Zakaz wywozu owsa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.29.199

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 marca 1939 r.
o zakazie wywozu owsa.

Na podstawie art. 30 ust. 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnym (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 610) zarządza się co następuje:
Wywóz z polskiego obszaru celnego owsa jest zabroniony.
Upoważnia się Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych do zezwalania na wywóz owsa oraz do ustalania warunków, na jakich zezwolenia te będą wydawane.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.