Zakaz używania niektórych samochodów ciężarowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.23.115

Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 1984 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 31 marca 1984 r.
w sprawie zakazu używania niektórych samochodów ciężarowych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o transporcie drogowym i spedycji krajowej (Dz. U. Nr 53, poz. 297) zarządza się, co następuje:
1.
Ustanawia się zakaz używania w transporcie drogowym, prowadzonym przez jednostki gospodarki uspołecznionej - z zastrzeżeniem ust. 3 - następujących samochodów ciężarowych wyposażonych w silniki o zapłonie iskrowym: ZIŁ 130, ZIŁ 130G, ZIŁ 130W1, ZIŁ-MMZ 555, Star 20, Star 21, Star 25, Star 29, Star 66 i Star 660, zwanych dalej "samochodami ciężarowymi":
1)
w pełni zamortyzowanych, bez względu na ich przebieg kilometrów,
2)
o przebiegu powyżej 300.000 km, bez względu na ich wiek,
3)
eksploatowanych przez okres powyżej 6 lat, bez względu na ich przebieg kilometrów.
2.
Przebieg kilometrów, o którym mowa w ust. 1, liczy się od daty pierwszej rejestracji pojazdu.
3.
Przepisów ust. 1 nie stosuje się do samochodów ciężarowych używanych przez uspołecznione przedsiębiorstwa transportowe.
Jednostki gospodarki uspołecznionej posiadające samochody ciężarowe są obowiązane zgłosić je właściwemu terenowemu organowi administracji państwowej w celu wycofania ich z ruchu, chyba że silniki o zapłonie iskrowym zostaną zastąpione silnikami o zapłonie samoczynnym.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.