Art. 7a. - [Uprawnienia do dodatkowych okresowych badań lekarskich, bezpłatnych leków i do leczenia uzdrowiskowego] - Zakaz stosowania wyrobów zawierających azbest.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1680 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2020 r.
Art.  7a.  [Uprawnienia do dodatkowych okresowych badań lekarskich, bezpłatnych leków i do leczenia uzdrowiskowego]
1. 
Pracownicy zakładów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy, zatrudnieni w tych zakładach w dniu 28 września 1997 r. lub przed tą datą, są uprawnieni do:
1)
okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 229 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
2)
bezpłatnego zaopatrzenia w leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście;
3)
korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego oraz zwolnienia z odpłatności związanej z leczeniem uzdrowiskowym, o której mowa w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. 
Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, finansowane są ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
3. 
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, warunki, które muszą spełniać podmioty uprawnione do przeprowadzania okresowych badań lekarskich, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sposób sprawowania nadzoru nad ich przeprowadzaniem, tryb i zakres tych badań lekarskich, ich częstotliwość oraz sposób dokumentowania, uwzględniając zasady profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zatrudnionymi w warunkach narażenia na działanie czynników rakotwórczych i pyłów zwłókniających.
4. 
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz leków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, sposób realizacji recept oraz tryb rozliczania przez instytucje powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 6  z budżetem państwa kosztów tych leków, uwzględniając strukturę chorób i stosowane w leczeniu tych chorób leki.
5. 
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1)
tryb kierowania na leczenie uzdrowiskowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
2)
tryb rozliczania przez instytucje powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 7  z budżetem państwa kosztów z tytułu odpłatności, o której mowa w ust. 1 pkt 3

- uwzględniając podmioty kompetentne pod względem merytorycznym i formalnoprawnym do wystawiania skierowań i kwalifikowania na leczenie uzdrowiskowe.

6. 
Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przysługują również pracownikom zatrudnionym w zakładach, które, zgodnie z art. 1 ust. 3, produkują wyroby zawierające azbest.
6 Obecnie Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 195 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. poz. 391), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r.; zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 2135), która weszła w życie z dniem 1 października 2004 r.
7 Obecnie Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 195 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. poz. 391), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r.; zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 2135), która weszła w życie z dniem 1 października 2004 r.