Zakładanie i uruchamianie lotnisk cywilnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.1.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 stycznia 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU DROGOWEGO I LOTNICZEGO
z dnia 8 stycznia 1955 r.
w sprawie zakładania i uruchamiania lotnisk cywilnych.

Na podstawie art. 22 ust. 2 prawa lotniczego (Dz. U. z 1935 r. Nr 69, poz. 437, z 1945 r. Nr 48, poz. 273 i Nr 50, poz. 282) zarządza się, co następuje:
Uchyla się §§ 7 - 24 rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 15 lutego 1934 r. o podziale lotnisk na kategorie oraz o warunkach zakładania, urządzania i korzystania z lotnisk oraz urządzeń pomocniczych (Dz. U. Nr 18, poz. 142).
Szczegółowe przepisy normujące zakładanie i uruchamianie lotnisk cywilnych w zakresie dotyczącym lotnictwa cywilnego oraz wymagań bezpieczeństwa ruchu lotniczego wyda Minister Transportu Drogowego i Lotniczego w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz Zdrowia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.