obszarze znajduje się szkoła. Jeżeli do szkoły uczęszcza młodzież z obszarów innych gmin, w których brak jest publicznych średnich szkół zawodowych danego rodzaju, wówczas gminy te pokrywają odpowiednią część wydatków na utrzymanie szkoły w stosunku do liczby młodzieży uczęszczającej do danej szkoły.
(1) 5
Przed zatwierdzeniem preliminarza budżetowego gmin władza nadzorcza zasięga opinii władzy szkolnej II instancji, a w m. st. Warszawie - Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, co do działu budżetu publicznych średnich szkół zawodowych.
(2)
Władza nadzorcza wstawia do preliminarza budżetowego gminy sumy potrzebne do pełnienia obowiązków, wynikających z ustawy niniejszej, jeżeli nie zostały one uwzględnione w preliminarzu budżetowym, lub uwzględnione w wysokości nie wystarczającej.

Dyrektorów (kierowników), nauczycieli, asystentów i instruktorów oraz lekarzy publicznych średnich szkół zawodowych powołują władze szkolne.

Zamknięcie publicznej średniej szkoły zawodowej może być dokonane tylko za zgodą Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, lub wyznaczonej przez niego władzy szkolnej.

Szkoły dokształcające zawodowe istniejące w dniu wejścia w życie ustawy niniejszej, a utrzymywane przez gminy, szkoły dokształcające zawodowe, utrzymywane przez gminy przy współudziale Skarbu Państwa, stają się z dniem tym publicznymi średnimi szkołami zawodowymi w rozumieniu ustawy niniejszej; do dnia 31 marca 1939 r. wydatki na utrzymywanie tych szkół ponoszą gminy w wysokości sum, przewidzianych w ich budżetach na rok 1935/36, udział zaś Skarbu Państwa w utrzymywaniu tych szkół pozostaje w tym czasie bez zmian.

Ustawa niniejsza nie dotyczy szkół dokształcających rolniczych.

Z dniem wejścia w życie ustawy niniejszej tracą moc obowiązującą przepisy, dotyczące spraw, unormowanych ustawą niniejszą.

Ustawa niniejsza obowiązuje na całym obszarze Państwa z wyjątkiem województwa śląskiego.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrom: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Spraw Wewnętrznych i Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Tytuł ustawy zmieniony przez art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. (Dz.U.47.14.52) zmieniającego nin. ustawę z dniem 12 lutego 1947 r.
2 Art. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. (Dz.U.47.14.52) zmieniającego nin. ustawę z dniem 12 lutego 1947 r.
3 Art. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. (Dz.U.47.14.52) zmieniającego nin. ustawę z dniem 12 lutego 1947 r.
4 Art. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. (Dz.U.47.14.52) zmieniającego nin. ustawę z dniem 12 lutego 1947 r.
5 Art. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. (Dz.U.47.14.52) zmieniającego nin. ustawę z dniem 12 lutego 1947 r.
6 Art. 4a dodany przez art. 1 pkt 3 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. (Dz.U.47.14.52) zmieniającego nin. ustawę z dniem 12 lutego 1947 r.
7 Art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. (Dz.U.47.14.52) zmieniającego nin. ustawę z dniem 12 lutego 1947 r.
8 Art. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. (Dz.U.47.14.52) zmieniającego nin. ustawę z dniem 12 lutego 1947 r.