§ 1. - Zakaz używania francuskich nazw regjonalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.16.136

Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1929 r.
§  1.
W handlu wytworami winnemi na terytorjum Rzeczypospolitej Polskiej zastrzega się prawo używania nazw terytorjalnych, wymienionych w § 2 niniejszego rozporządzenia, wyłącznie dla wytworów tych producentów, którzy na podstawie prawa obowiązującego we Francji są uprawnieni do używania tych nazw jako regjonalnych na terytorjum Republiki Francuskiej.