Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.38.227

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI
z dnia 4 maja 1920 r.
w przedmiocie zakazu wyrobu lodów.

W uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Aprowizacji z dnia 31 grudnia 1919 roku w sprawie ograniczeń spożycia w zakładach publicznych (Dz. Ustaw Rz. P. № 4 z dnia 21/1 1920 r. poz. 21) i na podstawie art. 9 ustawy o obrocie ziemiopłodami z dnia 18 listopada 1919 r. (Dz. Ust. R. P. № 89 poz. 485) oraz dekretu Naczelnika Państwa z dnia 11 stycznia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. № 7 poz. 109) zarządza się co następuje:
Art.  1.

Wyrób lodów we wszelkiej formie i wszelkiego rodzaju, nie wyłączając lodów owocowych, oraz sprzedaż ich we wszystkich zakładach ze spożyciem na miejscu (restauracjach, pensjonatach, garnkuchniach, barach, bufetach publicznych i klubowych, mleczarniach, kawiarniach, hotelach, -również przy podawaniu potraw do pokoi, -cukierniach i t. p.), - jak również w sklepach i handlu domokrążnym zostają zakazane.

Art.  2.

Przekroczenie powyższego zakazu, zarówno ze strony właścicieli zakładów i handlujących, jak i personelu oraz konsumentów, karane będzie w drodze administracyjnej aresztem do 3-ch miesięcy lub grzywną do 50.000 marek.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia poleca się Urzędowi walki z lichwą i spekulacją.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Warszawa, dn. 4 maja 1920 r.